Maandelijkse Archieven: juni 2018

Start jeugdwerk 2018 -2019

Categorie:Nieuws

Na een gezegend en gezellig jaar van het jeugdwerk komt de zomervakantie eraan. Hierbij wil ik alle jeugdwerkers, zondagschoolleiding, oppasdienst bedanken voor al hun inzet voor onze kinderen! Ook wil ik onze dank geven aan onze Hemelse Vader! Zonder zijn Zegen en nabijheid kunnen we dit werk niet doen! Het is fijn om te zien dat het afgelopen jaar alles weer heeft kunnen draaien. Al maken wij ons wel zorgen om de bemanning. Vooral de zondagsschool zoekt nieuwe leiding. Mocht uw hart open gaan voor dit mooie werk dan mag u zich melden bij Tanja Dasselaar. Ze kijken naar jullie uit! Ook gaan er dingen bij de clubs veranderen. De jeugdclub van 12 t/m 15 jaar wordt nu 12 t/m 16 jaar. Deze groep komt ook het komende jaar elke 14 dagen bij elkaar. Voor de oudere jeugd, vanaf 17 jaar worden het Soos-avonden. Voor deze avonden wordt minder georganiseerd en zij komen minder vaak bij elkaar dan afgelopen jaar. We zagen dat de club maximaal 1 keer per maand door ging. Vandaar deze verandering. Wij vinden het wel belangrijk dat ook deze jeugd elkaar blijft zien. Op vrijdag 14 september 2018 willen we voor beide groepen de startactiviteit organiseren. De rest van de informatie komt per mail naar jullie toe. Dus houden jullie die in de gaten. Op vrijdag 21 september komt dan de 12 t/m 16 jaar club weer voor het eerst bij elkaar. Zelfde tijd en plaats: 19.30 in het jeugdhonk. Op vrijdag 28 september zal de eerste Soos avond zijn voor de 17+ groep. Dan wil ik iedereen hierbij een hele fijne, ontspannen en gezellige vakantie toewensen! Ik hoop dat jullie de rust mogen vinden maar daarin ook Zijn rust en vrede. Dat is Zijn grote gave aan ons!! Hij = goed!!


Van de zondagsschool

Categorie:Nieuws

Het seizoen 2017-2018 zit er bijna op. Ons jaarlijkse uitstapje naar de Hoge Boekel hebben we alweer achter de rug.

Op 15 juli zullen we tijdens de dienst aandacht besteden aan de kinderen die volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs zullen gaan en dus afscheid nemen van de zondagsschool. Wij hopen dat ze het volgende schooljaar ook een vliegende start zullen maken bij de jeugdclub en de catechese.

Tijdens de zomervakantie is er geen nevendienst, d.w.z. vanaf 22 juli t/m 26 augustus. Op 2 september gaan wij weer van start. In overleg is het soms mogelijk dat jonge kinderen tijdens de dienst bij de oppas zijn.

Hartelijke groet namens de leiding van de zondagschool!


Diaconiecollecte zondag 2 september 2018

Categorie:Collectes diaconie

De Schuilplaats

In februari 1994 kwam Marijan Nijhof in Albanië wonen. Nadat ze de taal in de hoofdstad Tirana had geleerd, verhuisde ze in oktober datzelfde jaar naar Gjirokastër. Ze begon hier met het geven van bijbelstudies aan vrouwen en al gauw werd zij zich bewust van de ernstige en uitzichtloze toestand van Albanese meisjes die in verwachting zijn. Daarom opende ze een huis waarin een liefdevolle, zorgende atmosfeer heerste, om deze meisjes met hun baby’s op te vangen. Ze kwam erachter dat er in de kraamklinieken in heel Albanië baby’s worden achtergelaten, meestal door ongehuwde moeders, en het idee om een kinderhuis te beginnen werd geboren. In oktober 1996 werd een huis gekocht en in december 1996 werd de Stichting De Schuilplaats opgericht. Een maand later werd de stichting ook in Gjirokastër als Stichting Vatër e Ngrohtë geregistreerd. Het duurde nog tot 15 juni 1998 voor het contract met de Albanese regering rond was en de eerste baby, Sara, kon komen. Toen kwamen er steeds meer baby’s en in november 1999 werd begonnen met de bouw van een nieuw huis. Vanaf het begin is de opzet geweest om zoveel mogelijk een gezin te zijn en geen instituut. Van 1998 tot 2004 groeiden 9 kinderen op in de twee huizen van De Schuilplaats. In december 2004 gingen 2 kinderen terug naar hun eigen moeder en vanaf 2005 werden de eerste kinderen geadopteerd. In totaal zijn er (september 2013) 32 kinderen via De Schuilplaats geholpen – God is getrouw: 4 kinderen konden (soms na 2, soms na 9 jaar!) terug naar hun eigen moeder. Eén is nu getrouwd en 14 kinderen hebben via adoptie een heel eigen gezin en familie gekregen. Als de biologische familie geen contact meer met hun kind onderhoudt, beslist de rechter of het kind geadopteerd moet worden of dat het in De Schuilplaats blijft. Op dit moment wonen er 13 kinderen in het nieuwe huis van De Schuilplaats, samen met Marijan. Binnenkort zullen dit er waarschijnlijk nog meer worden. Voor een tweejarig jongetje is de moeder bezig de papieren in orde te maken, zodat hij hier kan komen en twee aanstaande moeders hebben gevraagd of zo gauw hun baby geboren is, hij/zij hier mag komen wonen. De ene moeder pleegt op deze manier geen abortus en de ander is een meisje dat er (nog?) niet voor kan zorgen. Het “oude huis” (wat overigens prachtig is) wordt op dit moment gebruikt voor opvang van ieder die het nodig heeft. Door al deze jaren heen is het huis gezegend met de hulp en support van vele vrienden van over de hele wereld, maar vooral vanuit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Uitgangcollecte zondag 19 augustus 2018

Categorie:Collectes diaconie

Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten. Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden, hun verdriet, hun hoop, hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. Maar we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken onze professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan. Ook begeleiden we steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten. En we doen meer. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. Met nieuws, informatie over recht en vol brieven van andere gedetineerden. We onderhouden contacten met familieleden als gedetineerden dat zelf niet kunnen. Ook beantwoorden we brieven van gedetineerden of verwijzen hen door naar de juiste instanties. We koppelen vrijwilligers via het Correspondentieproject aan gedetineerden. En we zorgen samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken we de zware tijd in detentie iets lichter.

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.


Uitgangscollecte zondag 15 juli 2018

Categorie:Collectes diaconie

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Graag wil Open Doors westerse Christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen. Doelstelling van Open doors: Het Lichaam van Jezus Christus, onder (bedreiging van) beperking en/of vervolging vanwege zijn geloof in Jezus Christus, versterken, toerusten en aanmoedigen tot de wereldevangelisatie, door voorbede en:

 • door waar nodig te voorzien in bijbels, bijbelstudiemiddelen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening;
 • door het Lichaam van Christus in bedreigde en onstabiele gebieden voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden;
 • door het Lichaam van Christus in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren zich te vereenzelvigen met bedreigde en vervolgde christenen en hen actief te helpen.

Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie. Open Doors is een interkerkelijke stichting die Christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis.

De diaconie beveelt deze collectes bij u aan.


Diaconiecollecte zondag 8 juli 2018

Categorie:Collectes diaconie

Voedselbank

Sinds de oprichting van de Voedselbank Enschede in 2006 is de behoefte aan voedselondersteuning flink toegenomen. Van 16 pakketten per week in 2006 is de behoefte gegroeid naar ongeveer 460 voedselpakketten per week in 2016, waarvan 30 via het Haaksbergse uitgiftepunt. Daarmee ondersteunen zij circa 1250 personen. De Voedselbank Enschede-Haaksbergen ontvangt via het regionale distributiecentrum in Deventer voedselproducten die landelijk zijn aangeleverd. Verder zamelen zij restpartijen levensmiddelen in bij producenten, supermarkten, bakkers, slagers en andere winkeliers in Enschede, Haaksbergen en de directe omgeving. Zij profiteren daarnaast van acties van kerken, scholen en maatschappelijke organisaties die van tijd tot tijd producten inzamelen. Ook particulieren dragen bij door bijvoorbeeld hun kerstpakket af te staan. Dankzij de samenwerking met biologische boerderij De Viermarken en diverse andere moestuinen in Enschede zijn zij momenteel ook in staat hun cliënten verse groenten aan te bieden.


Diaconiecollecte zondag 17 juni 2018

Categorie:Collectes diaconie

Binnenlands diaconaat

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting
en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat juni.

Meer informatie vindt u hier.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!


Uitgangscollecte zondag 10 juni 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie – Werelddiaconaat

Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.

Meer informatie vindt u hier.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!


Eredienst – zondag 1 juli 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Dr. Hans Borst (Sleen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 87: 1,2
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 87: 3,4
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 119: 21
 • Woord van genade
 • Zingen: Psalm 119: 34
 • Leefregel
 • Zingen: Psalm 119: 65
 • Schriftlezingen: Hosea 2:1-4; 13-18; 22; Lukas 15: 18-20 (HSV)
 • Aandacht voor de kinderen
 • Zingen: Lied 1005: 1,2,4
 • Preek
 • Zingen: Lied 286
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Lied 791: 1,4-6
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 24 juni 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. A.P.D. Zijlstra (Ede – interimpredikant)
Thema: Ontzag-wekkend-voedsel

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 111: 1-3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 111: 4-6
 • Gebed verootmoediging – voorbeden – opening Schriften
 • Moment kinderen
 • Kinderlied: Evangelische Liedbundel 454
 • Schriftlezing: Psalm 111
 • Zingen: Lied 705: 1-3
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 687
 • Voorlezen formulier
 • Zingen: Apostolicum
 • Viering avondmaal
 • Dankzegging: Lezen uit Psalm 103
 • Dankgebed
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 103: 2,7
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten