Maandelijkse Archieven: maart 2017

Een kijkje achter de schermen bij Rondom Bethel

Categorie:Nieuws

Zomaar een kijkje achter de schermen bij een bijzondere middag Rondom Bethel op donderdag 15 maart jl. waarop we met elkaar hebben gegourmet.

Om 16.00 uur begonnen we de middag met een kop thee of koffie en hebben we gezellig bijgepraat over het wel en wee in het bestaan van alledag. Daarna ging Herma achter de piano zitten en hebben we heerlijk met elkaar liederen gezongen en er was natuurlijk een prachtig verhaal dat voorgelezen werd. Tegen 17.00 uur kregen we trek en zijn we aan de mooi gedekte tafels gaan zitten. Tafels mooi opgemaakt met groente, fruit, vlees, stokbrood en veel meer. Mevrouw Otter vond de huisgemaakte knoflooksaus van Herma heerlijk. Ze maakte steeds een lekker hapje van stokbrood met de saus. Na ruim een uur waren de buikjes vol en begonnen we aan het toetje, lekkere vla. Om ongeveer 18.30 uur hebben we de ouderen weer naar hun huis gebracht.

Het was reuze gezellig en doen dit absoluut nog een keertje opnieuw. Willy en Herma, bedankt voor alles!


Paasproject Zondagsschool 2017 – Het moment dat alles verandert

Categorie:Nieuws

We zijn al een aardig eindje op weg naar Paasmorgen! De tijd tikt door en het moment dat alles verandert komt dichterbij. Het begrip ‘tijd’ staat samen met de ‘kostbaarheid’ van de liefde van God voor Zijn Zoon en voor ons centraal. In de kerk worden deze begrippen zichtbaar door de verbeelding van het medaillon en de klok, die ook terugkomen in de presentatie op de beamer. Het medaillon laat Gods liefde zien die tot uitdrukking komt in gebeurtenissen van Jezus op weg naar Goede Vrijdag. De klok geeft aan hoe lang het nog duurt voordat Gods liefde voor iedereen zichtbaar wordt. Zoals op de verbeelding in de kerk duidelijk zichtbaar is, heeft de klok een uurwerk dat bestaat uit drie radertjes die symbool staan voor God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Deze radertjes horen bij elkaar en vormen samen het uurwerk dat de tijd bepaalt.

Mini-Paasproject
Tijdens de nevendiensten in deze lijdenszondagen werken de kinderen aan hun eigen mini-paasproject, dat dit keer iets meer is dan knippen en plakken alleen. De kinderen werken aan een houten klok met een echt uurwerkje. De ene week werken de kinderen aan de klok en de andere week maken wij gebruik van de verwerking vanuit het materiaal. De nevendiensten zijn tijdens het paasproject langer en er is elke zondag een korte toelichting op het thema van die zondag voorafgaand aan de nevendienst.

Dienst Paasmorgen
In de gezinsdienst van Paasmorgen, 16 april, zal er voor beide groepen alleen tijdens de preek nevendienst zijn en de eindpresentatie van het project zal plaatsvinden bij terugkomst van de kinderen, direct na de preek. Bij de eindpresentatie zullen de kinderen hun persoonlijke klok aan u/jou als gemeente laten zien en mogen ze hun klok meenemen naar huis.

Wij wensen iedereen een gezegende weg naar Paasmorgen toe!


Diaconiecollecte 1e Paasdag 16 april – Hongersnood in Afrika

Categorie:Collectes diaconie

Christelijk Noodhulpcluster start noodhulpactie.

In verschillende landen in Afrika dreigt hongersnood. Een combinatie van extreme droogte en aanhoudende conflicten zorgt in landen zoals Zuid-Soedan, Somaliland en Ethiopië voor een groot tekort aan voedsel. De leden van het Christelijk Noodhulpcluster – Dorcas, Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA – starten dan ook een noodhulpactie om hulp te bieden. Door de droogte hebben veel mensen geen beschikking over drinkwater en voedsel, oogsten mislukken en vee sterft. Tevens zijn veel mensen op de vlucht door conflicten of zijn ze niet in staat het land te bewerken. Velen vluchten naar buurlanden. Kinderen en vrouwen worden als eerste getroffen door de ramp.

Hulp is nu nodig. We spreken van hongersnood als er vier weken achtereen mensen sterven door honger of dorst. Dit is momenteel het geval in verschillende landen in Afrika. Afgelopen week werd in delen van Zuid-Sudan de hongersnood uitgeroepen en de verwachting is dat dit ook in Nigeria, Somalië en Yemen zal gebeuren. Volgens de VN dreigt voor meer dan 20 miljoen mensen binnen een halfjaar hongersnood als er niks gebeurt. Om deze reden starten de organisaties een noodhulpactie, want om mensen te redden is hulp nú nodig.

Daarom is de diaconiecollecte op 1e Paasdag bestemd voor dit doel.


Avondmaalscollecte Goede Vrijdag 14 april – TEAR fund

Categorie:Collectes diaconie

TEAR fund is een christelijke ontwikkelingsorganisatie met als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hun doel is mensen in de derde wereld mogelijkheden te bieden om te bouwen aan hun eigen leven en dat van hun kinderen. Zij hebben de ontwikkeling van de hele mens op het oog en richten zich daarom niet alleen op materiële, maar ook op psychische, sociale en geestelijke aspecten. TEAR fund voert zelf geen programma’s of projecten uit, maar ondersteunt initiatieven van kerken en christelijke organisaties ter plaatse. Zij kennen immers de lokale (nood)situatie als geen ander en kunnen hun werk daarop afstemmen. Gelijkwaardigheid is een belangrijk kenmerk van deze relatie. TEAR fund steunt haar partnerorganisaties met kennis, fondsen en tijdelijk personeel en ontvangt van hen informatie die aangewend wordt om Nederlanders bewust te maken van de problematiek in deze landen. Door haar werkwijze slaagt TEAR fund er al dertig jaar in om mensen te helpen zichzelf te helpen. Dat gebeurt ongeacht hun religie, ras, geslacht of afkomst. Want: elk mens telt!

De Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Diaconiecollecte Goede Vrijdag 14 april – Kindertehuis Jemina

Categorie:Collectes diaconie

Ed en Heleen beginnen in 1982 op verzoek van de Israëlische regering met de opbouw van een tehuis voor Arabische gehandicapte kinderen in Bethlehem. In 1984 wordt in Nederland de Stichting Jemima opgericht om het werk van Ed en Heleen te ondersteunen. Onder de Arabische bevolking is verzorging van de gehandicapten niet vanzelfsprekend. Veel van deze kinderen worden verwaarloosd en verborgen gehouden, vaak ook uit onmacht. In deze Arabische, overwegend islamitische samenleving, wil Jemima een huis bieden waarin liefde en zorg centraal staan. Zij willen als christen present zijn in het land van de Bijbel met daden die van Zijn liefde getuigen.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Eredienst – zondag 2 april 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Jezus de Zwijger!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 43: 1-3
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 43: 4,5
 • Wet des Heren: Exodus 20: 1-17 (NBG)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 562: 2
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Presentatie Paasproject door zondagsschool Jesaja 40: 8b
 • Kinderen groep 1 t/m 8 gaan naar de nevenruimte, terwijl nevendienstlied 1 gezongen wordt (melodie: Altijd is Kortjakje ziek)
 • Schriftlezing: Jesaja 50: 7-9 (BGT)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 181: 1,3
 • Schriftlezing: Marcus 15: 1-5 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 177: 3, 7
 • Prediking n.a.v. Marcus 15: 4,5 (NBV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 178: 1,3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 246
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Marcus 15: 4,5 (NBV)
Pilatus vroeg Hem toen: ‘Waarom antwoordt U niet? U hoort toch waar ze U allemaal van beschuldigen?’ Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus.

Misschien kent u deze uitdrukking: ‘Wie met modder gooit, verliest grond!’ Iets soortgelijks zien we ook in het optreden van hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten. In alle vroegte beleggen ze met de Hoge Raad een vergadering. De ‘zaak Jezus’ gaat met veel stoom en kokend water. Het lijkt wel modern ‘snelrecht’.

Er wordt niets aan het toeval over gelaten. Om de woede van het volk te ontlopen, wordt het doodsoordeel omgezet in een besluit tot uitlevering. Immers tenuitvoerlegging van de doodstraf was alleen voorbehouden aan de Romeinse bezetter. En daarvoor was een aanklacht nodig, die méér moet omvatten dan godslastering.

Daarom werd Jezus beschuldigd van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’: géén belasting betalen aan de keizer. In combinatie met aanspraak op de titel: ‘Koning der Joden’. Een intern godsdienstige Joodse kwestie valt dan samen met een bezwaar van Romeinen. Staatsgevaarlijk en hoogverraad zijn de termen, die dan klinken.

Zo verschijnt Jezus voor Pilatus. Als dat wat Hij tot teleurstelling van menigten vooral juist níet wilde zijn: een politieke rebel. Dit verschijnsel deed zich vaker voor in Zijn dagen. Dat komt ook uit in de vraag van Pilatus om hierop te reageren. Aanvankelijk dóet Jezus dat, maar later wil Hij géén discussie voor de rechtbank.

Pilatus vroeg Hem toen: ‘Waarom antwoordt U niet? U hoort toch waar ze U allemaal van beschuldigen?’ Had de profeet Jesaja (50) al niet een boekje over Hem opengedaan? ‘God, de Heer, zal Mij helpen. Mijn vijanden kunnen op mijn gezicht geen pijn of schaamte zien. God zal zorgen, dat Ik eerlijk behandeld word.’

Vanaf dat moment wordt Hij ‘Jezus de Zwijger’. Zeí Hij maar wat! Had Hij maar gezegd, dat Hij voor het lijden kóós. Dan had Hij tenminste nog enigszins indruk gemaakt. Of zou Hij maar tegenover Pilatus een bezwerende uitspraak hebben gedaan. Maar niets van dit al. Wáár is de Man bij wie de massa aan de lippen hing (Luc.19:48)?

Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Waarom dat stille, dit gelaten ondergaan van onrecht? Marcus vindt het zwíjgen van Jezus op geuite beschuldigingen veelzeggender dan wat Zijn tegenstanders te berde brengen. Gebruikelijk is, dat mensen opvliegen als écht iets in hun nadeel wordt gezegd.

Echter niet vanuit vermoeidheid of onoplettendheid doet Jezus er het zwijgen toe. Maar hoe dóe je dat: leven in een sfeer van verdachtmaking? Als de één de ander zwart maakt. Zoals bij het gooien met modder. De Heiland ziet Zijn rechters eigenlijk optreden als een soort aanklagers. Wat krijgt Hij hier en nu van óns te horen?

Het recht van Jezus te mógen bestaan wordt nog altijd ontkend. Toch laat Zijn manier van optreden niemand los. Vraag van vandaag aan ons állen is eigenlijk deze: Geven wíj Jezus écht de vrijheid om de Heer van ons leven te zijn? Onder aanroeping en aanvoering van de Geest hebben we ‘t over een compleet (vernieuwings)proces.

Zoals aartsvader Jacob ooit eerder stem aan dit verlangen gaf tijdens zijn worsteling bij de Jabbok: ‘Ik laat U niet gaan tenzij U mij zegent (Gen.32:26)! En dit weer om tót zegen te mogen zijn. In het vertrouwen dat Hij nóóit loslaat. Ook nu niet. Alleen dankzij Jezus hebben we geen modder, maar grond onder de voeten.

Amen.


Wijziging rekeningnummers diaconie

Categorie:Collectes diaconie

Nu wij een zelfstandige gemeente zijn geworden heeft de diaconie besloten om de aparte rekening van de ING bank voor giften aan Roemenië op te heffen. Dit bespaart ons bankkosten die deze rekening met zich mee brengt. Het geld blijft boekhoudkundig wel apart onder de naam Roemeniëfonds. Het Bethelfonds verdwijnt als naam binnen de diaconie nu er geen geld meer hoeft te worden afgedragen aan anderen. Wilt u voortaan onder duidelijke vermelding aangeven of uw gift ten goede komt voor het werk van de diaconie of voor het Roemeniëfonds is.

We heten nu Diaconie Protestantse gemeente van bijzondere aard Bethelkerk te Enschede.

Rekeningnummer : NL 41 RABO 0396896448.

Zie voor meer informatie over giften ook de pagina Steun ons.


Eredienst – zondag 26 maart 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Is er dan niemand…?

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 122: 1, 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 122: 3
 • Geloofsbemoediging (Zondag Laetare): Jesaja 66: 10-13a (NBV)
 • Who’s the one, door Erik van der Arend (gitaar), Ronald Bannink (viool), Tanja Hillebrants, Miek Zevenbergen en Anne-Mirl van der Giessen (zang)
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Presentatie Paasproject door zondagsschool Jesaja 40: 8b
 • Kinderen nevendienstgroepen 1 t/m 8 gaan naar de nevenruimte, terwijl kinderlied 6 gezongen wordt (melodie: Liedboek 2013 nr. 801)
 • Schriftlezing: Marcus 14: 42-53 (NBV)
 • Song from a secret garden, door Ronald Bannink (viool) en René van Dijken (orgel)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 907: 1, 4
 • Prediking n.a.v. Marcus 14: 51 en 52 (NBV)
 • Adagio, door Ronald Bannink (viool) en René van Dijken (orgel)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 575: 1, 2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Marcus 14: 51 en 52 (NBV)
Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij Hem te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed achter en vluchtte naakt weg.

Hoe ga je om met wat niet bevalt? Jezus kon erover meepraten. Hij heeft Zich níet schuil gehouden als iemand, die aanhouding probeert te ontlopen. Integendeel, Hij was ononderbroken in de temepel geweest. In gesprek met tegenstanders aldaar. Gaandeweg werd Hij slachtoffer van hoogmoed en jaloezie.

Hij moest en zou bukken en buigen. Steeds meer deuren gaan er voor Jezus dicht. En het ergste kwaad kwam niet van buitenaf, maar van binnenuit. Niet de wereld overweldigt de Here Jezus, maar de Zijnen trekken de handen van Hem af. Zijn naaste vrienden slápen. Het is Witte Donderdag in de Stille Week.

Zo meteen vluchten zelfs zij met wie Hij Pesach en Heilig Avondmaal heeft gevierd. In het huis van de moeder Johannes Marcus. Daar duikt het arrestatieteam onder leiding van Judas op. Met nota bene een kus verandert de vriend in een vijand. Dit hakt er zodanig in, dat Petrus zelfs zijn zwaard gebruikt (vs.47).

Op de valreep is er tot onze opluchting nog een jonge man, die ‘t er beter van afbrengt dan de leerlingen. Al is ‘t maar, omdat hij even langer bij Jezus is gebleven dan anderen. Met het eerste deel van de woorden van onze tekst horen we: Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij Hem te blijven.

En het zou niet verbazen, als op zo’n ogenblik tegenstander satan zich meldt. En de mens Jezus gedachten bezorgt als: ‘Is er dan niemand…? Voor wie moet U nu eigenlijk sterven? Niemand wil met U te maken hebben. Wáár zijn de schapen? Ik zie er niet één meer!’ Ja, voor wat en wie gaat U eigenlijk nog dóór?’

Op die ene uitzondering nà dan: Toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed achter en vluchtte naakt weg. De tempelwachters gristen deze leerling het hemd van het lijf weg. Echter níet het hart, dat voor Jezus klopte. Hij vlucht tussen de bomen door. Zo zijn bed weer in. Bijna gearresteerd. Zoals dit Jezus Zelf wèl gebeurt.

Angst wint ‘t van de schaamte. Ook deze volgeling hier wordt vlúchteling. Gemeente, hoe is ‘t bij ons? Op hoeveel plaatsen, zelfs in een godsdienstige omgeving, leeft de Here Jezus niet ‘aan handen en voeten gebonden’? Met als gevolg dat mensen denken, dat ze hun eigen weg maar moeten gaan in dit ‘naakte bestaan’…

‘Geboeid’ door de wereld draaien opeenvolgende generaties zich steeds dieper vast. Géén mens kan zichzelf bevrijden uit boeien van óngeloof. Zelfs leerlingen niet, waardoor Jezus zou kunnen vragen: Is er dan níemand? Soms is er verraad zoals bij Judas. Of verloochening zoals door Petrus. Is er hoop wie Hem ooit verliet?

Ja, zoals Johannes Marcus ontkomt door zijn kleed achter te laten, doet Jezus dit door het aardse kleed in handen van dood en graf achter te laten. Om zó doende deze jonge man én ons te omgeven met Zijn mantel der liefde. Deze ervaring maakt Johannes Marcus ooit tot bisschop van Alexandrië in Egypyte. Zo gaat Híj om met wat niet bevalt.

Amen.


Levend Woord – februari 2017

Categorie:Levende Woorden

Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
(Mattheüs 11: 30)

Twee ossen

Twee ossen ploegen door het land, gebukt onder één juk. De oude wijze os snuift eens flink en zet dan zijn stevige schouders er eens extra onder, want de jonge vaars naast hem let weer eens niet op. “Meekomen, jochie, anders voel je straks de prik”, lijkt hij te zeggen. Ach, het jonge dier is onwetend en nog niet sterk, maar de wijze os loodst hem trouw door het karwei heen. Morgen, morgen zal de jonge vaars weer iets meer kunnen en weten dan vandaag en eens…eens wordt hij net zo wijs en krachtig als de oude os naast hem. Gestaag trekt de wijze os de ploeg voort en de jonge vaars doet al glibberend in de modder dapper mee. Zo is het goed…

Jezus is als de wijze os, die naast ons, jonge vaarzen, meegaat in alles waar wij in ons leven doorheen moeten ploegen. Hij gaat niet vrijblijvend met ons mee, nee, hij heeft zich met ons juk verbonden en trekt mee. Zo zijn wij nooit alleen en trekt hij harder als wij niet meer kunnen. We kunnen niet van het rechte spoor afwijken zolang we Zijn juk op onze schouders hebben. Moeilijk is het ploegen dan soms nog wel, maar we leren van Hem die met ons meeloopt. Als we maar gelijke tred proberen te houden met Hem, dan loodst Hij ons er wel doorheen!

Jezus is daarbij zachtmoedig en nederig van hart; het is heerlijk veilig om naast Hem mee te mogen lopen. Dat kan je van de wereld helaas niet zeggen. Het juk dat deze wereld ons op legt, is vaak hard en harteloos.

Het harde juk en de zware last van de wereld

Ziekte, armoede, afwijzing, schuldgevoel over misstappen die je in het verleden begaan hebt, eenzaamheid, levensvragen waar je mee worstelt, depressiviteit, weggetrapt worden door medechristenen, aanvallen van de duivel. Allemaal lasten die ten diepste hun oorsprong vinden in de zondeval, die nu op onze schouders rusten.

En dan is er ook nog de last om “goed te leven”; de Farizeeën wisten er alles van. De ene wet na de andere werd geformuleerd om vooral maar te voorkómen dat Gods wet op enigerlei wijze overtreden zou kunnen worden. Het werd een zware last voor de mensen. Maar God wenst dat juk van wetten helemaal niet, Hij wil juist een open hart voor de medemensen, zodat mensen simpelweg voor elkaar zorgen in plaats van elkaar een extra juk/druk opleggen. (Jesaja 58: 6-10)
En dat juk van wetten was niet alleen van daar en toen. In Galaten 5: 1 waarschuwt Paulus ook ons om de vrijheid, die Jezus ons geeft, vast te houden en ons niet weer een slavenjuk van regels op te laten leggen.

Een andere last zie je in landen waar christenen vervolgd worden. Daar kan het kiezen voor Jezus verstrekkende gevolgen hebben. Zo was er een jongen die zich wilde bekeren, maar uiteindelijk terugschrok voor de druk die zou komen. Hij durfde niet meer.
De prijs kan ook hier al heel hoog zijn, als je als enige in een niet-christelijk gezin tot geloof komt.

Een zwaar juk dat menigeen meetorst in onze maatschappij, zeker ook jongeren, is de eis om voortdurend te presteren op velerlei vlakken tegelijk. Een kwart van de studenten is overspannen en er komt relatief veel zelfmoord onder jongeren voor. Het valt hen zwaar om alles op en top bij te houden in hun leven: leren, sporten, werken, sociaal media, …

In dit verband is het opvoeden van kinderen ook niet makkelijk. Het is vaak schipperen tussen wat er van de kinderen gevraagd wordt om mee te kunnen blijven doen in hun vriendengroepje, wat er binnen sijpelt via school en wat je als ouders wenselijk acht.
Dan kan het devies voor de ouders zijn: doe als de wijze os en draag samen met je kinderen het juk. De kinderen leren vaak veel meer van een voorbeeld dan van woorden over hoe je in alle hectiek van deze maatschappij Gods weg vindt. Het is een zegen voor kinderen als ze zo begeleid worden in hun jonge jaren. Zo’n juk opgelegd krijgen is goed voor kinderen, zegt Klaagliederen 3: 27.
Niet iedere ouder doet dat. Eli bijvoorbeeld had het nagelaten (1 Samuël 2) en zijn kinderen werden dan ook kinderen Belials genoemd, wat betekent: kinderen zonder juk. Dit tot groot verdriet van God en het volk.

En dit is nog maar een klein deel van alle lasten die mensen in hun leven kunnen meesjouwen.

Kan Jezus echt verlichting brengen in al deze aardse lasten?

Het beeld van de twee ossen, Jezus en jijzelf onder één juk, heeft ooit geholpen om verloren vertrouwen te herwinnen: “Jezus leerde me door dit beeld weer te vertrouwen op mannen en mensen in het algemeen. Juist het sámen met Hem onder één juk lopen gaf veiligheid. Samen ingespannen kun je alleen maar samenwerken terwijl je elkaar níet kunt aanraken. Zo was het veilig dingen samen te doen en groeide vertrouwen. Niet alleen naar Hem, maar ook naar mensen die in mijn buurt kwamen!”

Dit voorbeeld laat zien dat je soms een (lange) weg gaat met Jezus vanuit de duisternis naar het licht. Een last is meestal niet op slag verdwenen. Maar Hij is wel al die tijd bij je. En als we luisteren naar Zijn stem, naar Zijn woord in de Bijbel, dan houden we gelijke tred met hem en komen we er uiteindelijk uit. Want God geeft je nooit meer te dragen dan je aan kunt mét Hem. (1 Korinthiërs 10: 13)

Maar wat heb je hieraan als je diep in de problemen zit of het leven zelfs helemaal niet meer ziet zitten? Hoe doe je het dan?
Deze vraag stellen gaf andermaal blijk van hoeveel lasten er door mensen gedragen worden. De antwoorden waren stuk voor stuk doorleefd.

 • Vraag God erbij, bij je problemen. Dat geeft meer innerlijke rust.
 • Wil je zelf heel graag iets bereiken en loop je vast…kijk dan eens of je misschien je eigen plan trekt in dit leven in plaats van alles in vertrouwen in de handen van God te leggen.
 • Als je lijdt onder onrecht, weet dan dat God jouw pijn ziet en volledig erkent. Hij zal je zeker recht doen. Laat je boosheid en je verlangen tot wraak daarom varen. Hij zal rechtspreken, dat hoeven wij niet zelf te doen. Leg die last bij God neer.
 • Vertrouw op de Heer en bedenk dat een positief woord voor elkaar veel kracht heeft. Zoek steun bij je broeders en zusters en deel je moeite met God en met hen. Weet dat God al je tranen opvangt. Ze zijn Hem kostbaar.
 • Bid samen met anderen om je nood bij God te brengen. Daar waar twee of drie mensen bijeengekomen zijn in Jezus Naam, daar is Jezus in hun midden! En als je zelf helemaal niet meer bidden kunt, laat anderen dan voor je bidden.
 • Je eigen gebed tot God mag kort zijn. Zelfs: “Mijn God, Help!” is genoeg. En ook als je belaagd wordt door twijfel, zal Hij je helpen: “Ik geloof Heer, maar kom Mijn ongeloof te hulp” (Mar.9:24) Bedenk dat Jezus juist ging naar mensen die het moeilijk hadden, twijfelden, eenzaam waren of teleurgesteld.
 • Deel je probleem ook in de kerk, dan kan er meegeleefd worden en meegebeden.
 • Praat steeds weer met God, al fietsend, lopend, in de natuur. Als je Hem je probleem vertelt, dan kan je weer even verder. Meestal gaat het niet direct beter, maar neem de tijd voor herstel en tel intussen ook je zegeningen.
 • God wil je dragen, maar je moet je wel laten dragen.
 • Zingen kan ook helpen, zelfs als je diep in de put zit. God is bij jou, zelfs in de diepste put.
 • Dank God voor alles en geef je over aan Zijn wil: Uw wil geschiede.
 • Bedenk dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid van straks. (Rom.8: 18) Je lijden zal eens voorbij zijn!
 • Lees in je Bijbel; een Bijbelwoord kan troost bieden. Dan blijven de omstandigheden even moeilijk, maar krijg je toch wat rust.
 • God geeft per dag wat je nodig hebt, net zoals het manna in de woestijn. Als je het erg moeilijk hebt, vraag dan alleen kracht voor het komende uur. En als dat voorbij is misschien voor de volgende twee uur. En dank steeds dat je dat weer hebt gekregen. Zo bouw je langzaam verder op.
 • Als je boos bent of verdrietig omdat iets niet is gegaan zoals jij had gehoopt, werk dan toe, samen met God, naar acceptatie. Dan ontstaat rust.

En welk zacht juk en welke lichte last legt Jezus ons dan in plaats daarvan op?

Jezus zegt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Mattheüs 11: 28-30)

Maar welk juk en welke last legt Jezus ons dan op?
Jezus vraagt ons enkel om in Zijn liefde te blijven door elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft lief gehad. Dan zal Zijn blijdschap in ons blijven en onze blijdschap volkomen worden. (Johannes 15: 9-12)

Elkaar (leren) liefhebben, zoals Jezus ons lief heeft gehad. Ja, dat geeft inderdaad rust in onze ziel en blijdschap in ons hart en zal uiteindelijk al onze lasten verlichten.


Eredienst – zondag 19 maart 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Het gebed van de Zoon!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 25: 7, 8
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 226
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 181: 4, 5, 6
 • Gebed om Gods Geest
 • Presentatie Paasproject door zondagsschool Jesaja 40: 8b
 • Kinderen groep 1 t/m 8 gaan naar nevendienst, terwijl nevendienstlied 5 (melodie: Liedboek 2013 nr. 134) gezongen wordt
 • Schriftlezing: Marcus 14: 32-42 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 180: 1, 2, 3, 4
 • Schriftlezing: Hebreeën 5: 5-10 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 180: 5, 6, 7
 • Prediking n.a.v. Marcus 14: 36 (HSV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 118
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 870: 6, 7, 8
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Marcus 14: 36 (HSV)
En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.

Geregeld zijn er kapiteins in het nieuws, die het zinkende schip verlaten. De bekendste uit januari 2012 is Francesco Schettino van de gekapseisde Costa Concordia. De kustwacht sommeerde hem terug te keren en zijn plicht te doen. Zelf bleef hij beweren per ongeluk in een reddingsboot gevallen te zijn. Er kwamen 32 mensen om.

Hoe anders is dan ‘Stuurman Jezus’. Naar Hem moeten zelfs wind en water luisteren (Mc.4:41). Toen Zijn leerlingen benauwd waren om met man en muis te vergaan, stelde Hij hen gerust. Maar nu er een storm van angst in Zíjn leven opsteekt, geven Zijn leerlingen niet thuis. Alle hens aan dek, maar zij zelfs níet één uurtje!

Het contrast is scherp. De leerlingen zijn in drie groepen uiteengevallen. Judas is actief met zijn trawanten. Acht blijven er bij de ingang van de hof van Gethsémané achter. Door de ogen van drie van de leerlingen – Jakobus, Johannes en Petrus – maken we mee hoe de Herder huivert eer Hij wordt geslagen ter wille van de schapen (Mc.14:27).

De schrijver van de Hebreeënbrief laat duidelijk blijken, dat Jezus in elk geval géén supermens is. Immers Hij maakt alle gemoedstoestanden door. Hij schreeuwde, kermde, bloedde en zweette. Ja, wat een inspanning, moeite en strijd. Hij is niet zozeer bang voor Judas of het Sanhedrin, maar wèl voor de bitterheid van (Gods)verlating.

En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt. In het uiterste (gebeds)moment valt de Vadernaam in moedertaal van Jezus. Klinkt er in het Aramees: Abba! Welke vader blijft er onbewogen onder het kind, dat roept om hulp? Ú bent toch mijn pap!

Alle dingen zijn mogelijk voor U. Inderdaad, wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een Beloner is voor wie Hem ernstig zoeken (Hb.11:6b). En er zijn toch géén grenzen aan Zijn macht? Onze wensen mogen toch door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God (Fp.4:6b)? Aanhouden, kloppen, vragen.

Neem deze drinkbeker van Mij weg. Maar deze beker kán niet weg, want alzo lief heeft God de wereld gehad (Joh.3:16a). De beker: beeld voor het lijden (Mc.10:38). Maar ook verwijzing naar Zijn vergoten bloed bij de Pesach-viering (Mc.14:24). Op Golgotha tot een climax komend: Mijn God, wáárom (Mt.27:46)? De ménselijke kant van Jezus.

Maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt. Dit is nà het paradijs nooit meer gezegd. Hier gaat écht een wissel om. Heel even pendelde Jezus heen en weer. Tussen ‘God, U moet Mij verhoren’ en ‘Maar dat kán helemaal niet’. Bij zoveel innerlijke strijd ligt Hij er écht wakker van, wanneer Hij als Zoon iets zou willen wat de Vader níet wil…

Voor Hem was ‘t ook daarom niet gemakkelijk, omdat Hij vanaf het begin betrokken is bij al wat er is (Hb.1:2). Maar moet Zijn (of onze) wil dan ‘gebroken’ worden? Nee, er is een ombuiging nodig van ‘niet mijn wil naar: die van Ú’! Pas nadat Hij dit deel van gebed – wat Hij ooit op hun verzoek aan leerlingen geleerd had – gezegd had, staat Jezus vást.

In dit verband ziet Luther (1483-1546) bij óns drie dingen. Eerste punt is: de gebedsloosheid. Daardoor bidden we óók minder ten dage van nood. Tweede punt is: ons kijken naar God als vijand in plaats van Hem als Vader, omdat Hij nood ook in ons leven toelaat. Derde punt: door al deze ervaringen zegt het teleurgestelde kind opeens: ‘U bént mijn Vader niet!’

Echter zodra wij dankzij het voortgaande gebed van de Zoon weer met hart en ziel bij Hem als Heer zijn, maakt de slaap niet langer meer kans. Kijk naar latere brieven van Petrus. Hoe zit ‘t bij ons? Bid om de Geest. Enkel Hij deelt ‘reddingsvesten’ (waakzaamheid) uit. Aan al wie ‘kopje onder’ dreigt te gaan in de zee van slaperigheid.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten