Maandelijkse Archieven: juni 2016

Eredienst zondag 26 juni 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Wat doen jullie nóu?!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 95: 4, 5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 654: 1, 2, 3
 • Gebod van God: Efeziërs 4: 21b-30 (NBV)
 • Zingen: Liedboek nr. 654: 4, 5, 6
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Numeri 13 : 25 – 14 : 10 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 78: 18, 19, 20
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 naar de nevenruimte gaan (melodie: ‘Altijd is Kortjakje ziek’)
 • Prediking n.a.v. Numeri 14: 4, 5, 6a (NBV)
  En tegen elkaar zeiden ze: ‘Laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte.’ Toen wierpen Mozes en Aäron zich ter aarde, ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren…
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 650: 1, 2, 7
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 807: 1, 5, 6
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Numeri 14: 4, 5, 6a (NBV)
En tegen elkaar zeiden ze: ‘Laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte.’ Toen wierpen Mozes en Aäron zich ter aarde, ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren…

En tegen elkaar zeiden ze: ‘Laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte.’ Toen wierpen Mozes en Aäron zich ter aarde, ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren…

Israël begint onder aanvoering van Mozes en Aäron aan oriëntatie op leven-ná-de-leerschool-in-de-woestijn. Wat is ‘t allemaal snel gegaan. Twee jaar nà de uittocht uit Egypte stond het volk op de drempel van het Beloofde Land. Zo voelt ook menig jongere zich zodra hij/zij een diploma in de hand houdt.

Gedachten vormen zich. Wáár ga ik wonen? Is er wel plek voor mij? Hoe zal ik me daar voelen? Niets is zo belangrijk als de kans krijgen. Om je bestemming te vinden. Elkeen is op zoek naar het paradijs vóór zich. Maar soms kun je er niet snel genoeg bij komen. Zit er iets, een ander of jij jezelf in de weg.

Leren vrij te zijn tegen angst in is een vorm van topsport. In tijden van onzekerheid staat een mens meestal niet te dringen om ‘nieuw land’ te veroveren. Komt vaak iets over ons van wat het oude liedje zegt: ‘Och, was ik maar bij moeder thuisgebleven…’ Is dit in geestelijk opzicht dikwijls ergens niet nèt zo?

Calvijn zegt dat het geloof soms bewust de ogen sluit en de oren opent om óók de Here God met Zijn beloften op te
merken. De geschiedenis van de twaalf verspieders laat ergens hetzelfde zien. Na veertig dagen komen ze terug. Met goed en met slecht nieuws. Het goede nieuws is, dat het land (erets) goed is.

Dan zou je welhaast het schoolreis-liedje kunnen aanheffen: ‘We zijn er bijna, maar nog niet helemaal!’ Maar opeens
blijkt: ‘helemaal níet’! Wordt er door een meerderheid gesproken over grote steden, hoge muren en reuzen. Ze liegen niet. Maar hoe ga je met feiten om? Mét of zònder ogen van het geloof?

Piekeren, paniekaanvallen en slapeloze nachten zijn het gevolg (14:1). Bij het volk slaat het verdriet plots om in machteloze woede. Het is de eeuwige strijd tussen angst en verlangen. Zoiets heeft tijd nodig. Vergt geduld, niet in de laatste plaats met jezelf. Om te léren durven een stap te doen. Vóóruit! Mét God!

Tien geloven er níet in, twee wèl en de leiding? Niets is zo besmettelijk als scepsis. Het ongeloof, dat zegt: ‘Laat de toekomst nóóit afhangen van een ónzichtbare God!’ Er wordt géén referendum gehouden. Over blíjven of terug gaan. En tegen elkaar zeiden ze: ‘Laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte.’

Op een gegeven moment kan en wil het volk niet meer luisteren. Is er in de wereld géén ruimte meer voor ‘het ándere geluid’. Behalve in de tent van God. Alwaar Mozes en Aäron een veilig heenkomen zoeken. Toen wierpen Mozes en Aäron zich ter aarde, ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël.

Ze vallen niet voor het volk, maar voor Gód neer. Twee oude mannen liggen op de grond. Mozes is tweeëntachtig en Aäron nog drie jaar ouder. Liggen ze er bij álle mensen uit? Néé, Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren…

Vóórdat ze ook maar iets zeggen, tonen ze eerst de kracht van het gebaar. Teken van verdriet en rouw, waarmee ze zeggen: Wat doen jullie nóu? Op de dag waarop God wéér klaar staat met manna, staat het volk met stenen in de hand. Wie ziet nog het goede, dat God gééft? Wáár is de dank uit de grond van ons hart?

Terwijl Hij hen eerst allen gered heeft uit de Rode Zee. Ook wíj zijn daarin gedoopt. Apart gezet. Geroepen om Zíjn weg te gaan. Zondags krijgt u manna, ook in deze tent der samenkomst. Niet enkel dan, maar elke dag van de week. Leeftocht op weg naar land waar het leven goed is. Dankzij de Meerdere Jozua.

Jezus Christus. Geloven is getuige zijn van Hem. Leven aan de angst voorbij dat het paradijs niet achter, maar juist nog vóór ons ligt. Amen.


Eredienst zondag 19 juni 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema:Ongelijke behandeling?!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 133
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 315: 1, 2
 • Geloofsaansporing: Jacobus 1: 19-22 (BGT)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 315: 3
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Numeri 12 (BGT)
 • Zingen: Reinier Kleijer Zing nr. 78 (melodie: Liedboek 2013 nr. 575)
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl groep 1 t/m 5 naar de nevenruimte gaat (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 454)
 • Prediking n.a.v. Numeri 12: 2b en 3a (BGT)
  Ze zeiden: ‘Je doet alsof de Here alleen met jou gesproken heeft. Maar hij heeft ook met ons gesproken!’ Maar Mozes was juist een heel bescheiden man. Hij vond zichzelf niet belangrijk.
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 366: 4, 5, 6
 • Na terugkeer van kinderen in de kerk:
  Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 454)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 474: 2, 3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst:Numeri 12: 2b en 3a (BGT)
Ze zeiden: ‘Je doet alsof de Here alleen met jou gesproken heeft. Maar hij heeft ook met ons gesproken!’ Maar Mozes was juist een heel bescheiden man. Hij vond zichzelf niet belangrijk.

Uit een onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak kwam onlangs naar voren, dat 85% van onze landgenoten vindt dat een rechter een vonnis beter moet uitleggen. Anders blijft onbegrip bestaan over gerechtelijke beslissingen. Kijken velen onzer niet op soortgelijke wijze naar hoe de Here God bezig is met bepaalde zaken?

Op de drempel naar het Beloofde Land breekt er muiterij uit in de leiding van Israël. Die leiding bestaat uit twee broers en één oudere zus: Mozes, Aäron en Mirjam. Wat is er aan de hand? Mozes nam ooit Zippora tot vrouw, dochter van een priester uit Midian. Nu neemt hij nota bene een Ethiopische. Waarom niet uit eigen volk?

Grote zus Mirjam denkt: ‘Wat is dat met onze broer Mozes?’ Ooit mocht ‘t zo zijn, dat door mijn toedoen de Egyptische prinses ‘onze’ biologische moeder Jochebed toestond voedster te zijn van dat jongetje uit het biezen kistje. ’t Was later mogelijk ook weer haar vraag, nadat ze als profetes leiding gaf aan zang en dans. Om met het volk de doortocht door de Rode Zee te vieren (Ex.15:20).

Wáár is de band van weleer? ‘t Was later mogelijk ook de vraag van Aäron, toen Mozes de berg op was om de Tien Geboden te ontvangen en spoorloos bleef. Hij ging toen mee in aanbidding van het gouden kalf als manier om Israël bij les van uit/intocht te houden (Ex.32). Maar één ding zit broer en zus dwars: de VIP-behandeling van Mozes door God.

Ze zeiden: ‘Je doet alsof de Here alleen met jou gesproken heeft. Maar hij heeft ook met ons gesproken!’ U hóórt het: jaloezie komt op. En waar kan zoiets gebeuren? Juist bij mensen, die God steeds minder persóónlijk onder ogen komen zoals door het gebed. Zij lopen met steeds meer rond. Ten opzichte van elkaar. Én van God.

Gemeente, waar lopen wíj mee rond? Ten opzichte van elkaar? En soms ook ten opzichte van God? Als we hier in het huis Gods ook de hand in eigen boezem steken? Laat ik ’t maar even bij mezelf houden. Misschien klaag ik makkelijker over een ander dan dat ik voor hem of haar bidt. Of over God, omdat Hij in gelijke gevallen géén gelijke behandeling geeft.

Waarom spreekt Hij met Mirjam en Aäron via dromen en visioenen? En weet Mozes heel eenvoudig vrijwel altijd meteen wat God wil… Terwijl er op Mozes ook genoeg valt aan te merken. Als driftig baasje sloeg hij ooit op een rots en een Egyptenaar dóód. Maar Mozes was juist een heel bescheiden man. Hij vond zichzelf niet belangrijk.

Voordat ze zelf als leiding de weg kwijtraken, laat Mozes God de leiding nemen door sámen naar de tent der samenkomst te gaan. En wat merken ze? Eerst als er een sfeer van onderlinge haat en nijd heerst, is God er nog wel (vs.5). Maar op den duur wil Hij daar Zelf niet langer zijn (vs.9). Wijkt de beschermende wolk van Zijn aanwezigheid. Wordt Mirjam ziek. En Aäron níet.

Hoe zit dít dan weer? Feit is, dat mensen elkaar soms zomaar ‘op de huid geven’. Bij Mirjam treedt die bitterheid als eerste zelfs naar buiten. Die tekent zich af op haar huid. Zeven dagen lang moet zij buiten de gemeenschap blijven, want niets is zo ‘besmettelijk’ als het bittere kruid van haat en nijd (vs.15). En het volk mag nergens heen zolang de ziekte heerst.

Herstel uit zonde heeft tijd nodig. Begint, als de ene broer Aäron zijn andere broer Mozes oproept om weer voor hun zus Mirjam te gaan bidden. Dan keert de Here terug om haar te genezen (vs.11-13). Daarin doet hij denken aan onze Oudste Broer Jezus Christus (Rm.8:29). Vader, vergeef ‘t hen, want ze weten niet wat ze doen (Lc.23:34).

Vrucht van leven uit de kracht van die Geest is zachtmoedigheid (Mt.11:29;Gal.5:22) Jezus’ voortgezette voorbede is de basis, waardoor wij weer voor elkaar mogen gaan bidden. Vorige week legde Hij ook voor de beleving daarvan de onvervreemdbare basis bij de viering van het Heilig Avondmaal! Amen.


avondmaalsdienst zondag 11 juni 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema:Koersvast!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Orgelspel
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 27: 2, 5
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 411
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: 2 Timotheüs 2: 1-13 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 727: 3, 4, 10
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 naar de nevenruimte gaan (melodie:
 • Liedboek nr. 2013 nr. 134)
 • Prediking n.a.v. 2 Timotheüs 2: 8 (HSV)
  Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 170
 • Woorden der inzetting
 • Gedachtenis van Christus
 • (staande) Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Gebed voor de gaven
 • Nodiging
 • (staande) Gezongen dankzegging: Liedboek 2013 nr. 103: 3, 4, 5
 • (staande) Gedenken: Geertje Molenkamp-Bouwknegt (1932-2016)
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 23b: 2
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 259
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

tekst :2 Timotheüs 2: 8 (HSV)
Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.

Arjan Plaisier was 8 jaar het gezicht van de PKN. Eergisteren maakte hij plaats voor René de Reuver. De oud-scriba blikte terug en zei onder andere: ‘Je kunt niet de kerk dienen en zeggen: Met Jezus heb ik niks. We moeten wel reëel zijn: het leven is géén grapje. Zo van: straks komt er een generaal pardon en gaan we verder feesten.

Het evangelie is volstrekt helder: je moet kiezen. Het komt erop aan hoe je lééft.’ Einde citaat. Ten tijde van grote afval onder christenen in Romeinse provincie Asia (1:15) in de eerste na Christus schrijft Paulus iets soortgelijks. In zijn tweede brief aan Timotheüs, zijn stille rechterhand in Efeze: Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.

Er staat: opgewekt uit de doden. Níet: opgestaan uit de dood. Dat wil zeggen: door Vader wákker gemaakt. Uit de doden. Geen mens is tot op heden zelf boven het moeras van de dodenakker uit gestegen. Met één uitzondering: Jezus Christus. Fijn voor Hem, zeggen mensen dan, maar wie is daar op dit ogenblik écht mee geholpen?

Paulus zegt: ‘Elkeen pas dan écht, als je het besef van het wáárom ervan dágvers weet te houden!’ Daarom stelde de Here Jezus Zelf bewust het Heilig Avondmaal in. En bepaalt de Heilige Geest ons hier en nu bij Hem. Niet bij een dode Heiland, maar bij Eén die lééft! Ook als een Paulus én wij er eens op een dag níet meer zullen zijn.

Gemeente, iets is gauw gezegd. Maar hoe kan ik weten of dit wáár is? Hóór wat de apostel over de afkomst van de Heiland zegt: uit het nageslacht van David. Maar wie was David? Koning van Israël, die aan het begin van zijn optreden de reus Goliath versloeg. Toch ging zijn pad daarnà níet meteen over rozen. Helaas eerst over doornen!

Geldt dat ergens ook niet voor wie gaan in het spoor van Davids Zoon Jezus Christus? Een soldaat, atleet en boer krijgen het leven ook niet op presenteerblad (vs.3-7). Weliswaar zijn er hier nog geen directe situaties van gevangenschap en marteldood om reden van het geloof. Maar aan ons hier wordt getrokken door ziekte en verdriet.

Wat een zegen als de wijze, waarop wij zulke vormen van lijden (ver)dragen, voor anderen iets weerspiegelen mag van de (opstandings)kracht van het Evangelie. Míjn Evangelie, zegt Paulus. Dit zegt hij niet voor niets. In de Griekse havenstad Corinthe (2,11:4) heeft hij gezien hoe weinig koersvast de gemeente is door níet of slechts gedeeltelijk aan Jezus vast te houden.

Dan wordt viering van het Heilig Avondmaal op den duur een vluchtige herinnering aan wat daar en toen ooit door een Goed Mens gedaan is. Gedenken is gans ánder werk. Werk van Geest. Telkens weer kiezen hoe je leeft. Zoals Luther zegt: ‘Ik leef alsof Christus gisteren gestorven is, vandaag opgestaan en morgen terugkomt. Zó spoedig!’
H.A. zegt: ‘Vergeet-Mij-niet!’ De Heiland belóóft: Dan zal Ik jou óók niet vergeten (vs.11-13). Gemeente is Zíjn boeket vergeet-Mij-nietjes! Amen.


Kom maar, ik pak je hand!

Categorie:Mini Bethelclub

Mei 2016
(Naar Jesaja 42: 16,17 en Lucas 10: 25-37)

Je kan op van alles vertrouwen: je vrienden, je mobieltje, je geld, je veilige huis. Allemaal kunnen ze jou bescherming bieden als dat nodig is. Daarom zorg je er ook voor dat je vrienden je aardig blijven vinden, dat er genoeg tegoed op je mobiel staat en je batterij elke dag weer opgeladen is, dat je op tijd je zakgeld krijgt en wat geld achter de hand hebt voor het geval dat… en dat je ’s nachts de voordeur goed op slot doet voor je gaat slapen.

Als je daar maar allemaal goed op let en verder geen stomme dingen doet, dan zou het een heel eind goed moeten gaan. Zo wordt je geleerd om te leven en, als het tegen zit, te overleven.

Wat zegt Jezus eigenlijk over hoe we moeten leven?
Hij zegt dat je je aandacht aan heel andere dingen moet besteden! Hij zegt: Heb God lief met alles wat je hebt en heb de mensen om je heen lief zoals je van jezelf houdt. Maar bijt dat dan met hoe wij leren om te leven?

Ja!

Jezus geeft een voorbeeld en ik vertel het hier in eigen woorden aan jullie.

Op een eenzame ruige weg door een verlaten bergland loopt een keurig nette man met een rugzak. Hij is op weg van Jericho naar Jeruzalem. Hij heeft zich goed voorbereid op deze reis, want hij weet dat het een gevaarlijke route is vanwege de regelmatig voorkomende roofovervallen. Daarom reist hij overdag en houdt hij er flink de pas in om weer zo snel mogelijk uit het gevaarlijke gebied te zijn.

“Ach, zie je wel!”, denkt hij, als hij opeens naast de weg het levende bewijs ziet van het gevaar dat hij loopt. Er ligt een man in elkaar gelagen, roerloos op zijn buik. En zijn bagage lijkt gestolen. Geshockeerd schudt hij zijn hoofd en versnelt zijn pas nog meer. “De rovers zijn vast nog in de buurt. Weg wezen!”, hamert het door zijn hoofd en de angst giert door zijn aderen.

En wat deze man doet is niet vreemd. Ook een volgende reiziger die langs komt, maakt zich zo snel mogelijk uit de voeten. Een verstandige keuze. Je moet goed voorbereid op reis gaan en het gevaar niet opzoeken. Je moet onderweg geen stomme dingen doen!

Even later komt een beetje slordig geklede man met een pakezeltje langs. Hij ziet de man ook liggen. Maar hij voelt meer dan alleen angst. Hij voelt medeleven. Hij voelt even hoe die man zich moet voelen die daar ligt. Misschien leeft hij nog?! Kan ik nog iets voor hem doen? De man vergeet al zijn angst en loopt naar het slachtoffer toe. Hij is nog op tijd. Hij leeft nog! Hij pakt uit zijn eigen verbandtrommel zijn eigen Betadine en verband en pleisters. Hij geeft hem van zijn eigen water te drinken en tilt hem tenslotte op zijn ezeltje en neemt hem mee. Nee, snel gaat dat niet natuurlijk. Wat een risico loopt die man! Straks komen de rovers hem overvallen terwijl hij helemaal niet oplet en met die gewonde man bezig is!

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Hij brengt de gewonde man naar een hotel en betaalt zijn kamer en de verzorging van deze gewonde man die immers van alles beroofd is. Weg reisgeld!

Zo wil Jezus dus dat we leven.

Maar dat is toch veel te gevaarlijk? We moeten toch ook voor onze eigen veiligheid zorgen?

God zegt: Vertrouw op Mij en niet op je vele vrienden, je mobieltje, je geld, je huis. Die kunnen allemaal kapot gaan of verdwijnen. Zij bieden schijnveiligheid. Maar Ik niet! Ik blijf bij je. Ik pak je hand en Ik leid jou op die weg die je nog nooit gegaan bent en die je nog niet kunt overzien. En als je dan gaat, dan zal Ik zorgen dat het licht wordt voor jou uit en dat er goede dingen zullen gebeuren die Ik belangrijk en goed vindt, dingen die eerlijk en rechtvaardig zijn, midden in een wereld die lijdt onder onrecht.


Hé, vreemdeling, wil jij er ook bij?

Categorie:Mini Bethelclub

April 2016
(Naar Jes.56: 1-8)

Huh?! Wie stelt die vraag? En wie is die vreemdeling? Waarom wil hij er eigenlijk bij? Is er nog wel plek voor hem en al die anderen die dan volgen?

Weet jij wie die vraag stelt: “Hé, vreemdeling, wil jij er ook bij?”

Gód stelt die vraag. En jíj bent die vreemdeling, tenminste als je geen Israëliet bent.

Luister, God gaat verder:
Aarzel niet als je bij de grens staat. Als jíj Mij wilt volgen, dan is dát jouw verblijfsvergunning in Mijn Koninkrijk. Nee, sterker nog, dat is jouw nieuwe nationaliteit! Jouw eigen gloednieuwe paspoort. Hier, Ik geef je ook een eigen nieuwe naam, zodat je er helemaal bij hoort en……je mag wel in Mijn eigen huis komen wonen. Er is plek zat! Kom, en ga aan het werk in Mijn Koninkrijk. Wat zal Ik blij zijn met alles wat jij voor Mij zult doen in Mijn huis. Ja, dat is wat ik wil: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor álle volken.

Volg Mij! Leef eerlijk en rechtvaardig. Houd van Mij en van de mensen om je heen. Want Mijn heil is dichtbij gekomen. Binnenkort wordt Mijn Koninkrijk en Mijn rechtvaardigheid voor iedereen zichtbaar en een feit. Oh, gelukkig ben jij, als Jezus je dan zo handelend aantreft!

Hoe ga jíj dat doen, Jezus volgen?

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
De kinderen hadden mooie antwoorden:

 • Ik ga meer luisteren naar Bijbelverhalen en meer naar de kerk!
 • Ik ga meer bidden en danken!
 • Ik ga goed naar God luisteren als Hij wat tegen mij zegt!
 • Ik ga letten op de positieve dingen in de mensen en niet langer op de slechte dingen!
 • Ik ga niet meer letten op de balk in de ogen van de ander!
 • Ik ga mensen helpen!

Zomertour The Psalm Project

Categorie:Nieuws

Na de succesvolle concertreeks ‘Psalm Pasen’ gaat The Psalm Project opnieuw op tournee. In samenwerking met Zingen in de kerk, een initiatief van Kerk in Actie, volgt een serie zomerconcerten met de titel ‘Groen is het land’.

Het concert wordt gehouden op vrijdag 17 juni om 20.00 uur in de Zuiderkerk, Haaksbergerstraat 118 te Enschede. De toegang is gratis, wel moeten kaarten vooraf gereserveerd worden.

Na de albums ‘Psalmen Tweede Druk’, ‘Psalmen Unplugged’ en ‘Ik roep tot U’ bracht de band in 2015 alweer het vierde Nederlandstalige album ‘Witter dan sneeuw’ uit. Met bekende melodieën en teksten maar ook met verrassend nieuw materiaal. Het nieuwe
album bevat twaalf bewerkingen van bekende en minder bekende psalmen, een cover van het Taizé lied ‘Bless the Lord, My Soul’ en eigen composities. Tijdens het concert kun je gaan luisteren naar ‘The best of’ van de vorige cd’s met natuurlijk alle songs van de nieuwe cd. De leden van The Psalm Project hebben hun muzikale sporen al ruimschoots verdiend en gebruiken die ervaring nu om bekende Psalmen en melodieën om te vormen naar nieuwe, lichte arrangementen. Met name het Geneefs Psalter wordt als uitgangspunt genomen, maar de groep verwerkt ook materiaal uit andere bronnen. Naast de vier Nederlandstalige albums verscheen hun materiaal ook in het Duits (twee cd’s) en het Engels (twee cd’s).

Er wordt tijdens het concert speciaal aandacht gevraagd voor het wereldwijde werk onder vluchtelingen van Kerk in Actie. Hiervoor wordt ook gecollecteerd. Het concert duurt anderhalf uur en is gratis toegankelijk. Een half uur voor aanvang gaan de deuren open. Reserveer uw gratis kaarten via http://www.zingenindekerk.nl/event/thepsalm-project-zomertour-groen-is-het-land/the-psalm-project-zomertour-groen-is-het-land Voor een voorproefje kunt u terecht op de site www.thepsalmproject.com of via facebook: https://www.facebook.com/ThePsalmProject


Regiotour “geboeid door overwinning”

Categorie:Nieuws

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) komt ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum naar u toe! Dominee Yesuratnam uit India is te gast. Kom luisteren naar zijn verhaal over vervolgde christenen in India! HVC-directeur Jan Dirk van Nifterik deelt in de nieuwe presentatie “Geboeid door overwinning” persoonlijke reiservaringen en lessen van de vervolgde kerk.

“In de wereld zult gij verdrukking hebben”, sprak de Here Jezus tegen zijn discipelen. Dat ervaren vandaag de dag meer dan 200 miljoen christenen aan den lijve. Hun getuigenissen zijn vaak schrijnend. Maar evenzeer boeiend. In de nieuwe presentatie
“Geboeid door overwinning” deelt HVC-directeur Jan Dirk van Nifterik persoonlijke reiservaringen. Wat kunnen we leren van verdrukte christenen in Pakistan? En hoe reageren gevluchte christenen in Noord-Irak op de dreiging van IS? En wat heeft de
kerkgroei in Nepal ons te zeggen? Een presentatie over verdrukking, moed en overwinning. Vervolging in India neemt toe. In een land met overwegend hindoe- en moslimgelovigen ervaren christenen de verdrukking in alle facetten van het leven. Armoede, verstoting en vervolging houden velen van hen niet tegen om onvermoeibaar gehoor te geven aan de oproep die zij van de Heere ontvangen hebben: gaat heen en predik het Evangelie. Zo ook de Indiase dominee Yesuratnam. Hij komt naar Nederland toe, om u een indruk te geven van het leven van christenen in dit gevaarlijke land en om te vertellen over zijn ervaringen als dominee.

Op welke avond mogen we u ontmoeten?
Maandag 6 juni
Sion kerk, Rijssen
Johannes Vermeerstraat 2, Rijssen
Aanvang: 19.30 u


Cursus Bijbelse Feesten

Categorie:Nieuws

Overal waar mensen samenleven zijn er geregeld feesten. Het is goed om te vieren, om bij leuke of bijzondere dingen stil te staan. Om terug te kijken naar toen, stil te staan bij nu, en een blik te werpen op de toekomst. Op die manier vieren we ook in onze kerk diverse feesten.

Komend najaar willen we de inhoud van de Bijbelse feesten gaan uitdiepen. Meer informatie over deze cursus en de mogelijkheid om u ervoor op te geven vindt u hier.


Samenloop voor Hoop

Categorie:Nieuws

In de vorige Bethelbode had ik een stuk geschreven over het prachtige evenement ‘Samenloop voor Hoop’. Dit evenement zal plaatsvinden op 25 en 26 juni in het Gerardus Majellapark in Overdinkel. Een 24-uurs wandelestafette voor het goede doel. En dat doel
is KWF kankerbestrijding. Ik heb een mooi team van 30 personen bij elkaar gekregen. Onder hen ook gemeenteleden van Bethel; Elly Slottje, Hermien Compagne, Roelof Middag en Koos Holtslag lopen ook mee. En daar ben ik trots op. Samen hopen we een geweldig bedrag bij elkaar te lopen.

Inmiddels zijn er al kaarsenzakken verkocht en hebben een heel aantal mensen al een donatie gedaan in de giftenbox bij Elly en ook online op onze actiepagina. Hiervoor willen we iedereen hartelijk bedanken. Wilt u alsnog doneren aan ons mooie team, dat kan uiteraard nog steeds.

Ga naar: www.samenloopvoorhoop.nl/losser. Zoek onder kopje “teams” naar Walk for Live-Nina. Hier kunt u een bedrag doneren. Elk bedrag is van harte welkom. De giftenbox staat ook nog steeds in de hal van de kerk.

Nogmaals, namens mijn team hartelijk dank.
Nina Middag-Holtslag, nk.holtslag@kpnmail.nl


Vanuit de Adventscommissie

Categorie:Nieuws

Het is nog lang geen kerst en toch al vast een berichtje van de Adventscommissie. Vorig jaar hebben wij de jaarlijkse Adventsviering en Adventsmaaltijd in een nieuw jasje gestoken. Een Adventsviering omlijst door muziek in de kerkzaal met aansluitend een
maaltijd in de grote zaal. Deze nieuwe opzet is door de mensen die daarbij aanwezig waren met waardering ontvangen en om u en jou de gelegenheid te geven naar deze viering en de maaltijd toe te kunnen komen, voor het eerst of opnieuw, willen wij de
datum doorgeven voor dit samenzijn.

Op zaterdag 10 december willen wij opnieuw een Adventsviering in de kerkzaal met een aansluitende Adventsmaaltijd organiseren. Een datum om vast in uw/jouw agenda te zetten.

Wij gaan de komende periode ons buigen over het thema en de invulling daarvan en zullen u daar t.z.t. verder over berichten.

Namens de Adventscommissie.
Alice Meyer, Nina Middag, Agnetha Bron, Harry Koster en Anita van der Molen


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten