Maandelijkse Archieven: februari 2017

Levend Woord – december 2016 / januari 2017

Categorie:Levende Woorden

Kijk omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde beneden:
de redding die Ik breng zal voor eeuwig blijven en mijn recht zal geen einde hebben.
(Jesaja 51:6)

Hoofd omhoog in bange tijden

Waar gaat het heen met de wereld?

Afhankelijk van welke Bijbelvertaling je leest, wordt er gesproken over een stellig vergaan van de aarde of van een mogelijk vergaan van de aarde. Maar beide vertalingen nodigen uit om om ons heen te kijken hoe het er met de aarde voorstaat. En niet zomaar, want de mogelijkheid bestaat immers in beide gevallen dat de aarde vergaat. Misschien al snel, misschien later?

Sommigen zien het hard gaan. Zo verwachten we in de eindtijd een grote apocalyptische bedreiging en elke keer vragen we ons af: Is dit het soms? Is het de Islam, zijn het de Russen, of, zo dachten we destijds, de Japanners … of nu Trump? Het is niet zo eenvoudig vooraf te duiden. Toch blijft het goed om op te letten, want er zijn weldegelijk gebeurtenissen in de wereld die laten zien dat het einde van de tijd eraan komt en mogelijk zelfs al dichtbij is.

Israël als teken

In Mattheus 24 : 32-35 instrueert Jezus ons zelf om op te letten. Hij vertelt daarbij dat we aan het uitspruiten van de bladeren van de vijgenboom kunnen zien dat de zomer nabij is. En Hij drukt ons op het hart om zo ook op de tekenen van de tijd om ons heen te letten, om te zien wanneer Zijn komst eraan komt.

De vijgenboom staat in de Bijbel symbool voor Israël. Zien we Israël weer uitspruiten? Het is juist in deze tijdsperiode dat Israël als staat en volk weer tot leven komt. Joden keren terug naar hun land, verloren stammen zoals Manasse en Dan worden teruggevonden in India en keren terug naar Israël.

De Jodenvervolging neemt wereldwijd toe, zelfs in Amerika. En een wereldwijde afkeer van Israël wordt steeds meer zichtbaar. Dit past eventueel allemaal in de aanloop naar een te verwachten strijd en aanval op Israël aan het einde van de tijd.

Verspreiding van Gods woord

Ook de verspreiding van het evangelie over de hele wereld is in een vergevorderd stadium. Alhoewel er nog in een aantal talen geen Bijbel is vertaald, betreft het nu toch maar een heel klein deel van alle mensen op de wereld die nog geen Bijbel in hun moedertaal kunnen bezitten. En het evangelie wordt inmiddels ook al lang niet meer alleen via het geschreven woord verspreid. Via radio en internet worden de mensen in de meest afgelegen of afgesloten gebieden, in hun eigen taal, bereikt met het gesproken evangelie en komen tot geloof.

Technologie

Verder ontwikkelt de technologie zich in een razendsnel tempo. Het lijkt op het bouwen van een nieuwe toren van Babel. We zijn er als mensheid van overtuigd dat we binnenkort zelf leven kunnen creëren en dat we onze eigen leeftijdsgrens kunnen uittillen tot ver boven de grens van 120 jaar die God ons ooit gesteld heeft (Genesis 6: 3). Wij bepalen daarbij ook steeds meer zelf welk leven waardevol genoeg is om te leven.

We denken werkelijk alles te kunnen, maar de elektriciteit, het GPS-systeem of internet hoeft maar uit te vallen en we blijken zo kwetsbaar en afhankelijk te zijn als het maar zijn kan. Hoe lang zal God onze hoogmoed nog dulden? En hoe lang zal het nog duren voordat Hij ons leert dat alleen afhankelijkheid van Hem ons redden kan?

Christenvervolging

Ook de christenvervolging neemt snel toe in de wereld, aldus de jaaroverzichten van Open Doors. De Bijbel vertelt ons in Openbaringen dat er in de laatste tijd een enorm grote vervolging zal zijn van de Christenen. Gelukkig treft ons dat hier nu nog niet, maar soms vraag je je af waar het op aan gaat.

Is het niet zo, dat ook wij al gaan voelen dat onze vrijheid om Jezus te dienen ingeperkt gaat worden? Het begon met het fenomeen weigerambtenaar, maar nu is het in sommige branches al lastig om een baan te krijgen als je op zondag vrij wilt zijn voor kerkbezoek.

Voor het mogen evangeliseren op straat in Enschede is toestemming nodig van de winkeliersvereniging, wat inhoudt dat je tijdens het evangeliseren toch steeds de stemming van de omliggende winkeliers in de gaten probeert te houden.

En in tv-programma’s wordt je als christen steeds vaker bespot.

Maar Gods gerechtigheid blijft voor altijd!

Zelfs als de aarde volledig verslijt of vergaat en de mensen bij bosjes sterven, dan nóg blijft Gods gerechtigheid bestaan. Wat is dan toch die gerechtigheid, die nooit verbroken wordt? Gerechtigheid betekent: volgens het recht, rechtvaardigheid. Het houdt in dat je rechtvaardig handelt en iedereen recht doet.

God Zelf is de rechtvaardigheid zelve. Je zult Hem nooit betrappen op het breken van Zijn beloften of op oneerlijk handelen naar iemand. Hij komt juist op voor de mensen die onrecht is aangedaan en Hij veroordeelt het kwaad. Hij is daarin volkomen betrouwbaar, want zijn hele wezen is gerechtigheid. In Jeremia 9: 24b staat:

“Ik ben de HEERE, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.”

In het Nieuwe Testament zien we Jezus, die volkomen rechtvaardig is. En door Zijn offer zijn wij ook rechtvaardig voor God, hoeveel wij zelf ook ooit in de fout gingen of nog zullen gaan! Onze gerechtigheid komt niet van onszelf maar van God! En dat allemaal door Zijn Zoon Jezus die als rechtvaardige voor ons stierf! Dat is Gods gerechtigheid die blijvend is.

Maar hoe vaak menen wij nog elkaar te moeten veroordelen op onze daden, en te moeten rechtspreken over elkaar? En hoe vaak trekken we elkaar nog steeds naar beneden door ons menselijk “oordeel” over elkaar? We wijzen op elkaars zonden en daarbij maken we ook nog eens gradaties in zonden: scheiding zou bijvoorbeeld erger zijn dan een rot opmerking maken tegen je partner … Maar, de Bijbel leert ons juist dat als je gezondigd hebt tegen één regel van de wet, je tegen de hele wet gezondigd hebt! (Jacobus 2: 10) Of beeldend gezegd, ook als er een klein gaatje in de voorruit zit, moet de hele ruit vervangen worden.

Het idee van “groot of klein” bestaat eigenlijk niet in de zonden. Eén ongerechtigheid maakt dat je onrechtvaardig bent en dat je niet meer onbevangen voor God kunt verschijnen. En iedereen is daarmee onrechtvaardig in deze wereld. Paulus zegt niet voor niets:

“Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.” (Romeinen 3: 10)

Wie zijn wij dan, dat we elkaar zouden beoordelen op zonden? Voor we het weten, zien we onze eigen balk in het oog over het hoofd! En God zal ons met dezelfde strengheid oordelen die wij op elkaar botvieren, waarschuwt Jezus (Mattheus 7: 1-5) Alleen God komt het oordeel toe.

Gods eindoordeel

En hoe dat laatste oordeel eruit ziet kan je onder andere lezen in Openbaring 20: 11-15.
Allereerst oordeelt God ons op basis van wat wij in ons leven gedaan hebben. Maar gelukkig hangt daar ons eeuwig leven niet vanaf! Dat hangt af van het feit of onze naam geschreven staat in het boek des levens, ofwel, of Jezus onze Redder is, of Hij onze gerechtigheid mocht zijn.

Opvallend is wel dat onze goede werken er hier op aarde toch wel toe blijven doen. In Openbaring staat bijvoorbeeld:

“Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.” (Openbaring 14: 13).

En over wat die goede werken zoal zijn, kan je lezen in Mattheus 25: 31-46 waar Jezus over het eindoordeel vertelt. Het gaat om omzien naar wie honger heeft of dorst, omzien naar de vreemdeling, de zieke, enzovoorts.

De nieuwe wereld

Als je dan zo je ogen opslaat naar de hemel, en hier beneden de aarde aanschouwt, en als je ziet hoe de aarde en de schepping vertrapt worden evenals veel mensenlevens, dan snap je eigenlijk niet waarom God nog verder gaat met ons. Maar toch, er is een prachtige toekomst!!!

Gods heil blijft namelijk bestaan, zegt de tekst! Door Jezus’ gerechtigheid en offer is er redding, verlossing, bevrijding voor ons en voor heel Gods schepping. Er zal een nieuwe aarde komen en een nieuwe hemel waar volkomen gerechtigheid zal zijn. In Jesaja 11: 6-10 staat een prachtige beschrijving van deze nieuwe wereld:

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Op die dag zal de telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Van Ad Roos mochten we een prachtige natuurkundige verwoording van het vers “Want de kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” ontvangen:

“De kennis van de Heer vervult de aarde; dat moet betekenen dat Gods Heilige Geest overal op aarde aanwezig is. Blijkbaar net zoals water de hele bodem van de zee bedekt. In de Bijbel wordt de Heilige Geest voorgesteld als een gas maar ook als een vloeistof. Hij wordt voorgesteld als een gas als er gesproken wordt over de Geest van God die waait waar Hij maar wil (Johannes 3: 8). En Hij wordt voorgesteld als een vloeistof als gesproken wordt over de doop met de Heilige Geest (Marcus 1: 8). Als dan de Heilige Geest de aarde als een gas bedekt, zoals water de bodem van de zee, dan is de Heilige Geest straks overal om ons heen en ademen wij Gods Heilige Geest met iedere ademteug naar binnen! We ademen voortdurend Gods Heilige Geest in, wat we ook doen of waar we ook mee bezig zijn. Met recht vol van Zijn Geest! Wat een heerlijk vooruitzicht!!!”

Dus er is hoop, er is een prachtige toekomst. En we mogen weten dat, wat er ook gebeurt op deze aarde, God de teugels in Zijn hand heeft en ons, door Zijn gerechtigheid en heil die altijd blijven bestaan, leidt naar die prachtige nieuwe toekomstige wereld, vol van Hem.

Reisadvies

Maar hoe komen we eerst deze moeilijke tijd door? En wat ligt er nog misschien nog voor ons? Moeten wij ons daarop voorbereiden?

Veel is nog duister voor ons, wat betreft hoe de dingen precies zullen gaan verlopen. We kunnen daarover wel lezen in de Bijbel en dat is goed om te doen. Ook elkaar bemoedigen en van elkaar leren is goed. Maar blijven piekeren over de dingen die dan toch nog onduidelijk blijven heeft geen zin. Het is dan goed om te weten dat de Heilige Geest ons ook zal voorbereiden. Zo zien we bijvoorbeeld aan de ene kant een leegloop van de kerken, wat ons zou kunnen verontrusten. Maar tegelijkertijd zien we een breed vertakt netwerk ontstaan van christenen uit heel verschillende geledingen en organisaties die elkaar gaan vinden. De kerkgemeenschappen brokkelen in Nederland schijnbaar af, maar als je er anders naar kijkt, kan je het ook zien als een ontpopping van het lichaam van Jezus dat veel groter blijkt te zijn dan in één kerk past!

Wij mogen in deze onzekere tijd van Petrus leren dat als je met Jezus op de golven van de woedende volkerenzee loopt, je je blik gericht moet houden op Jezus en niet op de dreigende wind, zodat je niet wegzinkt in de zee van wanhoop. (Mattheus 14: 22-36).

Jezus zelf leert ons dit zelfs heel letterlijk in Lucas 21: 25-28. Daar zegt Hij wat we moeten doen als Zijn komst nadert:

En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Wanneer de wereld radeloos is en de mensen vol angst, dan mogen wij vol verwachting zijn! Kijk omhoog, sla uw ogen op naar de hemel: Onze Verlosser komt eraan!


Eredienst – zondag 26 februari 2017 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Een vast(en) voornemen!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 139: 1, 2
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 139: 6, 14
 • Gebod van God: Mattheüs 6: 14 en 15 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 838: 2, 3
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezingen:
  • Jesaja 58: 6-10 (BGT)
  • Mattheüs 6: 16-18 (BGT)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 398
 • Zingen: Nevendienstlied 3 (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 122), terwijl kinderen groep 1 t/m 8 naar nevenruimte gaan
 • Prediking n.a.v. Mattheüs 6: 16a (BGT)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 906: 3, 4, 5
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 125
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Mattheüs 6: 16a (BGT)
Als je een dag gaat vasten uit eerbied voor God, laat dat dan niet aan iedereen weten.

Er was eens een vrome 19e eeuwse rabbi: Izaäk. Hij liet de leiders van de Joodse gemeenschap uitnodigen voor een paradijselijke maaltijd. Hij liet een schaal met rijk belegde broodjes en heerlijke soep brengen maar de gasten kregen niets. Daarna een bord vol vlees en groenten, maar iedereen had het nakijken.

Toen de gasten protesteerden, omdat de paradijselijke maaltijd niet met hen gedeeld werd zei de rabbi: ‘Vergis je niet. Het paradijs is plek waar mensen zó van elkaar houden, dat ze genieten van ándermans tevredenheid.’ Vasten is dus óók: het belang van de ander belangrijker vinden dan dat van jezelf (Fp.2:4).

Vasten betekent in het Hebreeuws: ‘de ziel buigen’. Vrijwillige en tijdelijke onthouding van voedsel voor geestelijke doeleinden. Minder tijd gebruiken voor het eten klaar maken en het eten zelve. En die tijd inzetten om méér te bidden. Zoals Luther deed tijdens het bijbelvertaalwerk op de Wartburg. Kennen wij dat nog?

Of is contact – zoals bij het begin van elke relatie – een sterke band, die na verloop van tijd gaandeweg verflauwt? Ja, hoe krijg je herstel van de éérste liefde tussen God en ons (Op.2:4)? Dat kan weer door te vasten en bidden. De profeet Jesaja (58:1) verheft hiervoor zijn stem als een bazuin (sjofar) zoals bij Jericho.

En zo zal het opnieuw zijn, als de Here Jezus terugkomt op de wolken des hemels (1Th.4:16). Op weg naar die dag moeten dingen worden rechtgezet. Moeten mensen stoppen met slechte dingen te zeggen over elkaar. Want wie niet kan vergeven, staat zijn eigen gebed tot God in de weg. En dan blijft herstel uit.

Vasten moet niet. Maar als je ‘t doet, doe ‘t dan voor de Here, zegt Paulus. Alléén: loop er vooral níet mee te koop. Totaal zesmaal staat er ‘in het verborgene’ (6:4/6/18). Dit voornemen zit nog in het Engelse woord ‘breakfast’. Break the fast. Breek het vasten. Zoals we elke dag doen tussen het avondeten en het ontbijt.

Als je een dag gaat vasten uit eerbied voor God, laat dat dan niet aan iedereen weten. Maar wèl aan Jezus Christus! Enkel Hij maakt los wat bij ons vast zit. Niet omdat wij het verdienen of daarvoor zo ons best doen, maar door gelóóf. Vasten en bidden kunnen hierbij helpen. Soms gebeurt dit als voorbereiding op Doop of Avondmaal.

Leerlingen van Jezus daarentegen vastten minder of niet zolang Hij als Bruidegom nog bij hen was (Lc5:34). Toch kan vasten middel zijn, waarvan de Geest Zich bedient om met ons als gelovige weer tot Gods doel te komen. En dat is: een biddend leven leiden. Zoals Daniël in Babel. Of profetes Anna in de tempel (Lc.2:37).

Adam en Eva, de eerste mensen, vastten verkeerd. Zij onthielden zich niet van satan en de zonde, maar van God en Zijn aanwijzing ten aanzien van die ene boom. Sinds die tijd luisteren we makkelijker naar ‘de vader van de leugen’ dan naar God (Joh.8:44). Ware ‘t niet, dat een tweede Adam gekomen is. Zijn vasten voornemen duurde 40 dagen (Mt.4:2).

Hij weerstond de duivel met het Woord. Maakte dankzij de Geest de goede keuzes. Streed op Zijn knieën in de hof van Gethsémané. En aan het kruis van Golgotha waar Hij Zich ‘ontledigd’ heeft (Fp.2:7). Dankzij Hem begint het paradijs overal daar waar mensen weer zó van elkaar houden, dat ze genieten van ándermans tevredenheid.

Amen.


Eredienst – zondag 19 februari 2017 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Doeltreffend bidden!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 97: 1, 2, 3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 97: 4, 5, 6
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 311 (2x)
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Mattheüs 6: 5-8 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 50: 1, 9
 • Zingen: Nevendienstlied 2 (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 454), terwijl kinderen groepen 1 t/m 5 naar de nevenruimte gaan
 • Prediking n.a.v. Mattheüs 6: 7 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 27: 4, 7
 • (staande) Geboren: Nora-Lynn Elise van der Steen (12-02-2017)
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 979: 1, 2, 7
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, terwijl Robin de Vries piano speelt
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 465: 2, 3, 5
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Mattheüs 6: 7 (HSV)
Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

Woestijnvader Evagrius Ponticus (345-399) maakt een felrealistische opmerking over bidden. Hij zegt: ‘Veel mensen lopen met opgekropte grieven en wrokgevoelens richting God. Met alle gevolgen vandien. Als ze bidden, voelen ze zich als iemand die naar de waterput gaat met een emmer vol gaatjes.’

Ja, soms zijn wij als mensen druk met bij God uitdrukkelijk aandacht vragen voor wie ernstig ziek zijn. Of Hem attent te maken op dingen en situaties, waarop helemaal geen vat bestaat. Niet voor niets zegt Paulus ergens ook: ‘Bidt zonder ophouden (1Th.5:17).’ Is dit bidden, totdat je erbij neervalt?!

De Here Jezus zegt vandaag: Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Maar waarom zegt Hij dit? Omdat Hij het gebed graag doeltreffend wil maken. Als wij ’s morgens de wekker horen, staan we menigmaal op met de vermoeidheid van de vorige dag nog in ons lijf en leden…

Terwijl de Heer waakt als wij slapen, blijven wij zonder bewust gebed vaak hangen in zorgen van gisteren die meeliften naar vandaag. In de woestijn leerde Jezus dat een mens niet leeft bij brood alleen (Mt.4:4). Zoals Jeremia (15:16) zegt: Ik nam uw woorden als voedsel tot mij en die gaven mij diepe vreugde.

Daarom ging Jezus vaak naar eenzame plek. In het bos of op een berg stortte Hij Zijn hart uit voor God (Ps.62:9). Elke dag weer had Hij dit nodig. Contact met Zijn Vader in de hemel. Hoeveel te meer dan wíj?! Dus de dag níet eerst beginnen met krant, I-phone en koffie, maar met Gód. Uw dag zal anders verlopen…

Want de tegenstander heeft veel trucjes om bij ons aandacht voor God weg te nemen. Door te suggereren dat er géén tijd is òf niet weten hoe (lang) te bidden. Toch zegt de schrijver van de Hebreeënbrief (11:6): ‘Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.’

Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Mag je jezelf in gebed dan niet herhalen? Is herhaling niet de moeder van alle wetenschap? Soms moet je iets herhalen om ‘t beter te kunnen begrijpen.

Dat maakt een mens toch niet meteen tot Farizeeër, die vooral op eigen naam en eer uit is? Ze vielen op door hun omstandig bidden, waardoor ze de eigen wil probeerden door te zetten bij God. Ze maakten daarbij ook nog allerlei bewegingen om hun gebedsleven ook uiterlijk kracht bij gezet te krijgen.

Maar is elke herhaling dan ‘uit den boze’? Nee, denk aan de twee blinden langs kant van de weg die, ondanks bestraffing door menigte, bléven roepen: ‘Here, Zoon van David, ontferm U onzer (Mt.20:31).’ En ene moordenaar aan het kruis, die blééf roepen: ‘Gedenk mij, als U in Uw Koninkrijk komt (Lc.23:42).’

Bidden is vaak worstelen met God. Hoe vaak lijken ook wij niet op die persoon uit het begin, die met emmer vol gaten naar de waterput gaat. En hoelang laat God mensen, die dag en nacht (herhaaldelijk) tot Hem roepen, niet wachten (Lc.18:7b)? Terwijl Hij toch als geen ander weet wat we nodig hebben (vs.9).

De Deense wijsgeer Soren Kierkegaard (1813-1855) zegt erover: ‘Hoe aandachtiger mijn bidden werd, des te minder had ik te zeggen. Op het laatst werd ik helemaal stil. Ja, uiteindelijk werd ik iemand, die steeds meer te hóren kreeg.’ Doeltreffend bidden is: in de Geest wachten op manna voor elke dag.

Amen.


Eredienst – zondag 12 februari 2017 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Doen wat God van je vraagt!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 119: 12, 13
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 119: 43, 66
 • Wet des Heren: Exodus 20: 1-17 (NBG)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 310
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Mattheüs 6: 1-4 (BGT)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 364: 1, 2, 3
 • Zingen: Nevendienstlied 1 (melodie: Altijd is Kortjakje ziek), terwijl kinderen groep 1 t/m 8 naar nevenruimte gaan
 • Prediking n.a.v. Mattheüs 6: 1 (BGT)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 62: 6, 7
 • (staande) Wij gedenken: Henk Groot Bramel (1942-2017)
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 304: 1
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 912: 1, 4, 5, 6
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Mattheüs 6: 1 (BGT)
Jezus zei: ‘Let op! Je moet doen wat God van je vraagt. Maar je moet dat niet doen om op te vallen bij de mensen. Anders zul je geen beloning krijgen van je Vader in de hemel.

Deze tekst stond ooit op een spandoek aan de buitenkant van een kerk: ‘Zij die geloven, worden belóónd.’ Maar hoe sterk moet je dan in je geloofsschoenen staan? Welke beloning wacht je dan? En is die weer afhankelijk van de hoeveelheid geloof, die je had? Of is geloof meer een kwestie van: geen woorden, maar daden!

Jezus zei: ‘Let op! Je moet doen wat Gód van je vraagt. En wat doen wij? Veeleer datgene wat volgens ons door medemensen van ons wordt gevraagd. Anders gezegd: Voor wie doen we ’t, áls we iets doen? Voor God, voor armen of voor onszelf? Of voor alle drie een beetje? Hoe we dóen, gaat terug op de kindertijd.

Toen we klein waren, hebben onze ouders ons geleerd om een stukje chocola te delen met ons broertje of zusje of vriend(innet)je. Normaal gesproken werden we daarvoor door onze vader of moeder beloond of geprezen. Maar sluipenderwijs kan zo een praktijk groeien dat we iets geven: niet zozeer om de ander, maar om onszelf.

Om te horen wat voor goede mensen we zijn. Ergens doodsbang om tegen te vallen. Bij een open schaalcollecte in de kerk geven mensen doorgaans bewuster. Geven kan zelfs iets krijgen van een toneelstuk. Daarom zegt de Here Jezus er ook heel bewust dit bij: Maar je moet dat niet doen om op te vallen bij de mensen.

Links en rechts in het publieke domein iets geven. De begrippen links en rechts zijn in de politiek momenteel flink aan slijtage onderhevig. Echter in de wereld van de psychologie staat onze linkerkant voor het ónbewuste. Rechts voor het bewuste. Fout is, als onze bewuste kant wil weten wat de ónbewuste kant doet (vs.3).

Anders gezegd: Achter elk gedrag aan de buitenkant zit bij ieder mens een eigen binnenkant. Maar de Heiland heeft toch ook gezegd: ‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken (Mt.5:16a).’ Maar lijkt Jezus hier niet met Zichzelf in tegenspraak?

En wie weet tegenwoordig nog wat met het geven van een aalmoes is bedoeld? Alleen het woord aalmoes roept al het nodige op. Bij ons is iets een aalmoes, als iemand iets geeft wat écht te weinig is gelet op de te lenigen nood. In onze tijd heet zoiets ook wel ‘een druppel op een gloeiende plaat’. Soms met een blik van boven naar beneden.

Denk aan de vroegere aalmoes van de diaconie! Het diaconaal platform werkt tegenwoordig gelukkig anders. In een land als het onze waarvan elke 5 huishoudens op dit moment er 2 financieel ‘onder water’ staan. De lijn van tot niets verplichtende liefdadigheid is radicaal veranderd in een helpen onder protest tegen óngerechtigheid.

Anders zul je geen beloning krijgen van je Vader in de hemel. We zijn weer terug bij die zin aan de buitenkant van die kerk: ‘Zij die geloven, worden belóónd.’ Geloven is vertrouwen. Niet passief blijven, maar actief worden. Er zijn voor de ander. Met als kans, dat de ander God ontmoet in Christus. En wij mede dankzij die ander én Zijn werk in ons.

Dat begint telkens weer met de Heilige Geest. Hij neemt ons apart in de binnenkamer. Hij houdt ons voor: ‘Als je níet houdt van gelovigen die je om je heen ziet, dan kun je ook niet houden van God die je níet ziet (1Joh.4:20b).’ Anders gezegd: Wie binnenstebuiten leeft, laat ook de ander weer delen in het eigen loon bij God: genáde!

Amen.


Eredienst – zondag 5 februari 2017 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Voorzang: Psalm 66: 1-3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 66: 5
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Lied 834: 1
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen: Lied 834: 2
 • Leefregel
 • Zingen: Lied 834: 3
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezing uit het oude testament: Jesaja 49: 1-7
 • Zingen: Psalm 139: 1
 • Evangelielezing: Mattheus 4: 12-22
 • Zingen: Lied 531
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 361: 1-4
 • Dankgebed en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 361: 5-7
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Paasproject Zondagsschool 2017 – Het moment dat alles verandert

Categorie:Nieuws

Op zondag 5 maart beginnen wij met ons Paasproject dat als thema draagt: “Het moment dat alles verandert”. Wij gaan werken rondom de Bijbelverhalen uit het oudste evangelie, uit Marcus en lezen over de handelingen van Jezus op weg naar Zijn lijden en sterven tijdens de verschillende momenten, op Gods tijd. Als verbeelding is gekozen voor een medaillon en een zakhorloge en daar zit een gedachte achter. In dit project willen we de kinderen meegeven hoe waardevol en kostbaar hetgeen is dat Jezus voor ons deed en doet, op Gods tijd, en wie Jezus in het leven van alledag voor ons wil zijn. Iemand die heel belangrijk en waardevol voor je is, draag je dichtbij je hart. Een medaillon is een waardevol bezit, vooral omdat in het medaillon kleine foto’s van geliefden worden bewaard. Een medaillon wordt dichtbij het hart aan een kettinkje gedragen, de geliefde koesterend. Het medaillon in de gekozen verbeelding geeft uitdrukking aan de kostbare waarde van het offer dat Jezus bracht en wat dat voor ons in het hier en nu betekent. Een oud zakhorloge van zilver of goud is een waardevol bezit dat vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het zakhorloge wordt bewaard op een speciale plaats. Het zakhorloge in de gekozen verbeelding geeft uitdrukking aan het begrip ‘tijd’ en dan
‘Gods tijd’. Elk onderdeel van de klok heeft zijn eigen waarde, zijn eigen functie en we leren dat Jezus heel bewust handelt, hij laat de voorspellingen uit het Oude Testament uitkomen, vervult deze. Over elke stap in de tijd is nauwkeurig nagedacht. De tijd tikt door, het wordt steeds spannender … Hoe zal Jezus handelen als het 5 voor 12 is? Gestuurd door God de Vader, gesteund door de Geest neemt Jezus de stap naar het beslissende moment, het moment dat alles verandert!

De volgende lezingen worden gevolgd:

 • Marcus 14: 1-1
 • Marcus 14: 12-25
 • Marcus 14: 32-42
 • Marcus 14: 43-65
 • Marcus 15: 1-15
 • Marcus 15: 22-47
 • Marcus 15: 1-7 (Pasen)

Kamp 2017

Categorie:Nieuws

Ook dit jaar gaan we weer op kamp! We maken alvast de kamplocatie bekend, want we gaan er niet op de fiets naar toe. Dat betekent dat jouw ouders je op de kamplocatie moeten brengen en weer ophalen. Mocht dat niet lukken en kun je ook geen andere ouders vinden die jou mee kunnen nemen, dan kun je mailen / appen met de jeugdleiding. Het thema van dit jaar is … Oh, nee, dat houden we nog even geheim! Maar zo af en toe geven we op de clubavond wel een hint. En vooruit, ook in dit stukje zal ik een hint geven: het heeft iets met het woord verboden te maken. Maar goed dat de ouders niet mee gaan op kamp! (grapje hoor, we zullen ons netjes gedragen)

Hier is alvast belangrijke informatie:

 • Datum: van vrijdagavond 07 april 20:30 t/m zondagmiddag 09 april 14:00
 • Locatie: Klumperweg 3, 7447 RT Hellendoorn

Studenten op de Koffie

Categorie:Nieuws

Op zondag 15 januari hadden we weer ‘Studenten op de Koffie’ met daarna een lunch. De band Pearl heeft ons voorzien van 5 heerlijke nummers. Het was een mooie dienst. Wel was het jammer dat er niet veel studenten waren. We hebben met 16 man/vrouw gegeten en de sfeer was gezellig en goed. De soep, gemaakt door Karin Westenberg en Aly van Keulen, ging er in als koek. Heerlijk! Ook waren er genoeg handen om te helpen: Benjamin, Christine, Elly, Frank, Feite, Anneke en Cees heel erg bedankt voor jullie hulp! Ook al waren we met weinig, we hebben genoten!

De volgende ‘Studenten op de Koffie’ is op zondag 26 maart. Dan hoopt Fam. Bannink hun muzikale bijdrage te leveren!


Een geslaagde avond met Storm

Categorie:Nieuws

Op 13 januari hadden we de nieuwjaarsactiviteit van de jeugdclubs. Ook de Mini Bethelclub was uitgenodigd. Dit jaar stond de film “Storm – Letters van Vuur” op het programma. De film is gemaakt in samenwerking met Refo500, een organisatie die bijdraagt aan het vieren en gedenken van 500 jaar Reformatie, door hier op een toegankelijke manier bekendheid aan te geven. Ook in Enschede werken verschillende protestantse kerkgenootschappen, waaronder Bethel, samen aan activiteiten rond 500 jaar Protestantisme. Vanuit die samenwerking hebben we een exclusieve voorpremière van de film naar onze stad kunnen halen. Elk protestants kerkgenootschap in Enschede is met een groep met jongeren en jeugdleiding naar de film gekomen. Tegen half zeven waren we met de hele Bethelgroep van 25 mensen bij elkaar. We hadden een goede mix van jeugd, meegekomen ouders, jeugdleiding en andere enthousiastelingen. De samenwerking van verschillende kerkgenootschappen wierp zijn vruchten af, want de grootste zaal van de Kinepolis bioscoop zat helemaal vol!

De film bleek erg goed en ook spannend. Het verhaal speelt tijdens de reformatie in Antwerpen rond 1520. Een drukker en zijn zoon komen terecht in de strijd tussen kerkhervormers die Luther volgen en de inquisitie die werkt in opdracht van de keizer. Het hoofdthema van de film is: wie kan je vertrouwen in roerige tijden? Het antwoord op die vraag is soms heel verrassend. Meer zal ik niet verklappen, want het moet voor degenen die hem nog niet hebben gezien ook spannend blijven.

In de pauze hebben we met dank aan de diaconie met de hele groep wat kunnen drinken en eten. Na afloop hebben we in kleine groepjes nog kort nagepraat. De film was het kijken zeker waard. We kunnen iedereen die hem nog niet gezien heeft van harte aanraden er alsnog heen te gaan!


Actie Roemenië

Categorie:Nieuws

Regelmatig hebben we contact met ds. Nagy en zijn vrouw in Kisfülpös, het is daar nu erg koud en er ligt veel sneeuw. Het moet een mooi gezicht zijn met de lampen. Ze zijn druk met het gemeentewerk, in de winter zijn alle huisbezoeken gepland en deze week is er een gebedsweek, waarbij elke avond een andere voorganger komt. Ook moet ds. Nagy op nascholing, een aantal dagen naar Cluj. Ze zijn erg blij met de nieuwe deuren en ramen, het is een stuk comfortabeler in huis. We moeten hun dank nogmaals overbrengen naar de gemeente.

De groepsreis in 2017 gaat niet door, er is te weinig animo, we proberen het volgend jaar weer!

Voor 1 april (geen grap) kunt u vast het pannenkoekenrestaurant in de agenda zetten, de opbrengst wordt dit jaar gedeeld met het jeugdweekend.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten