Maandelijkse Archieven: mei 2017

Uitje van de zondagsschool

Categorie:Nieuws

Op zaterdag 8 juli gaan we met alle kinderen van de zondagsschool naar speeltuin de Hoge Boekel om het seizoen samen af te sluiten. We hopen op een gezellige dag met mooi weer.


Dat flikt ze me niet nog een keer!!!

Categorie:Mini Bethelclub

Mei 2017

Naar aanleiding van Mattheüs 18: 21-35

Het is zo gemeen! Jij hebt haar vorige week voor jouw verjaardag uitgenodigd en nu mag jij niet op haar feestje komen! Woedend ga je op je kamer zitten mokken terwijl je weet dat de andere kinderen zich intussen vermaken op een leuk feestje. Oh… morgen zal je het haar voor de voeten werpen. Je balt je vuisten tot je knokkels wit zien. Ja morgen…, morgen zal je haar…

Jezus is er klip en klaar over: Wij moeten elkaar vergeven. Doen we dat niet, dan zal God ons ook niet vergeven. (Mattheüs 6:15)

Maar soms is het zo gemeen wat iemand je aandoet. En soms gebeurt het heel vaak achter elkaar. Dan is het toch onmenselijk om te vragen om te vergeven?! En toch zegt Jezus dat we dan ook moeten vergeven. Hij zegt: God vergeeft jou alles, alles waarmee je God of iemand anders ooit hebt pijn gedaan in je hele leven. Daarvoor is Jezus voor jou gestorven. Als je dat weet, hoe zou het dan kunnen dat jij een ander niet zou willen vergeven die jou pijn doet? Toch is het een hele stap om echt te vergeven. Veel liever blijven we boos en willen we eerst dat de ander sorry zegt. We zijn toch immers terecht boos, of niet soms?! Maar boos blijven is gevaarlijk voor onszelf! God waarschuwt Kaïn al in het begin van de Bijbel dat de zonde op de loer ligt als hij boos blijft (Genesis 4: 6,7) en ook Paulus waarschuwt: “Als je boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over je boosheid, geef de duivel geen kans.” (Efeziërs 4: 26,27)

Het gevaar van boos te blijven tot die ander zijn excuses maakt is, dat jouw boosheid langzaamaan verandert in haat. En als dat gebeurt kan je haast geen blijdschap meer voelen en word je nóg ongelukkiger dan je al was. Je kan haast aan niets anders meer denken en je raakt helemaal de weg kwijt. Je kan uiteindelijk zelfs niet eens meer blij zijn met Jezus. (1 Johannes 2: 11)

Je verlangen naar excuses is trouwens niet fout! God wil ook niets liever dan dat er uiteindelijk recht gedaan wordt, en zelfs de hele schepping kijkt daar naar uit. Straks zal God dan ook alle mensen oordelen naar hun werken, maar… het prachtige is dat iedereen die in het boek van Jezus staat (het boek des levens) dan zo door mag “lopen” naar de prachtige nieuwe wereld bij God! (Openbaring 20: 12,15) Het maakt dan niet meer uit hoeveel je fout hebt gedaan, Jezus heeft het voor je betaald! Door dicht bij Jezus in Zijn liefde te blijven kan God je vergeven en zal je nooit veroordeeld worden. En juist daarom waarschuwt Jezus ons ook zo duidelijk: Blijf niet boos maar vergeef elkaar, dan zal God je ook kunnen vergeven. Want als je vergeeft kan de duivel je niet van Mij aftroggelen doordat je verzandt in wrok en haat. Als je vergeeft blijf je in Mijn blijdschap en in Mijn liefde (Johannes 15: 9-12) en kan Ik je steunen en helen en sta je in Mijn boek des levens en vergeeft God je alles wat jijzelf ooit fout hebt gedaan! Wat is vergeven dan? Hoe doe je dat? Vergeven is iets tussen jou en God alleen. Als jou iets ergs is aangedaan, dan is vergeven het besluit om jouw recht op excuses en vergelding uit handen te geven aan God. Je beslist dat je die ander nooit meer achtervolgen zult met wat die ander jou heeft aangedaan, ook niet in je gedachten. Daarmee beslis je ook dat je met de gevolgen van die ‘misdaad’ tegen jou verder gaat leven. Die beslissing vertel je, het liefst hardop, aan God, zodat je beslissing daarmee voor goed “bezegeld” is.

Door dat te doen ga je steeds minder nadenken en praten over die ander en kan je weer met God praten. Dan kan Hij je troosten. En dat is hard nodig, want je hebt tenslotte wel iets ergs meegemaakt! Vertel het God telkens weer als de boosheid toch weer op komt zetten. Hij zal je Zijn liefde en troost geven waardoor ook jouw gevoelens zachter worden en langzaam maar zeker jouw beslissing om te vergeven zullen gaan volgen.

Vergeving is het begin van jouw herstel en leidt naar vrijheid en blijdschap in Jezus.


Aangepaste avondmaalsviering 11 juni 2017

Categorie:Nieuws

Op zondag 11 juni 2017 zal er weer een aangepaste avondmaalsviering gehouden worden voor gemeenteleden, die om welke reden dan ook de gewone viering niet (meer) kunnen bijwonen. Het is de bedoeling om weer een korte dienst te houden, die 20 minuten zal duren. Daarin willen wij het Heilig Avondmaal vieren. De dienst begint om 15.00 uur.
Daarna is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken. Het geheel zal maximaal drie kwartier duren.

Als u hiervoor niet bent uitgenodigd en toch graag zou willen deelnemen neem dan even contact op met uw diaken.

Vriendelijke groeten,
Diaconie


Diaconale collecte zondag 2 juli 2017

Categorie:Collectes diaconie

Stichting Chris

Chris biedt een luisterend oor aan kinderen en tieners door middel van chat en Chrisconnect (mail). Op deze wijze stelt men kinderen/jongeren in staat hun problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van de vele vrijwilligers, om hen zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij dat nodig hebben. Naast een luisterend oor geeft Chris ook verschillende voorlichtingen en trainingen op scholen, kerken en andere organisaties. Samen sta je sterk (pestaanpak) en LEV! (het weerbaarheidsprogramma).

Chris is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel. De stichting inspireert en stimuleert kinderen, jongeren, ouders en opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.


Diaconale collecte zondag 18 juni 2017

Categorie:Collectes diaconie

Help asielzoekers die terugmoeten

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het transithuis, partner van Kerk in actie. Hier kunnen uitgeprocedeerd asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op de terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk en zo nodig adviseert deze stichting voor gezondheidszorg of scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet de stichting INLIA zich er voor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. Daarnaast adviseert deze stichting hoe ze deze mensen het beste kunnen helpen, en biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning.

Geef aan de collecte om dit mogelijk te maken.


Uitgangscollecte zondag 11 juni 2017 – Kerk in actie

Categorie:Collectes diaconie

Hulp voor straatkinderen in Colombia

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslaving of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden.

Dankzij de stichting Straatkinderen Medellín vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen er meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen kunnen hierbij begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen, wanneer ze op school lessen volgen en zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen zij meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij.

Collecte van harte aanbevolen door de diaconie.


Pinkstergezinsdienst – zondag 4 juni 2017 om 9.50 uur (met Belijdenis en Heilige Doop)

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Belijdeniskandidaten

 • Marjolein Molenkamp-van den Brug (en daarna Heilige Doop)
 • Denise Molenkamp (en daarna Heilige Doop)
 • Jannette Molenkamp

Met medewerking van

 • Benno Kok (orgel)
 • Henk Vledder (piano)
 • Anita van der Molen (sopraan)
 • Zondagsschool Jesaja 40: 8b

Thema: De Schat van je leven!

 • Orgelspel
 • Liederen vóór de dienst
  • Evangelische Liedbundel nr. 382
  • Evangelische Liedbundel nr. 218
  • Liedboek nr. 2013 nr. 683
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 133
 • (staande) Bemoediging en groet
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 168
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Handelingen 2: 1-11 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 672: 1, 2, 3
 • Schriftlezing: Titus 2: 11-15 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 672: 6,7
 • Kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 5 gaan naar de nevenruimte, terwijl wij Kinderlied 5 (melodie: Liedboek 2013 nr. 134) zingen
 • Pinksterverkondiging n.a.v. Handelingen 2: 11 en Titus 2: 11 (NBV)
 • Opwekking nr. 687 (door Henk Vledder en Anita van der Molen)
 • Belijdenis van het geloof
 • Belijdenisvragen
 • Antwoord, zegen en belofte vanuit Gods Woord
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 913
 • Aanvaarding van elkaar
 • Aanbieden presentjes (door Zondagsschool Jesaja 40: 8b)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 675
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Na afloop van de dienst kunt u de drie nieuwe lidmaten vóór in de kerk zegen toewensen. Daarna zullen zij met een nieuw vierde gemeentelid in de Grote Zaal nader aan de gemeente worden voorgesteld.

U allen gezegende Pinksterdagen gewenst!

 

Samenvatting preek

Tekst: Handelingen 2: 11 en Titus 2: 11 (NBV)
‘Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.

Pinksteren wordt ook wel het geboortefeest van de kerk genoemd. En wat is het doel van de kerk? Alle volkeren tot Zijn leerlingen maken. Met deze belofte van Hem, dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen (Mt.16:18). Maar wat wérd de kerk? Religieuze instelling voor geredde zielen met als bestemming: de hemel. Dat is ze óók, maar bedoeld voor méér.

In het Jeruzalem van daar en toen waren Joden uit ‘alle den volke’. Om het (Weken)feest van de eerstelingen van de oogst te vieren. Paasvorst Jezus die als Eersteling uit de dood is opgewekt door de Geest. De Geest die onder tekenen van wind en vuur het verbond hernieuwt. Tussen God en Zijn volk. Zoals bij Mozes. Nu ook buiten Israël.

De tekst zegt het: ‘Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Grote daden van God. En dan zingt Israël psalmen. Die getuigen van Hem en van de reactie van Zijn volk daarop. Jij, Denise, gaf stem aan Gods daden in jouw leven, toen je zei: ‘Bedank God niet enkel voor Zijn cadeau’s, maar voor Zijn aanwezigheid.’

Alle reden toe, want vóór Hemelvaart zei Jezus: ‘Zie, Ik ben met u álle dagen.’ Jij hebt ‘t op kruispunten in je leven mogen ervaren dat God je geholpen heeft. En jij, Marjolein, op eigen manier. Terwijl je al jaren vecht tegen een oprukkende aandoening, heb je dit níet gezien als straf. Veeleer als een opdracht om rustiger met jezelf te leren omgaan.

Op een avond dat je hele zorgafdeling alleen moest runnen, zorgde Híj. En jij, Jannette, bent als enige in de weg van de kerk grootgebracht. En destijds als kind door je ouders ten doop gehouden. Je vader heeft later aan je gevraagd of hij daarmee niet een te grote stap vóór je gezet heeft. Het antwoord daarop krijgen we. Nu je vandaag het eigen jawoord geeft aan God van het verbond, die God is van álle mensen.

Zoals Titus ‘t zegt: Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Nee, de redder van de wereld komt niet uit Rome. Maar uit den hoge. Verschenen aan álle mensen. Aan Israël en de heidenen. En Titus, wilde duif, is zo’n gelovige uit de kring van de heidenen. Door apostel Paulus bewust achtergelaten op het eiland Kreta.

Zo’n man, die bij uitstek in staat is om tegenstellingen te overbruggen. Kretenzers waren nu eenmaal niet de makkelijkste mensen. Ze gingen prat op hun Griekse cultuur. Lui, die niet gauw ergens enthousiast voor te krijgen zijn. Hij gaat daar van stad tot dorp. Om te werken onder hen, die op 1e Pinksterdag ook uit Kreta in Jeruzalem waren.

Maar, gemeente, komt ’t nu dankzij Geest met álle mensen goed? God gunt Zijn Schat aan u/jou/mij: Jezus-in-ons dankzij de Geest. Maar daardoor zijn alle mensen nog níet automatisch binnen. Als op een mooie lentedag de zon hoog aan de hemel staat, verkwikt dat. Vooral nà koude winter. Maar als je dat wilt kunnen ervaren, moet je daarvoor d’r eerst wèl uit…

Immers geloof is een persóónlijke zaak. De beweging vanuit het donker naar het licht. Beroering van de Geest. Dankzij de Heer, die nota bene gekomen is om ons te redden uit leven-zónder-God (asebeia, 2:12). En te brengen tot een leven-mét-God (euseboos). Ook jeugdige postduif Titus. Waarschijnlijk zo jong als jij, Denise, toen hij geroepen werd.

Met de Heilige Doop als teken van het horen bij Hem. Watermerk, dat verzegelt. Niet enkel jij draagt Schat Jezus in je hart, maar Hij ook jou, Marjolein. Ook als benen je minder kunnen dragen. En jou, Jannette, gaf Hij oog voor Schat in ‘t hart van jullie vorig jaar overleden moeder. Wees welkom in de kring van Bethel. Om te delen in de vreugde van overvloed van leven mét God. Ja, Hem zij dank en eer voor álle genade.

Amen.


Eredienst – zondag 28 mei 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Mevr. Ds. Elzenga (Enschede)
Thema: Kom Heilige Geest

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 108: 1
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 108: 2
 • Verootmoedigingsgebed
 • Christelijke leefregel: Colossenzen 3: 12-17
 • Zingen: Lied 657: 1,4
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Verhaaltje voor de kinderen: eerste dag
 • Schriftlezing 1: Johannes 14: 15-20,25,26
 • Schriftlezing 2: Handelingen 1:8-14
 • Zingen: Lied 360: 1-3
 • Overdenking
 • Orgelspel
 • Zingen: Lied 675: 1
 • Geloofsbelijdenis (gesproken door predikant)
 • Zingen: Lied 704: 3
 • Dienst der gebeden
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Lied 304
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Hemelvaartsdienst – donderdag 25 mei 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: De troon is níet leeg!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 21: 1, 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Mag ik dan bij U (Claudia de Breij), door Henk Vledder (piano) en Anita van der Molen-Holl (sopraan)
 • (staande) Gelezen geloofsbelijdenis van Nicea
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 726: 2, 6
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Marcus 16: 14-20 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 229: 1, 3
 • Prediking n.a.v. Marcus 16: 19 (NBV)
 • Ik zal er zijn (Sela), door Henk Vledder (piano) en Anita van der Molen-Holl (sopraan)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 663
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Marcus 16: 19 (NBV)
Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.

Hemelvaartsdag. Het is de dag, waarop we de Hemelvaart van de Here Jezus gedenken. Kinderen kunnen hun kijk daarop soms zo prachtig verwoorden. Zoals het meisje dat zei: ‘Toen Jezus eindelijk in de hemel was aangekomen, zei God-de-Vader tegen Hem: ‘Blijf nu maar liever hier boven, anders overkomt Je weer wat!’

Voor dit kind betekent ‘hemel’ kennelijk in de eerste plaats: ‘veiligheid’! Veiliger kan het nergens zijn. Géén zonde, géén tranen, géén moeite. Zelfs de dood zal daar niet meer zijn. Wat méér is: God Zelf zal er bij de mensen zijn (Op.21:3,4). De Heer Jezus werd in de hemel opgenomen, nadat Hij dit tegen hen had gezegd…

Maar wat zeí Hij dan? Drie dingen. Ten eerste merkt Hij op, dat er een grote tegenstelling bestaat tussen geloof en ongeloof. Als géén van je eigen leerlingen meer een stuiver voor je geeft; als Hij Zelf persóónlijk naar hen toe moet komen om hen over de streep te trekken: hoe moeten dit in hemelsnaam ‘ambassadeurs’ zijn?

Ten tweede zegt Hij, dat geloof het verdient om in praktijk gebracht te worden. Dopen hoort daarbij. We hebben dit afgelopen zondag mogen doen met een klein kind van God. Op Eerste Pinksterdag zal dat ook zo zijn met grote kinderen van God. Dit vraagt wel gelóóf, dat God niet enkel bestemd is voor osm (ons soort mensen).

Ten derde zegt Hij, dat God aan Zijn Zoon alle macht heeft gegeven in hemel en op aarde (Mt.28:18). En dat Hij met tekenen deze boodschap kracht zal bijzetten. In de vorm van ziekenzalving, boze geesten uitdrijven, spreken in tongen. Tekenen van redding worden níet geschonken om te bewijzen dat er 24 karaats gelovigen zijn, maar om ánderen te redden. Gezegend om tot zegen te zijn!

Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. Maar wat voor voordeel is ‘t, dat Jezus nu naar lichaam hier níet meer bij ons is? Wat zijn we nu opgeschoten met wat Karl Barth (1886-1968) ergens de ‘vrije ballonvaart’ van het geloof noemt?

De Heidelbergse Catechismus (Zondag 18, Vraag 49) geeft daarop een drievoudig antwoord. Ten eerste is Christus onze Advocaat bij God. Is er dan zoveel mis met mij, dat ik verdedigd moet worden? De Duitse filosoof Goethe (1749-1832) zei, dat alle gróte zonden in het klein bij elk mensenkind van nature aanwezig zijn.

Ten tweede zegt de Catechismus, dat wij ons lichaam in de hemel als een zeker pand hebben. Paulus zegt ‘t nog sterker: we zijn met Christus in de hemel gezét (Ef.2:6). Náást Hem, die ter rechterhand van God zit. Maar wat is ‘t voordeel nu we ons lichaam Thuis mogen weten bij God? Zó weten we: troon der genade is níet leeg.

Pand én tegenpand. Wat is dit laatste? De Geest. Hij helpt ons om dwars tegen alle aards geruis en gedruis in te blijven zoeken naar wat van boven is. En dat met beide benen op de grond en ‘t Hoofd in de wolken. Paulus bleef tenten maken. Leerlingen vissen. Echter állemaal zijn ze ook doorgegaan met het ‘vissen van mensen’.

Gemeente, wat betekent dit alles nu voor ons? God gaat Zijn ongekende gang. Komt alles vanzelf goed? Néé, niet zonder geestelijke wapenrusting, want de weg is nog lang en wij zijn soms bang. Alleen de Geest kan het verschil maken; om bij tegenwind toch te blijven spreken in de taal der liefde. Zelfs al is de omgeving een slangen- of leeuwenkuil. En de sfeer giftig. Enkel leven in Geest van ‘t Hoofd houdt Zijn lichaam gezond.

Amen.


Doopdienst – zondag 21 mei 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Dopelinge: Nora-Lynn Elise van der Steen (12-02-2017)
Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: De naam als voorteken!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 86: 1, 7
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 513
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Exodus 2: 1-10 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 23B
 • Schriftlezing: Handelingen 7 : 17-22 (NBV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 457
 • Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de nevenruimte, terwijl wij Nevendienstlied 4 zingen
 • Prediking n.a.v. Exodus 2: 10 (NBV)
 • Ambtsdrager haalt de dopelinge en kinderen van nevendienst
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 864: 3, 4
 • Korte dooponderwijzing
 • Voorstellen van de dopelinge
 • Doopgebed
 • Doopvragen en gelofte
 • (staande) Zingen: Apostolische geloofsbelijdenis
 • Alle kinderen in de kerk mogen met de leiding naar voren komen
 • Bediening van de Heilige Doop
 • Overhandiging geschenk namens zondagsschool Jesaja 40:8b
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 105: 3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 868: 3, 4, 5
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Na afloop kunt u het doopouderpaar van der Steen-Mollenhorst vóór in de kerk gelukwensen.

 

Samenvatting preek

Tekst: Exodus 2: 10 (NBV)
Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’

Het bijbelboek Exodus heet: ‘We elè sjemot.’ Naar de beginwoorden in het Hebreeuws: ‘En dit zijn de namen.’ Namen van de zonen van Jacob, die in Egypte uitgroeiden tot compleet volk in het land Gosen. De farao voerde een bevolkingspolitiek. Bestaande uit verdrinkingsdood van alle Joodse jongetjes.

Zo gezien kan het soms ook een voordeel zijn zoals bij jullie nu om een meisje te hebben. Vader Amram (oom) en moeder Jochebed (ere zij God) hadden al twee kinderen. Dochter Mirjam (geliefd) was 14 en zoon Aäron (verlicht) 3. Tot er plots die nakomer is. Volgens rabbijnen de naam Joachim (God richt op) dragend.

Een uitzonderlijk móói kind, aldus Stefanus (Hd.7:20). Geofferd aan de god van de vruchtbaarheid in Egypte: Nijl. De op één na langste rivier ter wereld. Móói kind: maar kijken niet alle ouders met zo’n blik van vertedering naar hun boreling? Iedere ouder vindt zijn of haar eigen kind toch het mooiste ter wereld!

Een periode van postnatale stress volgt. Mirjam en Aäron moesten hun blijdschap over het kleine broertje drie maanden verborgen houden. Wat een opgave. Ook voor de ouders. Tót je op een punt komt dat je als mens moet erkennen: niemand kan ons kind beschermen. Behalve die Ene. Wáár of niet?

Er wordt een mandje gemaakt. In het Hebreeuws: ‘tewa.’ Een ark. Het zelfde woord als bij Noach (Gen.6:14). Jullie willen straks Nora (God is mijn licht), Lynn (verwijzing naar Maria Magdalena), Elisa (God is redding) laten dopen. Jullie leggen het niet te vondeling in het (doop)water. Nee, ze wordt bóndeling!

Het arkje om Nora-Lynn bestaat uit door jullie geweven draden van geloof, gebed en zorg. Door jullie als ouders ook ‘bestreken’ met opofferingsgezindheid. Maar vroeg of laat komt het moment, waarop wij ‘ons’ kind moeten loslaten. En dan is het soms al jong speelbal op de golven van de levenszee. Wat kun je als mens doen?

Laten we daarvoor kijken naar moeder Jochebed en dochter Mirjam. Dan lijkt ‘t soms zelfs zo te zijn, alsof God Zich doof houdt voor onze gebeden. Want wie je niet kunt gebruiken, duikt opeens op. Verschijnt nota bene aan de oever van de Nijl de dochter van de vijand: farao. Wat gebeurt? Het drijvende Joodse jongetje stal haar hart.

Moeder en dochter zijn onder grote druk, die enkel God kan doen verwisselen in geluk. Ja, er zijn soms meer onopgemerkte verhoringen dan niet verhoorde gebeden. Waarom onopgemerkt? Omdat God niet de route kiest, die wij verwachten. Zo werd het mandje een ‘arkje des behouds’. Raakt God het hart van farao’s dochter. Krijgt Jochebed betaald moederschapsverlof in de kinderdagopvang.

Met de woorden van onze tekst: Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’ Mosja betekent uitredden. Hij die ooit eerst zelf eruit getrokken is, zal later ook anderen eruit trekken. Wat een profetische naam. De naam als voorteken. Eerst is hij 40 jaar prins aan hof van vijand.

Daarna begint Mozes’ eigen exodus (uittocht). Wordt hij zich bewust van zijn eigen wortels. Hij is Hebreeër en slaat de hand aan een Egyptenaar. En toch wilde zijn volk hem níet als redder. Gemeente, ook wij stellen redding liever uit tot later. Jullie als ouders van Nora-Lynn níet. Jullie laten zien Wie je kind kan redden, als de baren hoog gaan.

Ja, er is géén andere naam onder de hemel en op de aarde, waardoor wij behouden kunnen worden (Hd.4:12). Jezus. In Hem sprong God ons nà. Om ons te redden uit een leven zónder God. Zijn levensarkje: een kribbe. Voor ons nog steeds en jullie Nora-Lynn: de kerk. Om ons daar te vullen met Zijn Geest (Rm.5:5). Om ons méé te nemen naar een eeuwig Huis, niet met mensenhanden gemaakt.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten