Levend Woord – december 2016 / januari 2017

Levend Woord – december 2016 / januari 2017

Categorie:Levende Woorden

Kijk omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde beneden:
de redding die Ik breng zal voor eeuwig blijven en mijn recht zal geen einde hebben.
(Jesaja 51:6)

Hoofd omhoog in bange tijden

Waar gaat het heen met de wereld?

Afhankelijk van welke Bijbelvertaling je leest, wordt er gesproken over een stellig vergaan van de aarde of van een mogelijk vergaan van de aarde. Maar beide vertalingen nodigen uit om om ons heen te kijken hoe het er met de aarde voorstaat. En niet zomaar, want de mogelijkheid bestaat immers in beide gevallen dat de aarde vergaat. Misschien al snel, misschien later?

Sommigen zien het hard gaan. Zo verwachten we in de eindtijd een grote apocalyptische bedreiging en elke keer vragen we ons af: Is dit het soms? Is het de Islam, zijn het de Russen, of, zo dachten we destijds, de Japanners … of nu Trump? Het is niet zo eenvoudig vooraf te duiden. Toch blijft het goed om op te letten, want er zijn weldegelijk gebeurtenissen in de wereld die laten zien dat het einde van de tijd eraan komt en mogelijk zelfs al dichtbij is.

Israël als teken

In Mattheus 24 : 32-35 instrueert Jezus ons zelf om op te letten. Hij vertelt daarbij dat we aan het uitspruiten van de bladeren van de vijgenboom kunnen zien dat de zomer nabij is. En Hij drukt ons op het hart om zo ook op de tekenen van de tijd om ons heen te letten, om te zien wanneer Zijn komst eraan komt.

De vijgenboom staat in de Bijbel symbool voor Israël. Zien we Israël weer uitspruiten? Het is juist in deze tijdsperiode dat Israël als staat en volk weer tot leven komt. Joden keren terug naar hun land, verloren stammen zoals Manasse en Dan worden teruggevonden in India en keren terug naar Israël.

De Jodenvervolging neemt wereldwijd toe, zelfs in Amerika. En een wereldwijde afkeer van Israël wordt steeds meer zichtbaar. Dit past eventueel allemaal in de aanloop naar een te verwachten strijd en aanval op Israël aan het einde van de tijd.

Verspreiding van Gods woord

Ook de verspreiding van het evangelie over de hele wereld is in een vergevorderd stadium. Alhoewel er nog in een aantal talen geen Bijbel is vertaald, betreft het nu toch maar een heel klein deel van alle mensen op de wereld die nog geen Bijbel in hun moedertaal kunnen bezitten. En het evangelie wordt inmiddels ook al lang niet meer alleen via het geschreven woord verspreid. Via radio en internet worden de mensen in de meest afgelegen of afgesloten gebieden, in hun eigen taal, bereikt met het gesproken evangelie en komen tot geloof.

Technologie

Verder ontwikkelt de technologie zich in een razendsnel tempo. Het lijkt op het bouwen van een nieuwe toren van Babel. We zijn er als mensheid van overtuigd dat we binnenkort zelf leven kunnen creëren en dat we onze eigen leeftijdsgrens kunnen uittillen tot ver boven de grens van 120 jaar die God ons ooit gesteld heeft (Genesis 6: 3). Wij bepalen daarbij ook steeds meer zelf welk leven waardevol genoeg is om te leven.

We denken werkelijk alles te kunnen, maar de elektriciteit, het GPS-systeem of internet hoeft maar uit te vallen en we blijken zo kwetsbaar en afhankelijk te zijn als het maar zijn kan. Hoe lang zal God onze hoogmoed nog dulden? En hoe lang zal het nog duren voordat Hij ons leert dat alleen afhankelijkheid van Hem ons redden kan?

Christenvervolging

Ook de christenvervolging neemt snel toe in de wereld, aldus de jaaroverzichten van Open Doors. De Bijbel vertelt ons in Openbaringen dat er in de laatste tijd een enorm grote vervolging zal zijn van de Christenen. Gelukkig treft ons dat hier nu nog niet, maar soms vraag je je af waar het op aan gaat.

Is het niet zo, dat ook wij al gaan voelen dat onze vrijheid om Jezus te dienen ingeperkt gaat worden? Het begon met het fenomeen weigerambtenaar, maar nu is het in sommige branches al lastig om een baan te krijgen als je op zondag vrij wilt zijn voor kerkbezoek.

Voor het mogen evangeliseren op straat in Enschede is toestemming nodig van de winkeliersvereniging, wat inhoudt dat je tijdens het evangeliseren toch steeds de stemming van de omliggende winkeliers in de gaten probeert te houden.

En in tv-programma’s wordt je als christen steeds vaker bespot.

Maar Gods gerechtigheid blijft voor altijd!

Zelfs als de aarde volledig verslijt of vergaat en de mensen bij bosjes sterven, dan nóg blijft Gods gerechtigheid bestaan. Wat is dan toch die gerechtigheid, die nooit verbroken wordt? Gerechtigheid betekent: volgens het recht, rechtvaardigheid. Het houdt in dat je rechtvaardig handelt en iedereen recht doet.

God Zelf is de rechtvaardigheid zelve. Je zult Hem nooit betrappen op het breken van Zijn beloften of op oneerlijk handelen naar iemand. Hij komt juist op voor de mensen die onrecht is aangedaan en Hij veroordeelt het kwaad. Hij is daarin volkomen betrouwbaar, want zijn hele wezen is gerechtigheid. In Jeremia 9: 24b staat:

“Ik ben de HEERE, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.”

In het Nieuwe Testament zien we Jezus, die volkomen rechtvaardig is. En door Zijn offer zijn wij ook rechtvaardig voor God, hoeveel wij zelf ook ooit in de fout gingen of nog zullen gaan! Onze gerechtigheid komt niet van onszelf maar van God! En dat allemaal door Zijn Zoon Jezus die als rechtvaardige voor ons stierf! Dat is Gods gerechtigheid die blijvend is.

Maar hoe vaak menen wij nog elkaar te moeten veroordelen op onze daden, en te moeten rechtspreken over elkaar? En hoe vaak trekken we elkaar nog steeds naar beneden door ons menselijk “oordeel” over elkaar? We wijzen op elkaars zonden en daarbij maken we ook nog eens gradaties in zonden: scheiding zou bijvoorbeeld erger zijn dan een rot opmerking maken tegen je partner … Maar, de Bijbel leert ons juist dat als je gezondigd hebt tegen één regel van de wet, je tegen de hele wet gezondigd hebt! (Jacobus 2: 10) Of beeldend gezegd, ook als er een klein gaatje in de voorruit zit, moet de hele ruit vervangen worden.

Het idee van “groot of klein” bestaat eigenlijk niet in de zonden. Eén ongerechtigheid maakt dat je onrechtvaardig bent en dat je niet meer onbevangen voor God kunt verschijnen. En iedereen is daarmee onrechtvaardig in deze wereld. Paulus zegt niet voor niets:

“Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.” (Romeinen 3: 10)

Wie zijn wij dan, dat we elkaar zouden beoordelen op zonden? Voor we het weten, zien we onze eigen balk in het oog over het hoofd! En God zal ons met dezelfde strengheid oordelen die wij op elkaar botvieren, waarschuwt Jezus (Mattheus 7: 1-5) Alleen God komt het oordeel toe.

Gods eindoordeel

En hoe dat laatste oordeel eruit ziet kan je onder andere lezen in Openbaring 20: 11-15.
Allereerst oordeelt God ons op basis van wat wij in ons leven gedaan hebben. Maar gelukkig hangt daar ons eeuwig leven niet vanaf! Dat hangt af van het feit of onze naam geschreven staat in het boek des levens, ofwel, of Jezus onze Redder is, of Hij onze gerechtigheid mocht zijn.

Opvallend is wel dat onze goede werken er hier op aarde toch wel toe blijven doen. In Openbaring staat bijvoorbeeld:

“Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.” (Openbaring 14: 13).

En over wat die goede werken zoal zijn, kan je lezen in Mattheus 25: 31-46 waar Jezus over het eindoordeel vertelt. Het gaat om omzien naar wie honger heeft of dorst, omzien naar de vreemdeling, de zieke, enzovoorts.

De nieuwe wereld

Als je dan zo je ogen opslaat naar de hemel, en hier beneden de aarde aanschouwt, en als je ziet hoe de aarde en de schepping vertrapt worden evenals veel mensenlevens, dan snap je eigenlijk niet waarom God nog verder gaat met ons. Maar toch, er is een prachtige toekomst!!!

Gods heil blijft namelijk bestaan, zegt de tekst! Door Jezus’ gerechtigheid en offer is er redding, verlossing, bevrijding voor ons en voor heel Gods schepping. Er zal een nieuwe aarde komen en een nieuwe hemel waar volkomen gerechtigheid zal zijn. In Jesaja 11: 6-10 staat een prachtige beschrijving van deze nieuwe wereld:

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Op die dag zal de telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Van Ad Roos mochten we een prachtige natuurkundige verwoording van het vers “Want de kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” ontvangen:

“De kennis van de Heer vervult de aarde; dat moet betekenen dat Gods Heilige Geest overal op aarde aanwezig is. Blijkbaar net zoals water de hele bodem van de zee bedekt. In de Bijbel wordt de Heilige Geest voorgesteld als een gas maar ook als een vloeistof. Hij wordt voorgesteld als een gas als er gesproken wordt over de Geest van God die waait waar Hij maar wil (Johannes 3: 8). En Hij wordt voorgesteld als een vloeistof als gesproken wordt over de doop met de Heilige Geest (Marcus 1: 8). Als dan de Heilige Geest de aarde als een gas bedekt, zoals water de bodem van de zee, dan is de Heilige Geest straks overal om ons heen en ademen wij Gods Heilige Geest met iedere ademteug naar binnen! We ademen voortdurend Gods Heilige Geest in, wat we ook doen of waar we ook mee bezig zijn. Met recht vol van Zijn Geest! Wat een heerlijk vooruitzicht!!!”

Dus er is hoop, er is een prachtige toekomst. En we mogen weten dat, wat er ook gebeurt op deze aarde, God de teugels in Zijn hand heeft en ons, door Zijn gerechtigheid en heil die altijd blijven bestaan, leidt naar die prachtige nieuwe toekomstige wereld, vol van Hem.

Reisadvies

Maar hoe komen we eerst deze moeilijke tijd door? En wat ligt er nog misschien nog voor ons? Moeten wij ons daarop voorbereiden?

Veel is nog duister voor ons, wat betreft hoe de dingen precies zullen gaan verlopen. We kunnen daarover wel lezen in de Bijbel en dat is goed om te doen. Ook elkaar bemoedigen en van elkaar leren is goed. Maar blijven piekeren over de dingen die dan toch nog onduidelijk blijven heeft geen zin. Het is dan goed om te weten dat de Heilige Geest ons ook zal voorbereiden. Zo zien we bijvoorbeeld aan de ene kant een leegloop van de kerken, wat ons zou kunnen verontrusten. Maar tegelijkertijd zien we een breed vertakt netwerk ontstaan van christenen uit heel verschillende geledingen en organisaties die elkaar gaan vinden. De kerkgemeenschappen brokkelen in Nederland schijnbaar af, maar als je er anders naar kijkt, kan je het ook zien als een ontpopping van het lichaam van Jezus dat veel groter blijkt te zijn dan in één kerk past!

Wij mogen in deze onzekere tijd van Petrus leren dat als je met Jezus op de golven van de woedende volkerenzee loopt, je je blik gericht moet houden op Jezus en niet op de dreigende wind, zodat je niet wegzinkt in de zee van wanhoop. (Mattheus 14: 22-36).

Jezus zelf leert ons dit zelfs heel letterlijk in Lucas 21: 25-28. Daar zegt Hij wat we moeten doen als Zijn komst nadert:

En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Wanneer de wereld radeloos is en de mensen vol angst, dan mogen wij vol verwachting zijn! Kijk omhoog, sla uw ogen op naar de hemel: Onze Verlosser komt eraan!


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten