Auteur Archieven: Bethelkerk

Eredienst – zondag 17 oktober 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 

Thema

Toekomstbestendig bouwen
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 314: 1,2 (Here Jezus, om Uw Woord)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Liedboek 314: 3 (O Gij glans der heerlijkheid)
 • Gebed
 • Leven door de Geest: Galaten 5: 13-26
 • Zingen: HemelHoog 494 (Uw woord is een lamp voor mijn voet)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Moment met de kinderen
 • Zingen: HemelHoog 70 (Zoals Nehemia)
 • Schriftlezing: Ezra 1: 1-11
 • Zingen: Psalm 84a: 1-3 (Wat hou ik van uw huis)
 • Schriftlezing: Nehemia 7:72b-8:12
 • Zingen: Psalm 84a: 4,5 (Ach hoor en kijk naar mij)
 • Verkondiging
 • Zingen: Liedboek 605: 1-5 (De toekomst is al gaande)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Liedboek 426 (God zal je hoeden)
 • Zegen
 • Antwoord: Liedboek 425 (Vervuld van Uw zegen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 10 oktober 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Jonathan Zondag (Dedemsvaart)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 17 oktober.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Liedboek 902: 1-3 (Is God de Heer maar voor mij)
 • Votum & Groet
 • Tien geboden in woord en beeld
 • Gebed
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Matteüs 7: 1-6 (NBV21)
 • Zingen: Psalm 119: 13-15 (Geef mij een hart dat u met vreugde groet)
 • Schriftlezing: Handelingen 5: 1-11
 • Zingen: Liedboek 990: 1,4-6 (De laatsten worden de eersten)
 • Preek
 • Zingen: Hemelhoog 298 (Genade zo oneindig groot)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Liedboek 413 (Grote God, wij loven U)
 • Zegen
 • Orgelspel

Eredienst (Israëlzondag) – zondag 3 oktober 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Benno Kok (orgel)
 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 

Thema

Het Verbond tussen God en mensen
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 99: 1,4 (God is koning)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 99: 5,6 (Mozes trad in ‘t licht)
 • Gebed
 • De Gulden Regel: Marcus 12: 28-34
 • Zingen: Liedboek 320: 1-3 (Wie oren om te horen heeft)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Jozua 24: 1-13
 • Zingen: Psalm 136: 1,5,6,8,9 (Loof de Heer, want Hij is goed)
 • Schriftlezing: Jozua 24: 14-28
 • Zingen: Psalm 106: 16,18,21 (Zij hebben Gods bevel veracht)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Liedboek 802: 1,2,4,5 (Door de wereld gaat een woord)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Liedboek 415: 1,2 (Zegen ons, Algoede)
 • Zegen
 • Vervolg slotlied: Liedboek 415: 3 (Amen, amen, amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 26 september 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Vanaf deze zondag kan iedereen weer naar de kerk komen! Reserveren is niet meer nodig!
 

Voorganger

Ds. G.W. (Gerda) van Vliet (Geesburg)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 3 oktober.
 

Orde van Dienst

Voorbereiding

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Dit huis een herberg onderweg (André Troost, op de wijs van Psalm 84)
 • Votum en groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 670: 1 (Kom Schepper God, o heil’ge Geest)
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 670: 6,7 (Maak ons geloof zo vol en schoon)
 • Leefregel: Deuteronomium 6: 2-9
 • Zingen: Psalm 81:7,11 (Luister welk bevel / Ik u in wil scherpen)

Dienst van het Woord

 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Schriftlezing Oude Testament: Psalm 84: 1-8
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 909: 1 (Wat God doet, dat is welgedaan / zijn wil is wijs en heilig)
 • Schriftlezing Nieuwe Testament: Marcus 1: 40-45
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 909: 2 (Wat God doet, dat is welgedaan / Hij is mijn licht en leven)
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 864: 1,4,5 (Laat ons de Heer lofzingen)

Gebeden en gaven

 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 425 (Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen)
 • Zending en Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 19 september 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Reina Marchand (zang)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 121: 1,2 (Ik sla mijn ogen op en zie)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 121: 3,4 (De Heer brengt al uw heil tot stand)
 • Gebed
 • Woorden van hoop: Johannes 7: 37-38
 • Zingen: HemelHoog 294: 1-3 (De rivier)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste lezing: Daniël 7: 1-14
 • Zingen: Liedboek 713: 3,5 (Al leeft uw volk verschoven)
 • Eerste deel van de verkondiging
 • Tweede lezing: Matteüs 25: 31-46
 • Zingen: Liedboek 748: 1,4,5 (Het duurt niet lang meer tot de tijd)
 • Tweede deel van de verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 444: 1-3 (Als God, mijn God, maar voor mij is)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Liedboek 634: 1,2 (U zij de glorie)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 12 september 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 19 september.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 26: 1,5 (O Heer, op wie ik pleit)
 • Votum & Groet
 • Klein Gloria: Liedboek 195 (Ere zij de Vader en de Zoon)
 • Gebed
 • Tien Geboden: Deuteronomium 5: 6-21, 6: 1-2
 • Zingen: Liedboek 905: 1,4 (Wie zich alleen door God laat leiden)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: 1 Johannes 1:5 – 2:2
 • Zingen: HemelHoog 297: 1,2 (Genade zo groot)
 • Tweede Schriftlezing: Romeinen 3: 21-26
 • Zingen: HemelHoog 297: 3,4 (Liefde zo groot)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Nieuwe Liedboek 885: 1,2 (Groot is uw trouw, o Heer)
 • Avondmaal: uitnodiging & onderwijzing
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Tafelgebed
 • Inzettingswoorden & bediening
 • Danklied: Psalm 146c: 1,3,5 (Alles wat adem heeft love de Here)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 418: 1-3 (God, schenk ons de kracht)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 5 september 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Adi Hogeboom (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Nieuwe Liedboek 906: 1,4 (God is tegenwoordig)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Nieuwe Liedboek 906: 5 (Oorzaak aller dingen)
 • Schuldbelijdenis
 • Woord van genade: Jesaja 1: 16-20
 • Zingen: Zingende Gezegend 20: 3,4 (Waarom toch komt gij voor mijn aangezicht?)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: Psalm 51: 1-11
 • Zingen: Psalm 130: 1,3 (Uit diepten van ellende)
 • Tweede Schriftlezing: Romeinen 5: 12-19
 • Zingen: HemelHoog 557 (Er is een Verlosser)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 679: 1-3 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Psalm 150a: 2,4 (Geprezen zij God)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 29 augustus 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 5 september.
 

Thema

Herdenken van het leed als gevolg van COVID-19
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 139: 1 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)
 • Votum & Groet
 • Zingen: Psalm 139: 2,7 (Gij zijt zo diep vertrouwd met mij)
 • Gebed
 • Woorden van Jezus: Matteus 11: 28-30
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 835: 1,2 (Jezus, ga ons voor)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Eerste lezing: Jeremia 31: 13-16a
 • Zingen: Psalm 81: 1 (Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte)
 • Tweede lezing: Marcus 8: 22-25
 • Zingen: Liedboek 534: 1 (Hij die de blinden weer liet zien)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Psalm 91a: 1,3 (Wie in de schaduw Gods mag wonen)
 • Herdenken van al het door COVID-19 veroorzaakte leed
 • Zingen: Een toekomst vol van hoop (Sela)
 • Wij gedenken zuster Nina Middag (* 10 mei 1965, † 24 augustus 2021) en zingen Psalm 139: 9 (Gij zijt mij overal nabij)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 22 augustus 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)
 

Muziek

Reina Marchand-Meere (zang)
Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Laudate Dominum (naar Psalm 117)
 • Onze Hulp
 • Groet
 • Gebed van toenadering
 • Lezen: Psalm 105: 1-11 en 39-45
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 195
 • Kyriegebed
 • Glorialied: Evangelische Liedbundel 245: 1-3
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 317
 • Schriftlezingen: Exodus 15: 22-27 en Marcus 1: 12,13
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 801: 1,4,7
 • Preek
 • Zingen: Johannes de Heer 916: 1,3,4
 • Wij gedenken broeder Jacobus Arend Jan de Klark (* 31 juli 1933, † 16 augustus 2021) en zingen Johannes de Heer 150: 1 (Welk een vriend is onze Jezus)
 • Gebeden
 • Collecte (met instrumentaal intermezzo: Mijn Gebed)
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 416
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 15 augustus 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Tiggelaar (Nieuwleusen)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Wegens vakantie is er GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 22 augustus.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Nieuwe Liedboek 906: 1,2
 • Votum & Groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 906: 7
 • Gebed van verootmoediging
 • Zingen: Gezang 470: 2 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Gezang 470: 3,4 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • Leefregel
 • Zingen: Psalm 19: 3,4
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Schriftlezingen: Jesaja 35: 1-7 en Marcus 7: 31-37
 • Zingen: Psalm 25: 2
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 534: 1-4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo: O for the wings of a dove – F.Mendelssohn)
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 903: 1,6
 • Heenzending en Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten