Categorie Archieven: Collectes diaconie

Diaconiecollecte zondag 5 mei 2019

Categorie:Collectes diaconie

Terwille

Terwille is een door de overheid erkende GGZ-instelling voor verslavingszorg en maakt deel uit van concern ‘De Hoop’. Zij bieden hulp aan mensen met een verslaving en aan hun omgeving. Ook heeft Terwille een gespecialiseerd programma voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en slachtoffers van loverboys. Het hulpaanbod van Terwille is toegankelijk voor de breedte van de samenleving en heeft als doel: een verslavingsvrij leven. Terwille gelooft dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn.


Avondmaalscollecte Goede Vrijdag 19 april 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie – Noodhulp cycloon Idai

Op dit moment voltrekt zich in Zuidelijk Afrika een enorme humanitaire ramp. De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Uw steun is heel hard nodig!

Kerk in Actie is gestart met hulpverlening. Samen met het wereldwijde netwerk ACT (Acting Churches Together) bieden we via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen. De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw. Dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

Komt u ook in actie en helpt u met uw kerk de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi?
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Noodhulp cycloon Idai’ of doneer online.


Uitgangscollecte zondag 14 april 2019

Categorie:Collectes diaconie

Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten. Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid.

Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop, hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. Maar we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken onze professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan. Ook begeleiden we steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten.

En we doen meer. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift ‘Comeback’, met nieuws, informatie over recht en vol brieven van andere gedetineerden. We onderhouden contacten met familieleden als gedetineerden dat zelf niet kunnen. Ook beantwoorden we brieven van gedetineerden – of verwijzen hen door naar de juiste instanties. We koppelen vrijwilligers via het Correspondentieproject aan gedetineerden. En we zorgen samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken we de zware tijd in detentie iets lichter.

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.


Paasgroetenactie zondag 7 april 2019

Categorie:Collectes diaconie

Vanuit protestantse gemeenten werden vorig jaar meer dan vijftigduizend paasgroetenkaarten gestuurd. De kaarten gaan naar Nederlandse gevangenen in buitenlandse gevangenissen en naar gedetineerden in Nederland. Ook dit jaar organiseert Kerk in Actie weer een paasgroetenactie. De kaarten die gebruikt worden zijn gemaakt in de gevangenis.

Onder leiding van een predikant gingen gedetineerden aan de slag met het thema van de 40dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. Met elkaar bedachten ze een manier om het thema te verbeelden. Dit resulteerde in een prachtige set kaarten. Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt. Doe ook mee!

Zondag 7 april zal er een dubbele kaart in een envelop worden uitgedeeld. U hoeft alleen nog maar uw naam op de kaart te zetten waar geen postzegel op zit. Een persoonlijke groet mag ook. Geen adres van u zelf. Deze kaarten worden niet verstuurd. Zowel de kaart als de envelop zijn al van een postzegel voorzien. Graag vóór 14 april op de post doen.

De diaconie zegt alvast dank voor uw medewerking.


Diaconiecollecte zondag 24 maart 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 erkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!


Diaconiecollecte zondag 17 maart 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van nieuw begin, Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als ex-gevangene je leven weer op wilt bouwen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Wij ondersteunen ex-gedetineerden, genocideslachtoffers in Rwanda om een nieuw begin te maken.

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers – veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten – werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen. Helpt u mee?


Uitgangscollecte zondag 17 maart 2019

Categorie:Collectes diaconie

St. Zuid Oost Azië (ZOA)

ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat we in de gebieden zelf actief zijn, weten we wat de mensen nodig hebben. Eerst richten we ons op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten we ons op zowel noodhulp als wederopbouw.

Op lange termijn: De wederopbouw doen we samen met de lokale bevolking. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag als programmamedewerker, beveiliger of docent. Ook overheden,
kerken en banken betrekken we bij ons werk. Zo ontstaat de oplossing van binnenuit. En realiseren we een stabiele basis voor de toekomst.

Hulp, hoop en herstel: In totaal telt onze organisatie ruim achthonderd medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het hoofdkantoor en de landenkantoren beschikken we over vaste teams. Daarnaast worden we ondersteund door duizenden vrijwilligers. Samen zetten we ons in voor hulp, hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden.

Zodat alles weer zo wordt als het ooit was. En misschien zelfs wel beter.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Uitgangscollecte zondag 13 februari 2019

Categorie:Collectes diaconie

Open Doors

Wat doet Open Doors? Het hele jaar door staat Open Doors klaar voor vervolgde christenen in Centraal-Azië. Sommigen worden vanwege hun geloof door familieleden verstoten of belanden in de gevangenis. Anderen verliezen hun baan of inkomstenbron omdat ze christen zijn. Het doel van al onze projecten is: de kerk in Centraal-Azië in staat stellen om sterk te staan en te groeien. Dit doen we onder meer door:

  • Lectuur- en Bijbelverspreiding;
  • Bijbelonderwijs;
  • Diverse trainingen, waaronder de ‘Sterk Staan Tijdens de Storm- training’ (SSTS) die christenen voorbereidt op vervolging;
  • Praktische hulp, zoals microkredieten en het jaarlijkse winterpakkettenproject.

Naast giften vraagt Open Doors om gebed voor dit werk!


Uitgangscollecte zondag 3 februari 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Overleven met cyclonen en overstromingen in Bangladesh. Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven. Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden. Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen.

Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw bijdrage doen?

  • voor € 23,- krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap
  • voor € 902,- krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining
  • een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost € 1170,-

Lees op www.kerkinactie.nl/overstromingazie over de overstromingen die Bangladesh en buurlanden in 2017 opnieuw troffen.


Avondmaalscollecte zondag 27 januari 2019

Categorie:Collectes diaconie

Wereld Lepra Dag 2019

Hoe dichtbij durf jij te komen?

Gemeden worden en aan de rand van de samenleving moeten wonen omdat je een huidziekte hebt of verminkingen aan handen en voeten. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van de melaatsen. Maar ook vandaag de dag komt dit nog veel voor. Lepra eist honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. Tijdens Wereld Lepra Dag op zondag 27 januari 2019 wordt wereldwijd stil gestaan bij het lot van leprapatiënten. Zij worden gemeden en door dorpsgenoten, kennissen en zelfs familieleden gedwongen hun dorpen te verlaten. Om in afgelegen leprakolonies te moeten wonen. Gelukkig is er hulp voor deze buitengesloten leprapatiënten. Medewerkers van het ziekenhuis in India ontfermen zich ook over de bewoners van het nabij gelegen lepradorp. Ze geven medische zorg en delen medicijnen uit. Samen met andere kerken willen we tijdens Wereld Lepra Dag in actie komen voor deze leprapatiënten. Vroegtijdige behandeling van lepra en voorlichting kan uitsluiting voorkomen.

Helpt u mee?


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten