Maandelijkse Archieven: september 2017

Eredienst – zondag 1 oktober om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. P. van Veen (Harderwijk)
Thema: Twee uitersten

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Introïtus: Lied 906: 1,2,8
 • (staande) Persoonlijk gebed
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 86: 1
 • Verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Psalm 86: 4,5
 • Woord ten leven: Micha 6: 8
 • Gebed
 • Eerste lezing: Psalm 25: 1-10
 • Zingen: Psalm 86: 7
 • Tweede lezing: Mattheüs 21: 23-32
 • Zingen: Lied 130a
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 991: 1,2,7,8
 • Geloofsbelijdenis zingen: Lied 342
 • Gebed
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 542
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Levend Woord – juni 2017

Categorie:Levende Woorden

Maar ik, ik heb Uw geboden lief
(Psalm 119: 127a)

Lyrisch over Gods Woord

Psalm 119, waaruit onze tekst komt, is de langste psalm van alle 150 psalmen. Tweeëntwintig keer acht verzen, en ze gaan allemaal over hoe geweldig de Thora is! De Thora beslaat de eerste vijf boeken van onze Bijbel. Daarin geeft God o.a. Zijn geboden en verboden via Mozes door aan Zijn volk. Maar, in deze psalm verwijst het woord Thora ook naar het hele Oude Testament, dat voor de schrijver toentertijd het hele Woord van God was. De psalmist raakt niet uitgesproken over de rijkdom van Gods Woord. Het geeft leiding, troost, wijsheid, kracht en blijdschap.

Dat er sprake is van 22 keer 8 verzen is niet zomaar. Het Hebreeuwse alfabet bestaat uit 22 letters en van iedere set van acht achtereenvolgende verzen is de beginletter dezelfde letter uit het alfabet. Op deze manier wordt systematisch het hele alfabet doorlopen.

Naast acht regels per letter komt het getal acht ook nog op een andere manier terug in de psalm: de schrijver gebuikt acht verschillende woorden om de Thora aan te duiden.
Acht komt vaker voor in de Bijbel: op de achtste dag wordt een Joods jongetje besneden en valt dan onder het verbond ofwel onder de wet. Maar ook acht mensen (Noach en zijn gezin) werden gered door middel van de ark, waarna God een verbond sloot met Noach en hem de Noachitische wet gaf (Genesis 9: 1-17). En het Loofhuttenfeest, waarop men de reis van het volk Israël uit het land Egypte herdenkt, duurt ook acht dagen(Leviticus 23: 36). Op die reis ontving het volk de wet.

De psalmist is lyrisch over Gods Woord en Zijn geboden. Maar wat roepen “Gods geboden” eigenlijk bij ons op?

Niet 10 maar 613 verplichtingen?!

Vaak denken we bij “Gods geboden” of “Gods wet” aan de tien geboden. Maar het is goed om ons te realiseren dat er veel meer geboden en verboden in Gods Woord staan, zoals spijswetten (wat mag je wel en niet eten), offerwetten (wanneer moet je wat offeren aan God), reinigingswetten (hoe wordt je weer rein om voor God te kunnen verschijnen), sociale wetten (hoe draag je zorg voor de zwakkeren), juridische wetten (hoe leef je rechtvaardig). Volgens de rabbijnse traditie zijn het er wel 613 in totaal!

De zegen van de wet

De geboden die God ons in Zijn Woord voorhoudt, geven aan hoe we op een goede manier met elkaar en de wereld om kunnen gaan. Als we ons aan die richtlijnen houden, voorkomt dat chaos en biedt het een veilige leefomgeving voor alle mensen. Want deze geboden gaan uit van liefde en respect voor elkaar, voor al het leven, voor de hele schepping en voor de Schepper. Jezus vat deze geboden krachtig samen met de woorden: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Mattheüs 22: 37-40)

Wie zou in een wereld waarin consequent zo geleefd wordt niet willen leven?!

Ware en valse veiligheid

Vanwege haar grote waarde is, bij sommigen, Gods wet er al van jongs af aan goed ingeprent. Het betrof dan met name de tien geboden en allerlei daaraan gerelateerde geschreven en ongeschreven leefregels. Er werd daarbij geleerd zich daaraan te houden, zodat het zeker zou zijn dat je God niet zou teleurstellen of zelf zou afdwalen. Op die manier geeft de wet veiligheid ten opzichte van God en een weg naar het eeuwige leven. Maar … dat is een schijnveiligheid, of nog sterker, een misleidende veiligheid!
Want als je probeert om je vlekkeloos aan de wet van God te houden, leidt dat tenslotte altijd tot een mislukking, want niemand leeft volkomen zonder zonden, niet één (Romeinen 3: 12). Daarom kan je niet rechtvaardig worden door de wet. Je merkt alleen maar hoe zondig je eigenlijk bent als je hem probeert te houden en steeds weer faalt (Rom. 3:20) Jezus leert ons een andere weg, namelijk die van het geloof. Ieder die in Gods eniggeboren Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. (Johannes 3: 16)

Geen oordeel meer maar vrijheid

En daarmee komt de wet in een heel ander daglicht te staan. We worden niet meer beoordeeld aan de hand van de wet en we krijgen straks geen voldoende of onvoldoende meer voor ons leven. Als je het vergelijkt met een schoolrapport dat je aan het einde van het schooljaar krijgt, dan weten wij nu al, midden in het jaar, dat we zullen overgaan! We zullen, ondanks de strenge wet die onze meetlat is, “voldoende staan”, omdat Jezus voor ons gestorven is ter verzoening van al onze blunders tegen diezelfde wet.
Daarmee is de angst en de dodelijke scherpte van de wet af, maar blijft zij wel als zeer waardevolle richtlijn voor ons leven bestaan. We mogen haar wijsheid omarmen en uit liefde voor elkaar en God haar zo goed mogelijk leren doorgronden en toepassen in ons leven.

Zie, hoe Psalm 119 haar op deze manier bejubelt!

Dat betekent dus geen starheid meer, maar een onmisbare hulp bij het vinden van respectvolle omgang met God en met elkaar. Zie hoe Elisa hiermee omgaat in 2 Koningen 5: 18. Naäman, bevelhebber in het leger van de koning van Syrië, is door God via de profeet Elisa genezen en Naäman is zo gelukkig dat hij uitroept dat hij nooit meer aan enige andere afgod zal offeren. Dat is geweldig, helemaal volgens de wet ‘Gij zult u voor afgoden niet buigen noch hen dienen.’

Maar dan … dan realiseert hij zich plotseling dat hij verplichtingen heeft op zijn werk. Als zijn heer de afgod Rimmon in zijn tempel gaat vereren, steunt zijn heer altijd op Naäman die met hem mee gaat bij de aanbidding. Als zijn heer dan voor de afgod buigt, moet Naäman ook mee buigen om zijn heer te kunnen ondersteunen. Hoe moet dat nu? Kan God hem deze handeling vergeven? Het staat duidelijk in de wet dat hij dit niet doen mag! Elisa stelt hem gerust en zegt: Ga in vrede.

En kijk ook eens hoe Paulus, opgeleid als farizeeër en zeer trouwe en strenge Joodse wetsbetrachter, omgaat met de wet in Romeinen 14. Hij pakt daar het dilemma van de sabbatsviering. Vertaal het maar naar onze zondagsviering. (vers 5) De één maakt er een gewijde dag van en houdt zich aan bepaalde regels. De ander gaat gerust zijn auto wassen op die dag en naar de film. Wie doet het nu goed?

Paulus zegt dat wie God aan het einde van de dag kan danken voor alles wat hij op die dag gedaan heeft, het goed gedaan heeft. Leven voor God gaat verder dan een uiterlijke uitvoering van een regel, het gaat om je hart, je intentie, je oprechtheid. Heb je God lief en toon je dat in jouw manier van leven? Alleen God kan dat beoordelen, dus hoeven wij aan elkaar daarover geen rekenschap af te leggen. Maar, uit liefde en zorg voor elkaar, zullen we elkaar op dit punt ook niet willen kwetsen of in verlegenheid willen brengen, want we hebben elkaar lief. (Tot zover uit Romeinen 14)

En zie daar, hoe de wet (heb elkaar lief als jezelf) in zo’n heikele kwestie een houding van liefde en respect brengt in plaats van oordeel. Zij brengt zelfs een dienende houding, omdat wij elkaar geen aanstoot willen geven, in plaats van een heersende houding, die zich kan uiten in felle discussies om de ander van de eigen inzichten te overtuigen.

Weet hebben van onze tekortkomingen, maar toch vrij zijn van oordeel door de wet én vrij zijn van oordeel over elkaar, dat heeft God ons gegeven door Jezus die de wet voor ons volbracht heeft en voor ons gestorven is, zodat de wet niet meer over ons heerst.

Hoe ga je om met zoveel vrijheid?

Als het dan zo is dat je in vrijheid mag leven, dan valt er plotseling heel veel te kiezen en te overwegen. De strenge regels waarmee je wellicht opgevoed bent vallen weg. De keuzes in je leven zijn ineens niet langer meer simpelweg zwart-wit. En het kan zelfs voorkomen dat je in verschillende situaties anders kiezen zult. Hoe weet je nu of je het goede kiest? Hoe leef je met zoveel vrijheid?

Daar heb je wijsheid voor nodig! Gods Woord staat vol wijsheid. En de Bijbel roept ons op om die wijsheid te zoeken. En als je wijsheid te kort komt, mag je erom vragen aan God (Jacobus 1: 5). God belooft ze overvloedig te schenken.

Om het heel concreet te maken, hier een suggestie. Begin elke dag met de vraag om wijsheid aan God voor die dag. Lees en bestudeer ook elke dag Gods Woord, opdat je leert wie God is en hoe God wil dat je leeft. Deze aanpak wordt immers vol blijdschap bezongen in psalm 119. En laat jezelf vervolgens die dag mede leiden door de Heilige Geest die in je woont. En wees dan niet bang. Geen mens leeft zonder fouten, maar God verwacht van ons geen foutloos leven. Hij vraagt van ons geloof, geloof in Zijn liefde en Zijn genade en barmhartigheid gegeven in Zijn Zoon Jezus. Hij veroordeelt ons niet, dus laten wij onszelf ook niet veroordelen, wat er ook ooit fout gegaan mag zijn in onze eigen ogen, in andermans ogen en/of gemeten naar Zijn wet.

We kunnen zonder vrees en met blijdschap Gods wet omarmen omdat ze ons niet meer veroordeelt maar in alle vrijheid een rijke bron van wijsheid is om eerlijk en in liefde met elkaar en God te kunnen leven. En zo’n leven is met geen goud te betalen! (Psalm 119: 127b)


Eredienst – zondag 24 september om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. van Staveren (Dedemsvaart)
Thema: 7 keer 70

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 885
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 400: 1,2,3,4
 • Gebed, Woorden ten leven, Vergeving
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 388: 1,3,4
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Mattheüs 18: 21-35
 • Zingen: Opwekking nr. 518
 • Prediking
 • Zingen: Hemelhoog nr. 686
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Hemelhoog nr. 479
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst (afscheid ds. E.G.H. Laseur) – zondag 17 september om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Orgel: Dhr. B. Kok
Piano: Dhr. H. Vledder
Zang: Mevr. B. ter Kulve-Klamer
M.m.v. Voices of Bethel o.l.v. dhr. B. Eenkhoorn

Thema: Gelóóf in de stad!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 119: 40,66
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 381
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Zingen: Nevendienstlied 6 (melodie: Liedboek 2013 nr. 801), terwijl de kinderen naar de nevenruimte gaat
 • Schriftlezing: Jona 3: 1-5 (BGT)
 • Nearer, my God, to Thee door Betteco ter Kulve-Klamer
 • Schriftlezing: Mattheüs 12: 41 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 292
 • Prediking n.a.v. Jona 3: 2b,5a (BGT)
 • Muzikaal meditatief door Voices of Bethel
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 315
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Zingen: Liedboek 2013 nr. 413
 • (staande) Wegzending en zegen
 • Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn.
 • Orgelspel

Na afloop van de dienst kunt u in de Grote Zaal afscheid nemen van ds. Laseur en zijn vrouw.
 

Samenvatting preek

Tekst: Jona 3: 2b en 5a (BGT)
‘Waarschuw de mensen in die grote stad. Vertel hun wat Ik tegen je zeg.’ De inwoners van Ninevé geloofden wat God gezegd had.

Als een mens een ingrijpende ervaring achter de rug heeft, kunnen er twee dingen gebeuren. Òf hij/zij is daarnà gevoeliger dan voorheen. Òf de person in kwestie reageert later met steeds meer onverschilligheid. Geen mens is in dit opzicht gelijk. Iedereen is weer anders. Dat zien we ook weer terug bij Jona.

Hij is dan wel weer letterlijk en figuurlijk ‘boven water’. Maar hóe hij er staat, moet allemaal nog duidelijk worden. Níet-willen-wat-God-wil had hem achterop gebracht. Maar hoe kom je na de ‘onderduikpoging’ er weer bovenop? Wat opvalt is dat, toen Jona zelf diep zat, hij bewuster is gaan bidden en zingen.

God zegt tegen Jona: ‘Ik probéér ‘t nog een keer met je!’ Met de woorden van het eerste deel van de tekst: ‘Waarschuw de mensen in die grote stad. Vertel hun wat Ik tegen je zeg.’ En ‘t is de vraag van vandaag ook vàn mij áán mij! Heb ik durf en moed gehad Bethel te vertellen wat God (waarschuwend) zei?

Als ik ledental en volume van kerkbalans als meetpunten neem, denk ik wat te weten. Maar is de gemeente dieper verankerd in het geloof? Is er een grotere bewogenheid gekomen voor deze stad met haar 160.000 inwoners? De 150.000e in 2001 maakte deel uit van ons hier in Bethel.

Dan nu een handvol gedachten. Staande op de drempel tussen Enschede en het Land van Maas en Waal. Na bijna een kwart eeuw samen met u als gemeente gaat u straks zónder ons verder. Met (die oproep tot) ‘geloof in de stad’. Om maar eens met een krantenkop te spreken bij studentenwerk: ‘loopt Enschede nu eerder uit voor het bidden of bier?’

De inwoners van Ninevé geloofden wat God gezegd had. Maar wat zei Hij dan? In taal van nu: ‘Stel niet uit tot morgen wat je vandaag doen kunt. Zet de wereld niet op z’n kop. Door met de wereld om je heen, mens/dier/plant, zo om te gaan alsof Ik God, er helemaal niet ben! Dat is een weg, die dóód loopt!’

En dan iets verrassends. Het tweede deel van de tekst zegt níet: ‘En zij geloofden Jóna!’ Nee, achter de prediking van Jona zagen ze Gód staan. Maar waar haal ik als boodschapper al exact 28 jaar het lef vandaan om het Woord van God vóór te houden? Was zo’n Jona als prediker ook niet door de mand gevallen?

Daarover zegt de Here Jezus later Zelf nog iets. Het enige teken, dat de profeet níet zichzelf stuurde maar gestúúrd was, is hij zélf. Alléén, er was niemand bij. Enkel Jona heeft het wonder van zijn eigen redding door God persóónlijk mogen meemaken. Maar eigenlijk weten we dit toch evenmin van Abraham?

Wat hadden ‘de vader aller gelovigen’ en Jona dan gemeenschappelijk? In het Hebreeuws staat er een zelfde werkwoord, waarvan bij ons weer het woordje ‘amen’ is afgeleid. Beiden hielden in hun dagen ‘voor wáár en zeker’ wat God zei. En dan nog even dit. Dit zeg níet ik maar dit gaat ook terug op de Here Jezus.

Eens op een dag zullen wij door de inwoners van Ninevé geoordeeld worden. Wáárom? Omdat er toen door God in die stad gelóóf gevonden werd. Nogmaals: níet de brenger, maar de boodschap is bepalend. En als de wisselwerking gemeente/voorganger er is, groeit ook dit Bethel uit tot eenparig ‘ja voor Jezus’!

Amen.


Terugblik BBQ 7 juli 2017

Categorie:Nieuws

Wat een heerlijke gezellige BBQ hadden wij als Bethelgemeente op 7 juli bij de familie Hagemeier thuis! Een pracht omgeving, de rust, de tuin, het water. Ik mag denk ik wel zeggen, dat het een zeer geslaagde vreugdevolle avond was. Benjamin en Laurens hadden het vlees goed onder controle en er was overvloedig. Bedankt voor al jullie bakkunst! Erik, Cees, Jan-Gert, Hans en Eline jullie ook heel erg bedankt voor al jullie hulp. En natuurlijk familie Hagemeier, jullie hadden een top omgeving. Dat water van jullie was aan het eind van de avond wel een uitdaging. Uiteindelijk
lagen er een aantal jeugdige deelnemers heerlijk te zwemmen en genoten van alle uitdagingen naar elkaar toe. Er is veel gelachen. Ook hadden we een “tribune” met toeschouwers die zichtbaar genoten van dit schouwspel. Gelukkig had Ineke genoeg oude badlakens liggen om iedereen zo wat verwarmd naar huis te kunnen sturen.

Iedereen die geweest is: bedankt voor jullie komst! Want de sfeer werd met elkaar gemaakt!!!


Avondsmaal collecte zondag 10 september – Leprazending

Categorie:Collectes diaconie

De plotselinge overstromingen en aardverschuivingen in Nepal zijn veroorzaakt door de zware regenval van de afgelopen dagen hebben meer dan 70 mensen gedood en vele anderen in gewond. Het Nepalese leger, de politie en lokale vrijwilligers zijn al begonnen met reddingacties, maar de voortdurende regenval bemoeilijkt het reddingswerk. De overstromingen en aardverschuivingen hebben ook werkgebieden van Leprazending Nepal getroffen. Volgens de meest recente informatie van lokale partners van Lepra-zending zijn honderden gezinnen ontheemd. Tenminste 700 leprapatiënten, die lid zijn van patiëntencoöperaties, hebben nu hun bron van levensonderhoud verloren. Als eerste actie zal Leprazending Nepal 700 noodpakketten uitdelen aan getroffen leprapatiënten en andere allerarmsten. Een noodpakket bevat dekzeilen, kookartikelen, voedsel en medicijnen. 1 pakket kost ca. € 50,00.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Avondmaalsdienst – zondag 10 september 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Stem vanuit de diepte!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 130
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 232
 • Gebed om Gods Geest
 • Kinderen van groepen 1 t/m 8 gaan naar de nevenruimte, terwijl wij nevendienstlied 6 (melodie: Liedboek 2013 nr. 801) zingen
 • Schriftlezingen:
  • Jona 2 (BGT)
  • Mattheüs 12: 38-40 (BGT)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 350: 1,2,5
 • Prediking n.a.v. Jona 2: 1b,2a (BGT)
 • (staande) Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Onderwijzing
 • (staande) Gezongen dankzegging: Liedboek 2013 nr. 116: 5,6,7
 • (staande) Wij gedenken: Aaltje Meere-Vledder (1933-2017)
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 466: 2
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 713: 1,2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Jona 2: 1b,2a (BGT)
Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Daar bad hij tot de Heer, zijn God.

Steeds meer Nederlanders houden vakantie in Tsjechië en Slowakije. In Bohemen hebt u bij bezichtiging van 18e eeuwse kerken vast wel eens een zogeheten ‘walviskansel’ gezien. Kansels in visvorm. Gesneden uit hout. Met de muil wijd opengesperd. Tussen de tanden door verschijnt dan de prediker.

Opkomend door een tunnel, die verwijst naar de buik van het monster. Door een kind ooit de ‘zoutwatertaxi’ van Jona genoemd. Niet weinige bijbeluitleggers ‘verslikten’ zich in de vraag of dit Bijbelgedeelte wáár gebeurd is. Iemand zei schalks: ‘Verslikte de vis zich welhaast in Jona of Jona in de vis?’

Menige historiserende preek verhaalt over walvisvaarders, die over boord gevallen, tóch in leven gebleven zijn. Een biologische preek was bezig met de vraag of er genoeg zuurstof zit in het spijsverteringskanaal van de vis. En niet teveel zoutzuur in de maag ervan zoals bij een potvis. Ik laat het zitten.

Voor het verstaan van de psalm van Jona maakte de oudgereformeerde dominee Johan van der Poel (1909-1981) een opmerking: ‘Jona had het boven water banger dan onder…’ Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Daar bad hij tot de Heer, zijn God. Láter dan de scheepsheidenen.

Kohlbrugge (1803-1875) zegt in dit verband: ‘De weg tot behoud is in onze ogen vaak een hellevaart!’ Maar aanvankelijk leek de profeet géén zee te hoog te gaan. Maar na een dag of drie begint het te stormen in zijn ziel. En dan komt als vanzelf de vraag: ‘Wat is je houvast, als je diep komt te zitten?’

Dan gaat ‘t door hem heen: ‘Het had afgelopen kunnen zijn, maar opeens moet ik toch aan U denken, God. Bij U zijn er zelfs uitkomsten tegen de dood. Maar één, twee, drie opnieuw beginnen met U is gemakkelijker gezegd dan gedaan.’ Zo klinkt deze stem vanuit de diepte. Vanaf de bodem van de Middellandse Zee.

Zo slaperig als hij was op het schip, zo wáákzaam is hij in de grote vis. Wie later in Zijn prediking op Jona teruggrijpt, is de Méérdere Jona die volkomen onschuldig ‘kopje onder’ is gegaan in onze zeeën van schuld. De tempel van Zijn lichaam werd ook in drie dagen/nachten afgebroken en weer opgebouwd.

God beschikte ons als vis: ichthus, Iesous Christos, theou huios sootèr! Jezus Christus, Zoon van God, Zaligmaker. Onze arke des behouds, die dankzij de Geest van opwekking vanuit het ingewand der aarde terug kwam. Om door viering van het Heilig Avondmaal ons te bepalen bij de Stem uit de diepte.

Die van de Opgestane van wie geldt: ‘Son amour dure toujours.’ Hij gooit niet de zondaar, maar diens zonden in de diepte van de zee der vergetelheid (Micha 7:19). Komt dan en proeft hoe goed de Here is.

Amen.


De Twee-statenoplossing – Lezing Hanna Luden (directeur CIDI)

Categorie:Nieuws

Is in het altijd maar voortdurende conflict tussen Israël en Palestina de Twee-statenoplossing nog haalbaar? Of zijn er andere mogelijkheden?

Op vrijdag 15 september a.s. om 20.00 uur zal een belangrijke lezing in de Ontmoetingskerk te Enschede plaatsvinden over deze actuele vraag.

Door allerlei oorzaken is het overleg tussen Palestijnen en Israëliërs volledig vastgelopen. Allerlei oplossingen zijn aangedragen en dat gebeurt nog steeds, maar aan beide zijden overheerst het wantrouwen. Een bron van conflict is o.a. de gestage uitbreiding van de Israëlische nederzettingen op de Westbank en de dreigende taal van radicale Palestijnse Islamitische verzetsbewegingen. Is de gematigde toon van het nieuwe Handvest van Hamas een lichtpuntje? Hoe is de positie van de Palestijnse christenen binnen dit alles? En het zogenaamde allesomvattende vredesplan voor het Midden-Oosten, waar Trump over spreekt, heeft dat enige kans van slagen?

Op initiatief van de Classicale Commissie voor Kerk en Israël (PKN) zullen deze vragen worden besproken door mevrouw Hanna Luden, directeur van het CIDI (Centrum voor Informatie en Documentatie in Den Haag).

U bent hartelijk welkom!

Wanneer: vrijdag 15 september a.s. om 20.00 uur

Waar: Ontmoetingskerk te Enschede, Varviksingel, hoek Wagenaarstraat.

Verdere inlichtingen:

 • E.K. den Breejen, tel. 053-4304565
 • R. Kuipers, tel. 074-2432580

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten