Maandelijkse Archieven: augustus 2016

Eredienst zondag 4 september om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Hemelburger!

  • Orgelspel
  • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
  • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 21: 1, 2, 3
  • (staande) Bemoediging en groet
  • Zingen: Liedboek 2013 nr. 21: 4, 7
  • Afscheid van aftredende ambtsdragers
  • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 265 (melodie: Liedboek 2013 nr. 542)
  • Gebed om Gods vergeving en Geest
  • Schriftlezing: Filippenzen 3: 12-21 (BGT)
  • Zingen: Liedboek 1973 nr. 267: 3, 4
  • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl groepen 1 t/m 5 en 6 t/m 8 naar de nevenruimte gaan (melodie: ‘Altijd is Kortjakje ziek’)
  • Prediking n.a.v. Filippenzen 3: 20 (NBV)
   Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Here Jezus Christus.
  • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 191: 1, 3
  • Dienst der gebeden
  • Inzameling der gaven
  • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 435: 4, 5
  • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
  • Orgelspel
Samenvatting preek

Tekst: Tekst: Filippenzen 3: 20 (NBV)
Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Here Jezus Christus

Op zijn nieuwste album Aosem zingt Daniël Lohues (1971) het liedje ‘Waor gaon we naortoe?’ Gevoelige teksten van deze Drentse troubadour voelen de tijdgeest loepzuiver aan. Bij hem is het besef van een bestemming verdwenen. De mensheid is een mierenhoop. Een wirwar zonder regels: ‘de zölfde kaante op, en iederien mar denken:

Ik ben vrij in de kop.’ Volgens Lohues heeft het leven géén doel. Alles is toeval. Niets staat vast. De Ierse schrijver James Joyce (1882-1941) noemt dit ‘chaosmos’. Is het leven nu zinloos geworden, als het géén reis naar de eeuwigheid meer is? Sommige filosofen noemen het leven zelfs ronduit absurd. Paulus doet dat zeker niet.

De apostel benadert het leven in zijn brief aan de gemeente te Filippi fundamenteel anders. Hij stelt dat elke levende christen hier al behoort tot het rijk der hemelen. Dus ‘hemelburger’ is! Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel. Wat bedoelt hij daarmee? Is het gewone leven hier op aarde dan niet meer zo belangrijk? Hoe zit dat?
Hemel en aarde: bij de apostel staan die twee op zich níet tegenover elkaar. Toch staat er het woordje ‘máár’!

Welnu, Paulus maakt bewust onderscheid tussen twee groepen. ‘Hemelburgers’ snappen we ergens nog wel. Maar hoe zit ’t met de mensen, die kiezen voor het aardse leven? Op zich is daar toch niets mis mee? Genieten willen we toch allemaal?

Maar hoe dóen we dat? In het licht van Christus en Zijn voorbeeld? Of in wezen buiten Hem om? En buiten de weg om, die Hij ook met het oog op jou en mij gegaan is? Zoals de moderne mens, die ‘vrij wil zijn in de kop’. Als je aan een tijdgenoot vraagt: ‘Heeft Jezus ook voor jouw zonden betaald?’ Dan zal menigeen zeggen: ‘Kán dat?

Een ander kan voor jou toch niet de kastanjes uit het vuur halen?’ Of vraag je: ‘Is Jezus Gods Zoon?’ Dan zeggen ze: ‘Néé, maar Hij was wèl heel begaafd. En Hij had een speciale band met God!’ Velen zien de aarde voor vol aan en beschouwen de hemel vaak als léég. Dat zijn mensen, die níet uitgaan van één ongedeeld lichaam van Christus.

Dat is de lijdende, de strijdende en de triomferende kerk. Paulus wilde géén ander geluid laten klinken dan over Jezus Christus en die gekruisigd (1Cor.2:2). Hemelburger zijn is niet enkel geloven dat er hierboven Iets is. Maar dat er Iemand onderweg is. Soon and very soon, zingt A. Crouch. Van daar verwachten wij onze redder, de Here Jezus Christus.

Tot die tijd leven we ergens in ‘bezet gebied’. Alwaar machten van het onrecht zich opmaken voor een laatste strijd. En God steeds verder schuil lijkt te gaan achter alle leed en pijn. In sommige delen van de wereld is er schreeuwend bonken op de deuren van het hemelrijk. Terwijl andere delen ‘hemel op aarde’ zoeken in eten en drinken (Rm.14:17).
Lohues zingt: ‘Waor gaon we naortoe?’ Dit vraagt voorbereiding. Oefening van geest. Ja, houd de maandag- en

vrijdagavond daarvoor vrij. Catechese en club. Ja, laten er ook bij ons Open Doors zijn, als de Redder terugkomt. Hem kunnen we álle vragen stellen langs de weg van het gebed. Juist als lasten nu wereldwijd toenemen…
Hoe kun je dan aosem houden? Enkel door geloof in Hem die hier en nu al ‘vrij maakt in kop én hart’. Vanuit dankbaarheid over de genade, dat een mens nergens zo veilig is als in Jezus’ armen. Veilig aan Jezus’ hart. Daar in Zijn teer erbarmen zijn we gevrijwaard van smart. De Geest leert ons hoe in dit aardse leven ‘hemelburger’ te zijn. Amen.


Eredienst zondag 28 augustus 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Kleijer (Haren GR)

 • Orgelspel
 • Welkom, Mededelingen, Stil gebed
 • Voorbereiding
  • Zingen: Psalm 107: 1,5
  • Bemoediging en groet
  • Drempelgebed
  • Zingen: Psalm 107: 10
  • Leefregel (Micha 6: 8)
  • Zingen: Lied 320: 1–3
 • Dienst van het Woord
  • Gebed bij de opening van het Woord
  • Lezen: Deuteronomium 30: 15–18a,19–20a
  • Zingen: Lied 316: 1,4
  • Lezen: Lukas 7: 11–16
  • Zingen: ‘Zingende gezegend’ (André Troost) lied 56: 1–3
  • Kinderen vertrekken naar de nevendienst; gezongen wordt (melodie: Evangelische Liedbundel 122 ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’) De kinderen mogen nu naar
   de nevendienst om met elkaar
   te luisteren naar het verhaal
   van God, – verteld in mensentaal.
  • Uitleg en Verkondiging
  • Orgelspel
  • Zingen n.a.v. Lukas 7: 11–16 (melodie: Gezang 462)
   ‘Ontwaak, jij die slaapt en sta op uit de dood’
   zegt Christus tot ons telkenmale.
   Hij vraagt dat wij dit in de daag’lijkse nood
   van heel onze wereld vertalen.
   Opdat niet de doodsheid het leven regeert
   maar heel deze schepping de Levende eert.

   ‘Ontwaak, jij die slaapt en sta op uit de dood”.
   Zo riep Hij een jongen tot leven.
   Met dit onvoorwaardelijk scheppende woord
   werd die aan zijn moeder hergeven.
   Ook ons reikt Hij aan wat Hij eenmaal gebood:
   ’t Woord dat zich als sterker bewijst dan de dood.

   ‘Ontwaak, jij die slaapt en sta op uit de dood’.
   De Heer blijft dat alsmaar herhalen,
   – verlangt van ons dat wij in ’t klein en in ’t groot
   ons doen daardoor laten bepalen.
   Beantwoord die roep overal, telkens weer.
   Wees zo een gezant van de levende Heer.

  • Kinderen uit groep 6 t.e.m. 8 komen terug in d kerk; gezongen wordt (melodie: Evangelische Liedbundel 122 ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’)
   Wat fijn dat jullie er weer zijn.
   De dienst is bijna aan het eind.
   Met alles wat hier is gezegd
   gaan wij gezegend straks op weg.
 • Dienst van het antwoord
  • Gebeden
  • Collecte
  • Slotlied: Lied 654: 1,3,4
  • Uitzending en Zegen (met gezongen ‘Amen’)
 • Orgelspel

Eredienst zondag 21 augustus 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Welkom, Mededelingen, Stil gebed
 • Aanvangslied: Gezang 380: 1,4,7 – Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
 • Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 138: 1 – U loof ik, Heer, met hart en ziel
 • Inkeer en vergeving
 • Zingen: Gezang 399: 6 – Wij zegenen, o Heer, Uw goedheid al den dag
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5: 1-11
 • Zingen: Gezang 462: 1,4 – Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn
 • Verkondiging
 • Zingen: Gezang 474: 1,2 – God roept ons, broeders, tot de daad
 • Dankzegging en voorbede
 • Dienst der offerande
 • Slotlied: Psalm 68: 7 – God zij geprezen met ontzag
 • Wegzending en zegen
 • Orgelspel

Eredienst zondag 14 augustus 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Groeneveld (Lunteren)
Thema: LICHTdragers…

 • Orgelspel
 • Welkom, Mededelingen, Stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 27: 1
 • Votum en Groet
 • Lied: Psalm 27: 2 en 4
 • Verootmoedigingsgebed
 • Lied: Psalm 86: 2
 • Woord van bemoediging / apostolisch vermaan Romeinen 13: 8 ev
 • Lied: Psalm 86: 4
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Johannes 8: 12-20
 • Lied 653: 4 (liedboek 2013)
 • Schriftlezing: Mattheus 5: 14-16
 • Lied: ELB 184: 1,3 (Ik wandel in het licht met Jezus)
 • Verkondiging (n.a.v. Johannes 8: 12 en Mattheus 5: 14)
 • Muzikaal intermezzo
 • Lied: ELB 382 (Heer uw licht en uw liefde schijnen)
 • Dienst der gebeden
  • Dankgebed
  • Voorbede
  • Stil gebed
  • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Lied: ELB 166: 1,2,4 (Vader U loven wij)
 • Zegen / Gezang 456: 3 (Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen)
 • Orgelspel

Eredienst zondag 7 augustus 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Welkom, Mededelingen, Stil gebed
 • Zingen: Lied 314 : 1, 3
 • Votum & Groet
 • Zingen: Psalm 84 : 1, 6
 • Verootmoediging, Genadeverkondiging en de Leefregels
 • Zingen: Lied 687 : 3
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Mattheüs 19 : 16–30 (NBV)
 • Zingen: Psalm 136 : 1, 12, 13
 • Verkondiging n.a.v. Mattheüs 19 : 21
 • Zingen: Psalm 139 : 1, 14
 • Dank- en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (onder orgelspel)
 • Slotlied: Lied 416 : 1 t/m 4
 • Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten