Maandelijkse Archieven: oktober 2017

Jongerendienst – 12 november 2017

Categorie:Nieuws

Zondag 12 november 2017 om 10.00 uur zal proponent Willem Jan de Hek voorgaan in een dienst voor jongeren. Het thema is ‘Vertrouwen in de toekomst!’

De predikant in opleiding legt uit: ‘Nederland heeft een nieuwe regering die vol goede moed en met nieuwe idealen aan de slag gaat. Den Haag heeft weer vertrouwen in de toekomst! Maar tussen ideaal en werkelijkheid zit vaak nogal verschil.’

Jeruzalem
Hij vervolgt: ‘In Psalm 122 wordt dat verschil heel duidelijk zichtbaar, als de dichter een beschrijving geeft van de stad Jeruzalem. Enerzijds weerspiegelt die stad Gods ideale wereld. Anderzijds wordt in de psalm óók opgeroepen om voortdurend voor Jeruzalem te blijven bidden. En dat is natuurlijk niet voor niets. Want de werkelijkheid is weerbarstig, en door de eeuwen heen is deze stad steeds weer bedreigd. Jeruzalem kan gezien worden als het prototype van een “heilige stad”. Ze verwijst in haar heiligheid naar hoe de wereld zou kúnnen zijn.’

Heilige plekken
Na afloop van de dienst gaan we samen op zoek naar ‘heilige plekken’ in de buurt van de kerk. Is het denkbaar dat er nog meer plekken zijn die naar die ándere werkelijkheid verwijzen? En geven die misschien reden om vertrouwen te houden in de toekomst?

Na de dienst ontmoeten de jongeren elkaar in het jeugdhonk. Na de zoektocht naar heilige plekken gaan we samen eten. Je opgave voor deze maaltijd graag naar:
reinamarchand@gmail.com


Kerstproject zondagsschool 2017

Categorie:Nieuws

Gegrepen door Gods liefde

Op zondag 3 december gaan wij van start met het kerstproject rondom het thema: “Gegrepen door Gods liefde”.

Tijdens de vier adventszondagen staan de verhalen uit Jona 1, 2, 3 en 4 centraal:

 • ’Begrijp je Gods liefde?’;
 • ‘Gods liefde brengt redding’;
 • ‘Gehoorzamen aan Gods liefde‘ en
 • ’Gods liefde voor iedereen’.

Op Eerste Kerstdag is het thema: ‘Gods liefde wordt geboren’, naar Lucas 2.

Eindig ik met de woorden vanuit het kerstproject:
Gegrepen door Gods liefde…
Om te leven in geloof,
Vertrouwend op Zijn hoop,
Verbonden uit Zijn liefde…


Kerstpakketten Kisfülpös Roemenië

Categorie:Nieuws

Kerstpakketten!!!

We zijn blij en dankbaar dat er dit jaar genoeg geld in kas zit om voor alle gezinnen in Kisfülpös weer een kerstpakket te kunnen verzorgen. Per gezin zal € 20,- worden overgemaakt door de diaconie, zodat er een redelijk pakket kan worden samengesteld. Ds. Nagy zal de inkopen en het verpakken organiseren zodat de lokale middenstand ook mee profiteert.

We vinden het fijn dat u allen mee spaart om de mensen in het dorp dit extraatje te kunnen geven met kerst.


Avondmaalscollecte zondag 19 november 2017

Categorie:Collectes diaconie

Dorcas

Zoals elk jaar, wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op Dankdag zelf is de collecte voor de voedselbank in onze eigen stad. De hele maand november zamelen wij voedsel in voor de voedselbank. De collecte is om geld in te zamelen voor voedselpakketten. Hiermee helpt Dorcas hen aan voedsel voor nu, en aan voedselzekerheid voor later. Het voedselpakket deelt Dorcas uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen door bijvoorbeeld armoede, leeftijd, ziekte of een beperking.

Ook gaan er pakketten naar ouderen uit de Adopt a granny programma`s en gezinnen die zijn opgenomen in de Family Care of sociale projecten. Daarin werken we samen met onze lokale partners; zij weten precies wie de hulp het meest nodig hebben. Zo zijn wij, en bent u, ervan verzekerd dat de pakketten goed terecht komen. Het geld wordt mede gebruikt voor voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. Het helpen van kleine boeren om hun oogst te vergroten, het opleiden van jonge mensen in een vakgebied of het verlenen van microkredieten voor het opstarten van kleine maar eerlijke en waardevolle bedrijfjes. Al deze projecten zijn erop gericht om mensen weer zelfstandig deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.

De diaconie beveelt deze collecte en actie van harte bij u aan.


Uitgangscollecte zondag 12 november 2017

Categorie:Collectes diaconie

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.

Doelstelling van Open doors: Het Lichaam van Jezus Christus, onder (bedreiging van) beperking en/of vervolging vanwege zijn geloof in Jezus Christus, versterken, toerusten en aanmoedigen tot de wereldevangelisatie, door voorbede en:

 • door waar nodig te voorzien in bijbels, bijbelstudiemiddelen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening;
 • door het Lichaam van Christus in bedreigde en onstabiele gebieden voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden;
 • door het Lichaam van Christus in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren zich te vereenzelvigen met bedreigde en vervolgde christenen en hen actief te helpen.

Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

Open Doors is een interkerkelijke stichting die christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis.


Dankstond voor gewas en arbeid – woensdag 1 november 2017 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. van de Griend (Kloosterhaar)
Thema: Discipel zijn op je werk

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Lied 86: 4,7
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Aanvangstekst: Jakobus 2: 16-20 (BGT)
 • Loflied: Opwekking 105
 • We belijden ons geloof
 • We zingen: Lied 149: 2,3
 • We bidden
 • We horen Gods Woord: Matth. 25: 14-30 (BGT)
 • We zingen: Liedboek 1973 nr. 242: 3,6,7
 • Preek
 • We zingen: Lied 912: 1,5,6
 • We bidden en danken
 • We geven onze gaven
 • (staande) Slotlied: Evangelische Liedbundel 212: 1,2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 29 oktober om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. H.J. van Maanen (IJsselmuiden)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Opwekking 462
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 100: 1,2,4
 • Wetslezing: Galaten 5: 16-25 (NBV)
 • Zingen: Opwekking 126
 • Gebed
 • Schriftlezingen:
  • Jeremia 1: 4-10 (NBV)
  • Psalm 20: 1-6 (NBV)
 • Zingen: Lied 321: 1,2,5
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 150: 1
 • Dank en voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Collecte
 • (staande) Slotlied: Lied 426 (1x EN, 1x NL)
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 22 oktober om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. B.H. Weegink (Katwijk)
Thema: Wordt het wel wat?

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Introïtuslied: Weerklank 459: 1,2
 • (staande) Votum en groet
 • Aanvangstekst: Lukas 22: 31-32
 • Zingen: Psalm 145: 1,2
 • Gods gebod
 • Zingen: Lied 800: 1,2
 • Gebed van schuldvergeving en verlichting met de Heilige Geest
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Lied 412: 1
 • Schriftlezingen:
  • Jesaja 55: 1-3,6-9
  • Lukas 18: 1-8
 • Moment met de kinderen
 • Zingen: Psalm 119: 1,12,19
 • Kinderen gaan naar nevendienst
 • Preek
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 275: 1,3,4
 • Pastorale mededelingen, dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Slotzang: Psalm 27: 7
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 15 oktober om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. van Dam (Ermelo)
Thema: Zingen tegen de klippen op

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 63: 1,2
 • (staande) Votum en groet
 • Aanvangstekst: Habakuk 2: 20
 • Zingen: Psalm 98: 1,3
 • Gebed om ontferming met lezing: Habakuk 1: 2-5
 • Gebed om ontferming met lied: Evangelische Liedbundel 301: 1,2,3
 • Samenvatting wet en evangelie: Habakuk 2: 4
 • Gloria: Evangelische Liedbundel 331
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Habakuk 3: 8-19
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 307: 1,2,3
 • Kinderen gaan naar nevendienst
 • Preek
 • Zingen: Lied 448: 1,2,3,4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Psalm 68: 7
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 8 oktober om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. A. Bloemendal (Zwartsluis)
Thema: God komt tot redding

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 108: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Zingende Gezegend 281 (melodie: Gezang 460 uit Liedboek 1973)
 • Woorden ten leven
 • Gebed
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 188 (in canon)
 • Moment met de kinderen (hierna gaan kinderen naar de nevendienst)
 • Schriftlezing: Habakuk 3 (NBV)
 • Zingen: Lied 910
 • Prediking n.a.v. Habakuk 3: 13
 • Zingen: Opwekking 714
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Gezang 296: 1,3 (Liedboek 1973)
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten