Maandelijkse Archieven: februari 2016

• Natuurwerkdag: kikkerpoel opschonen

Categorie:Nieuws

In het kader van NL doet, de grootste vrijwilligersactie
van Nederland organiseert Werkgroep A
Rocha Enschede op zaterdag 12 maart weer een
natuurwerkdag in het Aamsveen. Met medewerking
van de terreinbeheerder van Landschap Overijssel
gaan we ondergroei en opslag verwijderen om dichtgroeien van het perceel dat bekend
staat als de schaapskamp te voorkomen. Allerlei dieren en ook het bos zelf kunnen hiervan
profiteren.
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze natuurwerkdag. U kunt zich gratis
aanmelden. Kinderen die met hun ouders meekomen zijn van harte welkom (minimum
leeftijd: 6 jaar). Voor gereedschap, veiligheidshesjes en koffie wordt gezorgd. Werkhandschoenen
en laarzen (noodzakelijk!) graag zelf meenemen
Datum: Zaterdag 12 maart 2016
Verzamelplaats: Parkeerplaats Landschap Overijssel, kruising Aamsveenweg/Sagenweg.
Tijdstip: van 9.00 – 12.00 uur
Aanmelding: enschede@arocha.org
A Rocha is een internationale beweging van christenen met een groen hart, die zich graag
inzetten voor het behoud van Gods schepping. De visie van A Rocha is dat
natuurbescherming alleen duurzaam effect heeft als het wordt gedragen door de lokale
gemeenschap. Lokale werkgroepen zetten zich daarom in voor natuurbehoud in de eigen
omgeving. Door praktisch werk te verrichten hopen ze anderen te inspireren om de
schepping te ontdekken, te waarderen en te beschermen. Ook willen zij kerken en
christenen zelf aan het denken zetten over hun eigen levensstijl.
Contactpersoon: Kees Rosenbrand, 06-53867937


Help vluchtelingen met een uurtje

Categorie:Nieuws

De ZOA-collecteweek is dit jaar van 3–9 april. Een bus brengt gemiddeld zo’n vijftig euro
op. Samen met de andere duizenden collectanten bereiken we daardoor een enorm
bedrag, waarmee we slachtoffers van oorlog en natuurrampen kunnen helpen. Je wordt er
koud van: te bedenken dat je door een ramp of oorlog alles kwijt zou raken: je huis, je
kleren, je werk – en misschien je ouders of je kind. De miljoenen vluchtelingen die in hun
eigen land of regio proberen te overleven, hebben hulp nodig.
Door een avond te collecteren helpt u mee deze vluchtelingen in Afrika, Azië en het
Midden-Oosten te helpen. De opbrengst van de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte kan voor
veel mensen een lichtstraal van hoop en een begin van herstel betekenen. Daarom doe ik
dan ook graag deze oproep: help mee en collecteer mee voor ZOA!
Wordt u ook wel eens moedeloos van het nieuws? Voelt u zich ook wel eens machteloos
bij het zien van lijden en verdriet van zoveel vluchtelingen? U kunt helpen, heel praktisch,
door een uurtje van uw tijd te geven.
U helpt:
o Syrische vrouwen, die hun man zijn verloren in de oorlog en nu alleen voor hun
gezin moeten zorgen in een vreemde omgeving;
o Congolese vrouwen, verkracht door rebellen en verjaagd door hun families;
o Srilankaanse vissers, berooid door burgeroorlog en overstromingen;
en nog veel meer mensen die lijden door conflicten en rampen. Helpt u mee?
Opgeven kan eenvoudig via onderstaand contactpersoon:
– Helprich ten Heuw, tel. 06-53674975, e-mail: h.tenheuw@zoa.nl
Meer informatie over het werk van ZOA staat op de website www.zoa.nl.


Uitnodiging voor bijeenkomst Confessionele Vereniging op vrijdag 11 maart

Categorie:Nieuws

Op vrijdag, 11 maart a.s. hopen wij weer de jaarlijkse regionale bijeenkomst van de
Regionale Commissie Gelderland-Overijssel te houden. Deze keer in samenwerking met de
Afdeling Noord West Veluwe. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw “Het Venster”,
Elburgerweg 15, 8071 TA te Nunspeet; aanvang 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is er ontvangst
met koffie/thee. ds. B.J. van der Graaf, predikant in de Jeruzalem kerk in Amsterdam,
zal deze middag een inleiding houden onder de titel: ”Ervaringen met de multicuturele
samenleving in Amsterdam”. Daarnaast zal het straathoekwerk Nunspeet haar
ervaring met de opvang van jonge vluchtelingen en de samenwerking met het C.O.A. met
ons delen. Een themamiddag dus, waarop we inzoomen op een stuk brandende actualiteit,
die ons als gemeenten en leden behoorlijk bezighoudt en waarbij met het oog op een
verant-woorde meningsvorming goede informatie meer dan geboden is. We zijn dan ook
zeer verheugd dat ds. Bas van der Graaf alsook enkele “veldwerkers” uit Nunspeet in deze
onze gidsen willen zijn. Wij nodigen u – van Enschede tot de NOP en van Hardenberg tot
Ermelo- van harte voor deze middag- bijeenkomst uit. De bijeenkomst wordt om ca. 17.00
uur afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Niet-leden zijn ook welkom. De toegang is
gratis. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden. We hopen velen van u te mogen
ontmoeten en zien met u uit naar een leerzame en bemoedigende bijeenkomst.
Namens het bestuur van de Regionale Commissie Overijssel/Gelderland
– ds. J. Lammers (voorzitter),
– ds. G. van Asselt (secretaris), tel. 055-3604361 / e-mail: g.vanasselt@telfort.nl


• Lezing ‘’Onopgeefbare verbondenheid met Israël” door ds R.Gosker.

Categorie:Nieuws

Datum: woensdag 9 maart 2016, aanvang: 20.00 uur.
Plaats: Bethelkerk, Berfloplein 18 te Hengelo.
We weten het allemaal: Jezus was een oprechte Jood en je kunt het Tweede Testament
niet lezen zonder het Eerste Testament. En tegelijk is de verhouding kerk(en) en het
Jodendom eeuwenlang uiterst moeizaam geweest, om het nog maar zacht uit te drukken.
De gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog hebben dat doen veranderen. In de
Protestantse kerk, maar ook in de Rooms Katholieke, is er aandacht gekomen voor de
bijzondere plek van het Jodendom. Zelfs zo dat er in de kerkorde (soort grondwet) van de
PKN gesproken wordt over de ‘’onopgeefbare verbondenheid’’ met het volk Israël. Maar
door allerlei ontwikkelingen, zoals die in de verhouding tussen Israël en de Palestijnen
(waarvan een deel Christen is), en de politieke kleur van de regering in Israël, moet daar
misschien wel een vraag bij gesteld worden. Kan dat nog, die onopgeefbare
verbondenheid. En over welke verbondenheid gaat het? Over de verbondenheid met het
huidige land? Het Joodse volk van de Bijbel? Het volk Israël van nu? Of…. over volk en
land van toen en nu in de volle omvang?
Het Christendom komt voort uit het Jodendom, het is een tak aan de olijfboom met zijn
Joodse wortels en stam. Het woord ‘’Israël’’ komt 2267 maal voor in 2044 verzen in
TENACH ( de Joodse Bijbel). Het woord ‘’Jeruzalem’’ komt er 349 maal voor in 336 verzen.
Iedere zondag wordt gelezen uit Thora, de Profeten of Geschriften, zingen we psalmen en
komen we de woorden Israël en Jeruzalem tegen. Wat betekent het voor ons persoonlijk
geloof in de God van Abraham, Izaäk en Jacob als de tak van de boom wordt afgezaagd?
Dominee Gosker heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de discussie die hierover thans
gaande is en zal een boeiende lezing houden. En…heeft het onderwerp ook niet direct met
ons eigen geloof te maken?
Ds. Gosker is o.a. redacteur van het landelijke blad Kerk&IsraëlOnderweg, voorzitter van
de Provinciale Commissie Kerk en Israël Overijssel/Flevoland en predikant in de PKN.
Namens de Classicale Werkgroep Kerk en Israël van de classis Enschede,
– Bertus Kuipers.


PCOB

Categorie:Nieuws

Op woensdag 2 maart 2016 is er weer een activiteiten/ontmoetingsmiddag van de Protestants
Christelijke Ouderen Bond, afd. Enschede. Deze middag komt dhr. Jaap Kloek ons
e.e.a. vertellen over het werk van het: “DIACONAAL PLATFORM” .
Doel is om u kennis te laten maken met de onderwerpen en werkwijze met betrekking tot
ondersteunende en helpende initiatieven bij hulpverlening zoals: Uitkeringen, uitwerking
WMO, armoede, schuldhulpmaatje e.d.
Het DPE is er voor advies en hulp aan inwoners van Enschede die (tijdelijk) in een moeilijke
situatie verkeren. Het DPE wil vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de
opdracht om dienstbaar te zijn aan onze medemens door aandacht te wijden aan de
concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te
dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. Voorlichting is mede gericht om
de stem van de zwakkeren in de samenleving te versterken en oog hebben voor hen die
zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te
maken.
Al met al een leerzame en interessante middag.
Hierbij nodigen wij uit, zowel de jonge als oudere senioren en hun omgeving. Nieuwe
leden en gasten, iedereen is van harte welkom op deze bijeenkomst! De thee en de koffie
met koek staat op tijd voor u klaar. De toegang is gratis.
De bijeenkomst is van 14.30 uur tot 16.30 uur en zal gehouden worden in een lokaal van
de Immanuëlkerk aan de Wich. Nijkampstraat 95. Te bereiken met buslijn 4 en 5.
Voor meer informatie, tel. 432 34 13 of www.pcob.nl


Diaconiecollecte 27 maart 1e paasdag tbv Dorcas: El nino treft Afrika

Categorie:Collectes diaconie

Droogte en honger. In grote delen van Afrika voltrekt zich momenteel een grote humanitaire
ramp door de gevolgen van El Niño. Maandenlang is er weinig tot geen regen gevallen.
Er is een groot tekort aan water en veestapels overleven dit niet. Miljoenen mensen
lijden honger. Het is één van de ergste droogtes sinds tientallen jaren.
Dorcas komt in actie met voedselhulp, water en medische zorg. Hiervoor hebben we nu
uw steun en gebed hard nodig.
De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.


Avondmaalscollecte vrijdag 25 maart (goede vrijdag) voor de Herberg

Categorie:Collectes diaconie

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg bestaat sinds 1993 en is gevestigd op een
prachtig landgoed in Oosterbeek. Een huis om op verhaal te komen. Mensen vinden in dit
huis beschutting tegen de stormen die hun leven teisteren en de slagregens die de grond
onder hun voeten dreigen weg te spoelen. Ze krijgen weer oog voor de tekenen van Gods
liefde en (her)vinden het evenwicht in het leven. Anderen komen een aantal dagen voor
retraite (midweek) om zich te bezinnen op geloofs- en levensvragen. De Herberg ontvangt
Herberggasten en retraitegasten. Herberggasten volgen een dagprogramma in de groep
en zijn minstens drie weken aanwezig. Retraitegasten hebben een individueel programma,
waarbij het grootste deel van de tijd zelfstandig moet worden ingevuld.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Diaconiecollecte 25 maart (goede vrijdag) voor: Christenen voor Israël

Categorie:Collectes diaconie

Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het
Joodse volk in Gods plan met deze wereld. Wij hebben een boodschap voor de kerk: de
gemeente van de Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog
verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije toekomst zullen worden
vervuld. Om vorm te geven aan deze missie geven we betrouwbare informatie over het
land, het volk en de staat Israël. Wij roepen christenen op om solidair met Israël te zijn en
bestrijden elke vorm van antisemitisme. We gaan hierbij uit van het gezag en de
betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met
diverse projecten en is actief in Nederlandse kerken en gemeenten.


Uitgangscollecte zondag 20 maart Kerk in actie : steun boerinnen in Ghana

Categorie:Collectes diaconie

Het lukt de boeren in Noord-Ghana, aan de rand van de Sahel, nauwelijks om genoeg
voedsel te verbouwen voor hun gezinnen. De droogteperiodes duren steeds langer. De
landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt boeren bij het verbeteren van hun
landbouwvaardigheden en bij de verkoop van hun producten. Als er weinig werk is op het
land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze
maken er boter van, maar de winst is minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en
tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te
organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen
verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de
boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. “Ik kan nu mijn gezin
onderhouden en mijn kinderen naar school sturen,” vertelt een van de vrouwen. Op
zondag 20 maart collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals dit
project. Zet u een stap en geeft u in de collecte? U kunt uw bijdrage ook overmaken op
NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. boerinnen in Ghana.


Diaconiecollecte woensdag 9 maart (biddag) voor blindeninstituut Bartimeus

Categorie:Collectes diaconie

Bartiméus is in 1915 in Utrecht opgericht als ‘Vereeniging tot bevordering van christelijke
opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden’. In 100 jaar tijd is Bartiméus
uitgegroeid tot een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt
om het leven te leven zoals zij dat willen. Bartiméus wil een bijdrage leveren aan
een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. Niet meer alleen voor ‘kinderen
en jongelieden’ zoals 100 jaar geleden, maar voor mensen van alle leeftijden en in alle
levensfasen. Kwaliteit van leven bepalen de mensen die slechtziend of blind zijn zelf. Zij
voeren de regie over hun leven en maken hun eigen keuzes. Onze professionele medewerkers
ondersteunen hen hierbij. Daarbij zijn wij ons continu bewust van de constante en
snelle veranderingen in de samenleving. Alleen in gezamenlijkheid zijn we in staat om tot
passende antwoorden te komen. Bartiméus heeft veel kennis en ervaring in het
ondersteunen van mensen met een visuele en/of bijkomende beperking. Als we de kennis
(nog) niet hebben, ontwikkelen wij die in de vorm van nieuwe methodieken of trainingen.
Zo kunnen wij bijdragen aan een beter leven voor de mensen met een visuele en/of
bijkomende beperking. Wij zien het ook als onze opdracht om de maatschappij alerter en
toegankelijker te maken, zodat mensen met een visuele beperking zo volwaardig mogelijk
kunnen deelnemen. Wij stellen daarom onze kennis en ervaring beschikbaar en nemen
actief deel aan het maatschappelijk debat.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten