Maandelijkse Archieven: maart 2016

Opvang vluchtelingen in Enschede

Categorie:Nieuws

Op 28 april houdt het Leerhuis de 2e avond met betrekking tot de opvang van vluchtelingen.
Verschillende groepen die actief zijn, zullen zich presenteren. Het doel van deze
avond is om u kennis te laten maken met verschillende initiatieven die in Enschede
worden ondernomen. De avond wordt gehouden in de Lasonderkerk en duurt van 20.00
uur tot 22.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur.
Iedereen is welkom.


Cursus Theologische vorming gemeenteleden

Categorie:Nieuws

Wellicht nog wat vroeg, maar reeds nu willen wij deze zeer interessante cursus onder uw
aandacht brengen. Wij starten zaterdag 3 september 2016. De cursus wordt gegeven op
zaterdagmorgen eens in de twee weken in kerkelijk centrum Sion in Rijssen. Er wordt
lesgegeven in de vakken Oude Testament, Nieuwe Testament, Leren in de gemeente,
Ethiek, Dogmatiek, Gemeente Opbouw, Pastoraat en Diaconaat en Kerkgeschiedenis. Het
enthousiaste docententeam bestaat uit predikanten, een kerkelijk werker en een leraar uit
het middelbaar onderwijs. Reeds honderden cursisten hebben deze cursus met veel plezier
en overgave gevolgd. Wat blijkt uit de grote opkomst van de zogenaamde Studium
Generale. Dit zijn terugkom morgens waar een interessant onderwerp behandeld wordt en
men elkaar weer kan ontmoeten.
Kortom, de cursus TVG is een investering in jezelf. Voor ons werk vinden we het heel normaal
dat we ons laten bijscholen. Nieuwe productie methoden, nieuwe ontdekkingen.
Zonder uitleg, zonder instructie zouden we ze niet kunnen begrijpen. In het geloof is het
niet anders. Je zit je hele leven op de leerschool van je leven bij God. Natuurlijk, zondags
worden we onderwezen in de kerk. Maar hoe vaak worstelen we niet met concrete zaken
waarop we geen antwoord weten? Hoe maken we de geloofsoverdracht waar?
Hoe maak jij bijvoorbeeld je kinderen duidelijk waarom iets niet kan? En hoe vaak wil je
niet de vinger opsteken in de kerk om een vraag te stellen voor een nadere toelichting?
Als u dat nu ook hebt, neem dan deel aan de cursus theologische vorming. Noteert u
alvast de datum van de open lessen op zaterdagochtend DV 16 april in kerkelijk centrum
Sion, J. Vermeerstraat 2 in Rijssen. Aanvang 9.00 uur.
U kunt dan kennismaken met de manier waarop de verschillende vakgebieden behandeld
worden. Met genoegen zullen de aanwezige docenten u informeren over hun vak en uw
vragen beantwoorden. Er is natuurlijk ook gelegenheid om in de pauze een praatje te
maken met de cursisten, die graag hun ervaringen met u delen.
Informatie:
– Ds. K.A. Hazeleger (cursusleider), tel. 0529-467745, k.a.hazeleger@hetnet.nl
– Mevr. R. Harbers (secretaris), tel. 0548-515929, riaharbers@gmail.com


Kerk in Actie Werelddag

Categorie:Nieuws

Kom naar de Werelddag en ontmoet christenen van over de hele wereld en laat u
inspireren door hun verhalen. Op de Kerk in Actie Werelddag ervaart u hoe het is om deel
uit te maken van de wereldwijde kerk. Van harte welkom op zaterdag 16 april! Tijdens de
jaarlijkse Kerk in Actie Werelddag ontmoet u medechristenen en partnerorganisaties van
Kerk in Actie. Laat u inspireren door verhalen uit Kameroen, Sumatra en India. Kom meer
te weten over de opvang van Syrische vluchtelingen in het Midden – Oosten. Of lees
samen met anderen de Bijbel met andere ogen. Meld u aan voor 9 april en beleef de
wereldwijde kerk van heel dichtbij! Kijk voor het uitgebreide programma op
www.kerkinactie.nl/werelddag. Datum: zaterdag16 april 2016, 10.00 tot 16.00 uur. Entree
is gratis incl. lunch ( vrijwillige bijdrage voor de onkosten). Locatie : Immanuelkerk,
Ermelo. Aanmelden: tot uiterlijk 9 april, via www.kerkinactie.nl/werelddag of tel. 030-
8801852


Jaarvergadering PCOB

Categorie:Nieuws

Op woensdag 13 april a.s. houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond, afd. Enschede,
haar algemene ledenvergadering. Tijdens deze jaarvergadering zal het bestuur verslag
doen van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar en krijgen de leden de gelegenheid
om te informeren naar het bestuursbeleid en/of zaken aan te dragen die het bestuursbeleid
kunnen stimuleren. Na het officiële gedeelte zal de regiocoördinator, dhr. Gerrit Jan
Hoedeman, een presentatie en voorlichting geven over het werk en de organisatie bij de
ouderenbond, met als thema: “WAT BIEDT DE PCOB”.
Met de toenemende vergrijzing in Nederland zou je denken dat er vanzelf ook meer oog is
voor de belangen van senioren. En misschien is dat ook wel zo. Hoe kan een ouderenbond
met succes de belangen van ouderen behartigen? Hoe moet een organisatie zijn samengesteld,
wat zijn de normen en waarden?
Ouderenorganisaties zetten zich in op het gebied van gezondheid, wonen, financiën,
identiteit en vervoer.
Het gaat ook om Omzien naar elkaar, rechtvaardigheid, rentmeesterschap……deze
levensvragen zijn springlevend en moeten ons inspireren om samen de wereld en
maatschappij beter leefbaar te maken.
Kortom naast het formele en de actualiteit ook een interessante en leerzame middag!
De bijeenkomst is van 14.30 uur tot 16.30 uur en zal gehouden worden in een lokaal van
de Immanuëlkerk aan de W.Nijkampstraat 95. Te bereiken met buslijn 4 en 5.
50-plussers, nieuwe leden en gasten, iedereen is van harte welkom.
Voor koffie/thee met koek en een hartig hapje met drankje in de pauze wordt gezorgd.
Voor meer informatie, tel. 053-432 34 13 of www.pcob.nl


Diaconiecollecte zondag 3 april voor de bloemendienst

Categorie:Collectes diaconie

Iedere zondag gaan er, als groet van de gemeente, bloemen naar gemeenteleden die
wegens ziekenhuisopname of om andere redenen de kerkdienst niet kunnen bijwonen.
Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen, zoals geboorten en jubilea, worden er bloemen
bezorgd. Dank zij uw bijdrage hopen we dit nog heel lang te blijven doen.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


paasgezinsdienst – zondag 27 maart 2016 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: xxx

 • Liederen voor de dienst
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 769: 1, 2, 3, 4
 • Zingen: Reinier Kleijer: Ik wil het lied van Pasen zingen (melodie: Liedboek 2013 nr. 908)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 168: 1, 2, 3, 4
 • Woord van welkom, mededelingen en stil gebed door ambtsdrager
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 150
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 641
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: (NBV) Lucas 24: 1-12
 • Zingen: Voices of Bethel: Daar juicht een toon
  Geprezen zij de Heer
 • Schriftlezing: (NBV) 1 Corinthiërs 15: 51-57
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 247: 3, 4, 5
 • Kinderen groep 1 t/m 5 gaan naar nevendienst
 • Paasverkondiging n.a.v. Lucas 24: 11 en 1 Corinthiërs 15: 55b (NBV)
  Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Dood, waar is je angel?
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 758
 • Gedicht: Geert Bogaard (1908-1990): De afspraak (door Guido van der Molen)
 • Voices of Bethel: Alleluia! Alleluia!
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 132
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Lucas 24: 11 en 1 Corinthiërs 15: 55b (NBV)
Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet.  Dood, waar is je angel?

Je hebt mensen, die kunnen genieten van een detective. Een boek over een moord, motieven en daders. Sommige mensen houden de spanning bijna niet uit. Ze beginnen achteraan met de plot. Een enkeling is meer geïnteresseerd in hoe de schrijver stappen zet richting ontknoping. En of die allemaal wel logisch zijn…

Op soortgelijke wijze benaderen mensen ook ‘de (moord)zaak Jezus’. De ontknoping lijkt ronduit ónlogisch: een léég graf én verschijningen van Hem als Ópgestane. Ook de manier waarop naar de plot wordt toe gewerkt: Omdat Zijn leerlingen op de loop zijn, gaat het getuigenis terug op minder betrouwbare getuigen.

Immers hoe werd toen én nu in de wereld gekeken naar wat vrouwen zeggen? Maria van Magadala was een bekende ex-bezetene. Johanna was de vrouw van Chusas. Minister van financiën uit de kliek om koning Herodes. Maria van Jacobus: mogelijk was ze schoonzuster van Jezus’ moeder. En nog overigen met haar.

Op de vroege Paasmorgen waren ze naar het graf van de Heiland gegaan. De steen was weg. Eenmaal binnen gebeurt er dit: ‘Hierdoor raakten ze helemaal van streek (vs.4a).’ In het Grieks staat er: aporie. Ze reageerden als Israël vlak vóór de Rode zee (Pesach): nergens een doorwaadbare plek. Ónoverkomelijk!

Je voelt hun teleurstelling, als je de woorden van onze tekst hoort: Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat. Voor ‘kletspraat’ staat in het Grieks een woord waar ons ‘larie’ van afgeleid is. Leerlingen geloofden hen niet. Non crediderunt (Latijn). Dat is: níet de credits geven/krijgen.

De (moord)zaak Jezus: misschien is Zijn lichaam gestolen. Of hooguit schijndood geweest. Of leeft Hij alleen voort in de gedachten van Zijn leerlingen. Paulus gaat daarin níet mee. Terwijl de apostel zélf Jezus níet als Opgestane gezien heeft. Enkel als een licht uit de hemel wat hem omstraalde. En een stem, die tot hem sprak.

Waar haalt hij ‘t vandaan om zo resoluut te beweren: Dood, waar is je angel? In het Grieks staat daar het woord ‘kentron’. En daar is in het Latijn weer het woord ‘centrum’ van afgeleid. Wat de apostel zegt, is: ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan.’ Staat die níet meer in centrum van het leven! Als moeder van élke angst.

En toch vinden velen dit jaar na Goede Vrijdag én gisteren ‘t moeilijk om dit te geloven. En ik kan ‘t nàvoelen. Onwillekeurig moest ik denken aan een man uit de vorige gemeente. Hij kon niet meer beter worden. Tijdens één van mijn laatste huisbezoeken legde hij zijn hand op die van mij. En hij keek me indringend aan.

Hij zei met zachte stem: ‘Dominee, sinds een paar jaar heb ik deze nieuwe zekerheid: ik wéét, dat ik de dood overlééf! Want er is géén zonde van mij die de Heer niet verzoend en géén schuld die Hij niet betaald heeft. Dit alles liet Jezus als Opgestane achter in het graf. Hem is gegeven alle macht, óók over m’n dood.’

Dood, waar is je angel? Luther zegt: ‘Leven gaat niet om gezondheid, maar herstel. Niet om zijn, maar wórden. Niet om rust, maar oefening. We zijn nog niet waar we wezen moeten, maar het is aan de gang. Het is nog niet het einde, maar het is de weg. Híj is de Weg!’ Páásgeloof, dat prikkelt: Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Amen.


avondmaalsdienst – vrijdag 25 maart 2016 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (Voorthuizen)
Thema: Zijn dood – ons leven!

 • “Pie Jesu”, Requiem (G. Fauré) door Benno Kok en Anita van der MolenWelkom, mededelingen, stil gebed (ouderling van dienst)
 • Votum, Groet (voorganger)Zingen LiedbvdK (oude editie!) nr. 449: 1, 3 en 4 door de gemeente, staande (1 God enkel licht 3 Heer, waar dan heen? 4 Ja amen ja)
 • Hooggebed
 • Schriftlezing Brief aan de Efeziërs 6: 10; 13-18
 • “Via Dolorosa” ( Sela) door Benno Kok en Miek Zevenbergen
 • Prediking
 • Thema: Zijn dood – ons leven
 • Zingen LiedbvdK 476: 2 en 4 (oude editie!) door de gemeente (2 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen 4 Mensenzoon tussen de kandelaren)
 • Inzetting/Gedachtenis van Christus.
 • Gezongen Geloofsbelijdenis “Goede Vrijdag” door Benno Kok en Miek Zevenbergen
 • Gebed over de gaven en Nodiging
 • Voorbereiding tafel 1: “In de Bovenzaal” (bewerking Opwekking 318)
 • Tafel 1
 • Muzikale dankzegging Opwekking 318: 1 (Benno, Miek, Anita en de gemeente)
 • Tafel 2
 • Muzikale dankzegging Opwekking 318: 2 (Benno, Miek, Anita en de gemeente)
 • Tafel 3
 • Muzikale dankzegging Opwekking 318: 3 (Benno, Miek, Anita en de gemeente)
 • Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
 • Inzameling van gaven
 • Tijdens collecte “Panis Angelicus” (C. Franck) door Benno Kok en Anita van der Molen
 • Zingen gemeente: LiedbvdK (oude editie!) 444: 1, 2 en 3 1 (Grote God wij loven u 2 Alles wat U prijzen kan 3 Heer ontferm U over ons)
 • Zegen
 • “For the love of Jesus” (uit Crucifixion, John Stainer)
  Coupletten 1,2 en 3 door Benno, Miek en Anita
  Coupletten 4 en 5 trio samen met gemeente

 


belijdenisdienst – zondag 20 maart 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek nr. 25: 2, 5
 • (staande) Bemoediging en groet (waarna gaat de gemeente zitten)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 838: 1, 2
 • Gebed
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 838: 3, 4
 • Schriftlezing: Mattheüs 5: 13-16 (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 63 (melodie: Liedboek 2013 nr. 345)
 • Schriftlezing: Johannes 8: 12-20 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 653: 4
 • Kinderen groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Prediking n.a.v. Johannes 8: 12a en Mattheüs 5: 14a (NBV)
  Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Jullie zjn het licht in de wereld.’
 • Judith Paize en Eva Eenkhoorn: Sela – Wees bij Ons
 • Belijdenis van het geloof
 • Belijdenisvragen
 • Antwoord, zegen en belofte vanuit Gods Woord
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 913
 • Aanvaarding van elkaar
 • (staande) Zingen: Apostolische geloofsbelijdenis
 • Uitreiking van belijdenisgeschenken door ouderling Hiemstra
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 382
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst:Johannes 8: 12a en Mattheüs 5: 14a (NBV)
Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Jullie zjn het licht in de wereld.

Van acteur en schrijver Arthur Japin (1956) is de uitspraak: ‘Zónder de zon niets nieuws.’ Variant op Predikers (1:9b): ‘Niets nieuws ónder de zon.’ Leven zónder licht: Hoe lang houd je ‘t vol? Germanen zagen in de winter óp tegen de oprukkende duisternis. Angst, dat de zon níet meer zou terugkeren. Wie is als de zon: ‘Ík, zegt Jezus!’

Wij knipperen dan met ogen, als wij iemand zó over zichzelf horen spreken. Ondubbelzinnig én aanmatigend vinden we dat: jezelf onmisbaar verklaren. Zíjn levenslicht bepalend voor óns levens-licht? Gelet op onderzoek van televisierubriek Kruispunt ziet 80% procent van onze bevolking dit anders. Reden om toekomst donker in te zien?

Néé, waarom?! De wereld heeft zo z’n eigen verlichting. Kan machtig veel. Filosofisch en psychologisch. Er is kennis. Mensen vragen: ‘Houdt ú het bij?’ Dan moet ik eerlijk zeggen – en sommigen weten ‘t natuurlijk al veel langer – : ‘Ik ben géén licht!’ Een aantal bollenbozen hier daarentegen wèl. Maar wat/wie is Here Jezus dan?

Aards geredeneerd: zoon van een timmerman. In Zijn dagen trok Hij níet op met hooggeschoolde, maar laaggeletterde mensen. ‘O, denken mensen van nu, in ‘t land der blinden…’ Dáárom kon Hij dus zeggen: ‘Ik ben het licht voor de wereld.’ Nee, gemeente, dan doen we de Heiland onrecht. Maar hoe ziet Hij dan licht-in-óns?

In elke tijd zijn er mensen, die van het licht naar de duisternis gaan. Onder aanvoering van onruststoker/engel des lichts/overste der wereld satan! Zoals er óók mensen zijn, die van duisternis naar het licht gaan. Niet vanwege hun licht, maar vanwege het Licht dat Jezus is. Mensen, die zich verzetten tegen eeltvorming op hun zielen.

Waardoor valt de stroom van het geloof ook steeds vaker bij ons uit? Licht de lamp van het geloof steeds zwakker op in ons leven? Lijkt kerkgang iets voor laatsten, die vergeten zijn om nog op tijd het licht uit te doen? Gaat de zondagswet van 1953 als een soort fossiel eruit? Met thuis ‘voor-het-geval-dát’ Bijbel als een soort noodaggregaat achter de hand.

Ja, hoe is ‘t bij ons? Ben je vurig en aanstekelijk? Licht-gevend mens? Geldt ook van ons wat Jezus zegt: ‘Jullie zijn het licht in de wereld.’ Waarom zegt Hij niet: ‘Probeer het te worden? Òf: Eigenlijk behoren jullie dit te zijn! Nee, jullie zíjn het!’ Benjamin en Laurens, vandaag laten jullie als belijdende leden je licht schijnen.

En, zoals ik jullie ken, vinden jullie het niet zo nodig zichtbaar te zijn. Maar hoe kun je nu voorkomen dat geloven wordt: ‘Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes in de nacht…Gij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn?’ Maar hoeveel licht gaat hiervan uit, als jouw schijnsel in de wereld een poosje zwakker is?

Beamer Benjamin weet, dat een beam of light ook nog schijnt als je dit ‘samen’ met de gemeente doet. Als stad op de berg. Dan is de kans een stuk groter om reflectoren te blijven, die iets van het Licht der lichten blijven weerspiegelen. Zoals de maan. Van nature geeft de maan géén licht. Is hij donker en koud. En tóch straalt de maan.

Hoe is dit mogelijk? Wel, de maan krijgt licht van de zon toe gestraald. Hij doet niets anders dan dit weerkaatsen. En zodoende wordt hij een waardevolle lichtdrager. Ook al is hij zelf géén lichtbron. Ja, net als de maan mogen ook wij ons licht ontlenen aan de Zon, die Jezus Christus heet. Arthur Japin zegt: ‘Zónder de zon niets nieuws!’

Ik zeg hem dit na, als ook hij met de zon Jezus Christus zou bedoelen: Zonne der gerechtigheid! Alleen Híj brengt nieuw leven aan het licht. Op zoek naar aankomend talent hoorde wereldberoemde violist Yehudi Menuhin (1916-1999) een beginneling spelen. Na afloop vroeg hij aan diens conservatorium-docent: ‘Mag ik deze leerling van u?’

De man zei: ‘Ik zie weinig in hem!’ Menuhin reageerde: ‘Ik wèl!’ In de knop zag hij de bloem. Zo ziet de Here Jezus ook mogelijkheden in jullie én ons. Ja, Hij gelooft in ons, als Hij in ons mag zijn wie Hij is. Licht der wereld, dat ons tot kinderen des lichts maakt (Ef.5:8). Amen.


God hoeft niets van ons te krijgen, Hij komt juist om óns te dienen!

Categorie:Mini Bethelclub

Januari 2016

Naar Lukas 22: 24-30

Jullie hadden vooraf nagedacht over de vraag wie of wat jullie het allerliefste zouden zijn als alles mogelijk was. Op club mochten jullie iets knutselen zodat je je ook zo kon verkleden. Juist toen jullie verkleed waren, kwam er post binnen. Voor ieder van jullie, James Bond, de miljonair, de eenhoorn….., was er een uitnodiging van de koning! Hij kwam op bezoek en jullie werden allemaal uitgenodigd voor zijn feestmaal.

Snel versierden jullie een troon voor de koning en jullie zetten stoelen in een kring, met de troon aan het hoofd. Nu moest nog beslist worden wie waar mocht zitten. De belangrijkste mensen horen namelijk het dichtst bij de koning te zitten.

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Terwijl jullie druk bezig waren met overleggen, ruimde Marianne, in keukenschort, nog even snel de bende van het knutselen voor jullie op.

Toen jullie eenmaal jullie plaats hadden gevonden, was het wachten op de koning. Waar was de koning?!

Marianne was klaar met opruimen en droeg een schaal met heerlijke chips naar binnen. Tot jullie stomme verbazing sleepte zij vervolgens de troon naar de overkant van de kring en ging daar zelf op de troon zitten bij de mensen die zichzelf het minst belangrijk vonden.
Waarom? Speelde Marianne dan de koning? Maar zij gedroeg zich meer als een bediende dan als een koning?! Waarom?

Dat is wat Jezus ook doet.

Bij God, legt Jezus uit, is alles zo anders dan bij de mensen. De mensen behandelen koningen en mensen die machtiger zijn dan zijzelf als de belangrijkste mensen. Maar Jezus zegt dat de belangrijkste mensen zich juist onbelangrijk moeten voelen en de mensen die leiding geven juist moeten dienen. Dat was ook precies wat Jezus deed. Hij hoefde niets van ons, maar Hij kwam juist om ons te dienen.

Zo is God. Hij is de Allerbelangrijkste, maar Hij hoeft niets van ons. Hij dient ons juist! Hoe bestaat het? Wie kent er zo’n God?!

En daarom, zegt Jezus, moeten wij ook zo doen: elkaar belangrijker vinden dan onszelf en elkaar dienen. Als we zo leren elkaar lief te hebben, dan mogen we straks naast Jezus, onze Koning, zitten. Dan mogen we Hem helpen wanneer Hij Koning is, want dan hebben we geleerd om zelf ook goede koningen te zijn: dienend en niet eisend.


eredienst ambtsdrager(her)bevestiging – zondag 13 maart 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Hij laat niemand los!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 43: 1, 2, 3
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 43: 4, 5
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Lucas 22: 66-71 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 558: 1, 6, 7
 • Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de nevendienst
 • Prediking n.a.v. Lucas 22: 68 (HSV)
 • En als Ik een vraag zal stellen, zult u Mij zeker niet antwoorden, of Mij loslaten.
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 178: 1, 3
 • Her)bevestiging ambtsdragers
 • (staande) Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 263 (melodie: Liedboek 2013 nr. 134)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 246: 2, 3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Lucas 22: 68 (HSV)
En als Ik een vraag zal stellen, zult u Mij zeker niet antwoorden, of Mij loslaten. /strong>

Annette Merz, sinds vorig jaar hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen, heeft een geheel eigen benadering van de Here Jezus. Zij stelt: ‘Het meest fundamentele recht van een mens is om te mogen bestáán. Dat geldt niet alleen voor mensen van nu, maar ook voor die van vroeger…

Door de doodstraf over Hem uit te spreken ontnam Pilatus op aandringen van het Sanhedrin Jezus het recht om te bestaan. En wie tegenwoordig roept dat Jezus een mythisch figuur is, die níet op aarde heeft rondgelopen, doet eigenlijk hetzelfde. Daarmee wis je een mens, die met heel zijn leven ergens voor (in) stond, uit het collectieve geheugen.’

Maar is Jezus niet veel méér dan een mens? Valt het niet op, dat Jezus nà de onrust in de hof van Gethsémané innerlijk in balans is? Kijk hoe Hij reageert tijdens het nachtelijk verhoor in het huis van hogepriester Kajafas. Marcus en Mattheüs maken hiervan melding, maar Lucas níet. Wèl hoe Hij voorgeleid wordt bij Sanhedrin.

Lucas wil in zijn evangelie meteen tot kern van ‘de zaak Jezus’ komen. De onderzoeksvraag lijkt open: ‘Bent U de Christus? Zeg het ons (vs.67).’ Níet wat volgelingen zeggen, maar U Zélf. Wie bent U, Jezus? Zoon van God? Niemand toen én niemand nu kan om die vraag heen. Kajafas niet. Pilatus niet. U en ik niet.

Had Jezus maar gezegd, dat God belangrijk is in Zijn leven. Dan hadden de morele autoriteiten Hem wel laten gaan. Met eervolle vermelding, dat dit getuigenis Hem ‘een móói mens’ maakt. Zoals we vandaag de dag er ook nog wel een paar hebben. Maar aanspraken van Jezus gaan dieper zoals over de tempel van Zijn lichaam in 3 dagen.

En Zijn voorspelling over wat er met Jeruzalem staat te gebeuren. Tijd voor een aanklacht, waartegen Hij Zichzelf verdedigde met opmerking: En als Ik een vraag zal stellen, zult u Mij zeker niet antwoorden. Dat zegt de Heiland tegen Zijn rechters, die eigenlijk optreden als aanklagers. En wat krijgt Hij hier en nu van ons te horen?

Samen staande in het algemeen ambt van gelovige? Of als ouderling(-kerkrenmeester), diaken of predikant als uitwerkingen hiervan. Ieder laat zo meteen zijn of haar (hernieuwde) ja-woord horen. Aan Hem, die er tegenover het Sanhedrin nog iets bij zei: U zult Mij zeker niet loslaten. Het lijkt nèt alsof Jezus nóg eens wèg wil uit Zijn roeping.

Zoals dat ook leek in de hof van Gethsémané (vs.42). In bijbelhandschriften en vertalingen wordt dit deel van Jezus uitspraak weggelaten. Alleen Lucas levert het als enige evangelist over. Jezus vraagt aandacht voor het feit dat Hij, zowel toen voor Sanhedrin alsook nu voor mensen, níet mag zijn wie Hij is: mens én (Zoon van) God.

Het recht van Jezus om zó te mogen bestaan wordt nog altijd ontkend. Maar Zijn manier van optreden laat niemand los. Ook nu niet aan de rechterhand van God (vs.69). Vraag van vandaag aan ons állen is eigenlijk deze: Geven wíj Jezus hier en nu écht de vrijheid om de Heer van ons leven te zijn? En wat doen ambtsdragers?

Onder aanroeping en aanvoering van de Geest mogen wij/zij anderen meenemen in dit (vernieuwings)proces. Zoals aartsvader Jacob daar ooit eerder stem aan gaf tijdens zijn worsteling bij de Jabbok: ‘Ik laat U niet los tenzij U mij zegent (Gen.32:26)! Om tot zegen te mogen zijn. In het besef, dat Hij jullie/ons nóóit loslaat.
Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten