Maandelijkse Archieven: mei 2016

eredienst zondag 29 mei om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Geef mij macht!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 97: 1, 5, 6
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 215 (melodie: Liedboek 1973 nr. 464)
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 412: 1, 2, 3
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Handelingen 8: 9-25 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 313: 3, 5
 • Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Liedboek 2013 nr. 801) en intussen gaan kinderen van groep 1 t/m 8 naar de
 • lange nevendienst
 • Prediking n.a.v. Handelingen 8: 18 (HSV)
  Geef mij ook deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt.
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 903: 3, 6
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 257
 • (staande) Wegzending en zegen (3 x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Handelingen 8: 18 (HSV)
Geef mij ook deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt.

Een stukje oer in het menselijk handelen van toen en nu is het macht willen hebben over tijd/dingen/personen. Bij sommigen gaat het zelfs zover, dat ze ook macht zouden willen hebben over God en de Heilige Geest. Diaken Filippus in Samaria kwam daarvan in zijn bediening een voorbeeld tegen, dat spraakmakend is.

Het proces van innerlijke reiniging tijdens zijn verkondiging ging toen zover, dat boze geesten mensen verlieten. Niet zelden onder luid schreeuwen (Hd.8: 7). Maar omdat de duivel meester is in vermommingen kwam hij bij één man anders voor de draad (2Cr.11:14). Op kousenvoeten. Hij kwam met de schare in Samaria mede tot geloof.

Zijn naam: Simon Magus. Enkele biodata. Afkomstig uit Gitta, dorpje ten zuidoosten van Caesarea (had Filippus een huis). Zijn vrouw heette Helena. Haar noemde hij nota bene ‘zijn eerste inzicht’. Voor de rest liepen mensen ook wèg met zijn ándere inzichten. Op spectaculaire wijze wist hij die aan de man te brengen.

Juist in tijden waar nadruk ligt op de menselijke rede blijken mensen niet zelden vatbaar voor wat ligt voorbij de grens van het redelijke. En dan lijken we in de praktijk opeens meer op een zendingsveld dan we denken. Zoals bij de Kandawo-taalgroep op Papoea-Nieuw-Guinea waar 32 jaar gewerkt is aan een bijbelvertaling.

Het vertaalteam vertelt: ‘Satan wil per se niet, dat Gods Woord wordt verkondigd. Daartoe had een aantal vrouwen ‘de wereld der geesten’ aangeroepen. Maar de Geest Gods liet zich ook niet langer onbetuigd. Een toverdokter nam deel aan een bijbelcursus. Daarnà beleed hij zonde en zei: ‘Ik ben voor satan aan het werk!’

Waar dit besef dóórbreekt, komt de vraag op: ‘Waarom dienen wíj God?’ Zit ‘t van binnen, waar enkel God écht bij ons kan komen, wel goed? Eén van grootste misleidingen, waarmee de tegenstander ons bedriegt, is dat we gewoon voor onszelf willen kunnen blijven leven en toch gered willen zijn. Dan ga je voor Christus én zelfaanbidding!

Dan krijgt ‘Judas vóór Pasen’ een tweede leven in ‘Simon (Magus) nà Pinksteren’. Afwezigheid van Geest kun je altijd aan drie dingen herkennen: 1) aandacht verschuift dan vanzelf van ‘de grote daden des Heren’ naar ‘die der mensen’ (Hd.2:11). Jeruzalem stuurt Petrus en Johannes. Nà herstel van lamme zeggen zij: nee, het is níet door onze kracht (Hd.3:12).

2) Niemand beschikt over de Heilige Geest. Ook de apostelen zélf moeten telkens weer bidden om deze ‘gave Gods’ (Hd.8:15,20). De vraag van Simon Magus staat vaak dichter bij ons dan we denken: Geef mij ook deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Nee, geloof is géén kunstje!

Daarmee raakt de ene Simon aan ‘open zenuw’ van de andere Simon: Petrus. Van Jezus Zélf hoorde hij: ‘Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet (Mt.10:8).’ 3) In plaats van bezitsvermeerdering kiest de Heilige Geest juist voor het délen ervan (Hd.2:44). Neem Ananías en Saffíra als bewijs van tegendeel hiervan (Hd.5:3).

Teken van nieuw leven: Dóóp! Krácht om leven te leiden dat niet eerst eigenbelang zoekt, komt enkel van de Geest. Opvallend is, dat de kerk der Middeleeuwen Simon Magus hield voor aartsvader van simonie. De naam voor ‘duivelse verleiding’ om voor geld of gunsten zoiets als kerkelijke ambten te kopen of verkopen.

Gemeente, maar mogen wij het gebed ‘Geef mij ook deze macht’ dan helemaal niet op de lippen nemen? Jazeker wel, want hemelse Vader ziet juist uit naar Zijn kinderen. Zij, die Hem langs de weg van gebed om het goede deel vragen: dat van de Geest (Mt.7:11;Lc.11:13). Nog één keer de vraag: ‘Waarom dien ik God?’

Gaat ‘t daarbij om míjn handelingen voor Hem? Òf om die van Hem voor mij in Christus? Pinkstervuur blijft niet beperkt tot eerste uur, als álle lof en eer zijn tot aanbidding van de macht van Zijn naam. Amen


eredienst zondag 22 mei 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: ‘t Kan verkeren!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 91: 1, 7
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 405: 1, 2
 • Wet des Heren: Exodus 20: 1-17 (NBG)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 405: 3, 4
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Handelingen 8: 1-8 (HSV)
 • Zingen: Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 436
 • Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Liedboek 2013 nr. 801)
 • Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de nevendienst
 • Prediking n.a.v. Handelingen 8: 6 (HSV)
  En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed.
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 314
 • Na terugkeer van kinderen in de kerk:
 • Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Liedboek 2013 nr. 801)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 302
 • (staande) Wegzending en zegen (3 x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst:Handelingen 8: 6 (HSV)
En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed.

 

Iemand stelde in ND ooit de vreemde vraag wat het punt van overeenkomst is in optreden tussen Hitchcock (1899-1980)
in films en de Heilige Geest. Antwoord: beider rol lijkt onbeduidend, maar is verregaand bepalend. Je moet erop bedacht zijn. Er goed op letten want vóór je ‘t weet, mis je hem/Hem anders maar zo!

Na uitstorting van de Geest op die Pinksterdag zien we dat ergens ook terug in die ‘ ubbele’ houding van Jeruzalem.
De ene helft begint Jezus te aanbidden als Heer en Heiland. De andere helft is van mening, dat het andere kamp teveel óp heeft (Hd.2:13). Ja, en die tweedeling zien we terug. Tot op déze dag…

Aan ene kant is er doorwerking van de gebeds-tiendaagse vóór Pinksteren. Daar in de bovenwoning te Jeruzalem (Hd.1:14). En vooral door de Heilige Geest is ‘homothumadon’ (eendracht) bij 12 apostelen gegroeid. Dagelijks zijn ze samen in de tempel bijeen en breken brood aan huis (Hd.2:46). Een blij gebeuren!

De kring van gelovigen groeit zelfs zo snel onder Griekstalige Joden, dat apostel Filippus (1vd12) diaken Filippus (1vd7) onder handoplegging aanstelt (Jh.1:44;Hd.6:6). Aan de andere kant wordt diaken Stefanus opgepakt. Voor de Hoge Raad gesleept. Véél kruis. En tóch kracht! Hoe kun je dan volhouden?

Anne van der Bijl (Brother Andrew van Open Doors, geb.1928) zegt: ‘Ik snap ‘t (om)dat Jezus stónd. Hij heeft alles gezien en aangehoord. Hij is opgestaan en heeft gedacht: Ik zal Stefanus straks Thuis halen (Hd.7:56)!’ Echter in tegenstelling tot de tijd rondom kruisdood van Jezus destijds blijven de apostelen nu op hun post.

Intussen wordt de kloof voor de boodschap allengs dieper. Saulus, een hulpje bij de executie, vindt zijn leermeester Gamaliël veel te slap. Hij doet huiszoekingen in huisgemeenten. Echter tweede diaken Filippus wacht níet tot ze hem komen halen. Neemt de wijk bij de Samaritanen. Flavius Josefus (37-100) typeert hen.

‘Samaritanen noemen zichzelf verwant met Joden als ‘t hen goed gaat; is ‘t ánders, dan zeggen ze dat ze van een ander ras (allogen) zijn.’ Thora en Jozua hadden ze met Israël gemeenschappelijk. En de verwachting van komst van een profeet als Messias (Dt.18:15). Dáár zei Jezus Zélf als Eerste: Ik bén ‘t (Jh.4:26)!

Tegen wie? Tegen een Samaritaanse bij de Jacobsbron. Op hun áller verzoek bleef Hij daar zelfs twee dagen (Jh.4:40). En juist op dit door Jezus Zélf gelegde fundament bouwt Filippus verder. En de vraag is of deze diaken de gave van het Woord had. Wèl die van de Geest, want hij wéét waar hij moet zijn (Hd.8:39).

Én wat hij moet zeggen over de Gezalfde (vs.5). De tekst zegt ’t zo: En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Ja, ook nu wil Jezus ons evenals diaken Filippus zegenen met méér geloof dan we hebben. Letterlijk als ‘therapie’.

Tegen alle kwalen van onze tijd (Hd.8:8). Niet móno-thumadon, maar homothumadon. Niet alléén, maar eensgezind(heid). Met als tekenen: weer samen leren luisteren naar God. Niet langer onderling mokkend en morrend, maar juist Maranatha biddend. Waakzaam en blij, want Heiland is er door de Geest bij!

Nog altijd nieuw leven brengend waar dood heerst. Licht waar duister is. Hoop waar wanhoop hoogtij viert. Rust in menige ziel waar onrust huishoudt over zonde. Soms zó diep, dat mens zich afvraagt of hij/zij wel behouden kan worden door de Lieveling van Vader. Tótdat de Geest oren geeft voor wat het Wóórd hierover zegt.

Zei Bredero (1585-1618) ’t al niet: ‘t Kan verkeren! Immers wie zien we later zelfs in het huis van diaken Filippus in Caesarea verkeren: diens eerdere vijand Saulus van Tarsen (Hd.21:8). Dáárom: zeg nóóit nooit! Ook al lijkt de rol van Geest hier uitgespeeld: Hij is bepalender dan ooit!! Amen.


Bijzondere Avondmaalsviering

Categorie:Nieuws

Bijzondere avondmaalsviering.

Op zondag 12 juni zal er een aangepaste avondmaalsviering gehouden worden voor gemeenteleden, die om welke reden dan ook de gewone viering niet (meer)kunnen bijwonen.

Het is de bedoeling een korte dienst te houden, die 20 minuten zal duren. Daarin willen wij het Heilig Avondmaal vieren. De dienst begint om 15.00 uur. Daarna is er gelegenheid samen een kopje koffie te drinken. Het geheel zal maximaal drie kwartier duren. Als u hiervoor niet bent uitgenodigd en toch graag zou willen deelnemen neem dan even contact op met uw diaken.

Vriendelijke groeten,
Diaconie


Gospelconcert 29 mei

Categorie:Nieuws

 Gospelconcert
Chanoeka, Tribute & Metanoia presenteren: Together, een spetterend gospelconcert in een unieke setting. Poppodium Metropool in Hengelo zal op 29 mei 2016 huisvesting geven aan deze middag, waarbij iedereen gezamenlijk kan genieten van een bijzondere gospel sound!
Speciaal voor dit evenement komen de gospelkoren Chanoeka, Tribute en Metanoia uit Hengelo en Enschede samen om hun krachten te bundelen. Ongeveer 80 zangers en zangeressen zullen de Jupiler-zaal van ’t Metropool met een flinke dosis gospel vullen. Daarbij zal een gevarieerd programma voor jong en oud gepresenteerd worden: van ballads tot stevige up-tempo-nummers en van gevoelige, dragende liederen tot uitbun-dige, feestelijke nummers.
Uiteraard staan de koorleden er niet alleen voor. Ze worden ondersteund en begeleid door een voor dit concert samengestelde, tienkoppige liveband. De band van Chanoeka is hiervoor uitgebreid met ervaren muzikanten, die hun sporen in de (gospel)muziek reeds verdiend hebben. Ingrediënten genoeg voor een fijn stukje muziek! Dit geheel staat onder de vakkundige leiding van Bertus van ’t Foort.
Kaarten zijn te bestellen via de website van ’t Metropool of via de drie koren voor slechts €10,-. Voor kinderen jonger dan 12 jaar kosten de tickets €7,50.
Neem ook eens een kijkje op de website: www.wearetogether.nl en de Facebook-pagina: www.facebook.com/wearetogether2016.
Datum: Zondag 29 mei 2016
Deuren open om: 13:30 uur
Aanvang: 14:00 uur
Locatie: Poppodium Metropool, Industrieplein 10, 7553 LL Hengelo
Graag tot dan!


Zingen voor Israel op 28 mei in Rijssen

Categorie:Nieuws

 Zingen voor Israël op 28 mei in Rijssen
Onder het motto “Zingen voor Israël” organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor- en samenzangavond op zaterdag 28 mei 2016 in Kerkelijk centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen. Aanvang: 19.30 uur, maar vanaf 19.15 uur zal er samenzang zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door de Chr. Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer” uit Notter onder leiding van Jan Quintus Zwart en door mannenkwartet “Pacem” uit Enschede. Alinda Veldstra begeleidt het mannenkwartet op piano. Jorrit Woudt bespeelt het orgel bij koor- en samenzang. Naast koorzang zal er namelijk ook veel samenzang zijn. De avond wordt geopend door ds. J.W. Arendshorst. Ds. Willem J.J. Glashouwer zal een meditatie houden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor het internationale werk van Christenen voor Israël, waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Wilma Mensink, tel. 0548 – 52 25 25.


Samenloop voor hoop

Categorie:Nieuws

 Samenloop voor Hoop
Op 25 en 26 juni 2016 wordt er in de gemeente Losser, en wel in het Gerardus Majella park in Overdinkel, een Samenloop voor Hoop wandelestafette gehouden. Een bijzonder en indrukwekkend evenement in estafettevorm die 24 uur duurt. 24 uur lopen voor het goede doel. En dat goede doel is KWF kankerbestrijding. Ook zal een klein deel worden geschonken aan het Nije Huis te Hengelo, een inloophuis voor en door kankerpatiënten.Ik doe mee samen met een mooi team van 30 personen. Ook een aantal mensen uit Bethel (Elly Slottje, Hermien Compagne, Koos Holtslag en Roelof Middag) lopen mee. Ik ben er trots op. Ons prachtige team heeft de naam “Walk for Live” gekregen.
Om ons team te steunen/sponsoren kunnen er op zondag 1 mei (tijdens het koffie-drinken) en op zondag 8 mei kaarsenzakken worden gekocht voor € 5,- (meer geven mag uiteraard ook). Op die zakken kunt u dan een wens of gedachte neerzetten of op een andere manier deze kaarsenzak thuis creatief gaan bewerken. Deze zakken staan ’s avonds en ’s nachts langs de looproute met een brandende kaars erin. Het is de bedoeling dat u deze zakken uiterlijk 5 juni weer hebt ingeleverd bij één van de Bethel deelnemers.
Tevens zal er bij Elly in de keuken een giftenbox staan met een aantal informatiefolders erbij. In deze box kunt u ook een gift doen.
Binnen Bethel kennen we meer mensen die met deze verschrikkelijke ziekte te maken hebben (gehad). Daar lopen wij ook voor samen met ons team. Er is gewoonweg nog veel geld nodig voor onderzoek en ontwikkelen van medicijnen.
Wilt u meer weten over dit evenement, ga dan naar de website:
www.samenloopvoorhoop/Losser
Team Walk for Live-Nina. Hier kunt u ook online een donatie doen op onze actiepagina.
Een hartelijke groet, ook namens Elly, Hermien, mijn vader Koos, Roelof.
– Nina Middag-Holtslag
Bij vragen of meer informatie hierover, bel of mail gerust: 053-4610436 of nk.holtslag@kpnmail.nl


Jaarlijkse BBQ Bethelkerk op vrijdag 1 juli

Categorie:Nieuws

Op vrijdag 1 juli is weer de jaarlijkse BBQ van de Bethelkerk. Het wordt gehouden bij Harry Koster aan de Buurserstraat 401. Nadere informatie en opgavenformulieren voor de BBQ zullen in de Bethelbode van juni meegeleverd worden. Het is elke keer weer een heerlijk samen zijn! Houdt u 1 juli vrij?


Uitgangscollecte zondag 5 juni voor Kerk in Actie

Categorie:Collectes diaconie

In Guatemala krijgt ieder uur een meisje te maken met seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. Refugio (partnerorganisatie van Kerk in actie) zet zich in om het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe te roepen. Dit gebeurt niet alleen door de meisjes te begeleiden, maar ook door bijvoorbeeld de politie en lokale overheden te ondersteunen, zodat zij de meisjes op de juiste manier opvangen en doorverwijzen. Ook kaart de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders.

Met de juiste begeleiding kunnen de meisjes in Guatemala hun leven weer oppakken. Ook werken de meisjes met hulp aan het opbouwen van een zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld wanneer ze een (beroeps) opleiding willen volgen. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in actie het werk van deze bijzondere projecten.

Van harte aanbevolen.


Diaconiecollecte zondag 5 juni voor de bloemendienst

Categorie:Collectes diaconie

Iedere zondag gaan er als groet van de gemeente bloemen naar gemeenteleden die wegens ziekenhuisopname of om andere redenen de kerkdienst niet kunnen bijwonen. Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen, zoals geboorten en jubilea, worden er bloemen bezorgd. Dankzij uw bijdrage hopen we dit nog heel lang te kunnen blijven doen.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Uitgangscollecte 1e pinksterdag tbv het “Hospice Enschede”

Categorie:Collectes diaconie

Hospice Enschede is een kleinschalig “Bijna-Thuis-Huis”. Dit betekent dat we intieme huisvesting aanbieden. Zowel de verzorging als begeleiding gebeurt hier zoals men dat thuis gewend is. Wij proberen de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van onze bewoners. De eigen huisarts geeft de medische begeleiding en de verpleging wordt gedaan door de thuiszorg. In het Hospice Enschede zijn de hele dag geschoolde vrijwilligers actief. Zij bieden hulp en ondersteuning. ‘s Nachts is er een professional aanwezig.
Een gastvrij huis waar aandacht, zorg en nabijheid heel vanzelfsprekend zijn. Onze bewoners brengen in een huiselijke omgeving, door goede zorg omringd, hun allerlaatste levensfase door. In deze belangrijke periode staan hun wensen en die van hun naasten centraal bij de begeleiding naar het sterven. Soms is het niet mogelijk om thuis te sterven. De zorg is bijvoorbeeld te veel voor de partner of de omstandigheden zijn er niet naar. Toch willen mensen in hun laatste levensperiode graag in een veilige en rustige omgeving afscheid nemen van het leven en van hun dierbaren. In deze situatie biedt het hospice terminaal zieken een huiselijke omgeving met palliatieve zorg en persoonlijke ondersteuning. Wij streven ernaar, om de laatste levensfase van onze bewoners zo leefbaar en waardig mogelijk te laten verlopen.
Zowel de vrijwilligers als ook de thuiszorgmedewerkers hebben én tonen respect voor de identiteit en levensopvatting van iedere bewoner. Ook staat de eigenheid van elke bewoner centraal, een waarborg voor een waardige en goed begeleide laatste levensfase. Hospice Enschede biedt de zorg vanuit een algemene grondslag en is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Bewoners mogen hun kamer de sfeer geven waarin zij zich thuis voelen. Ook hanteert het hospice flexibele tijden voor wat betreft maaltijden, verzorging en bezoek. Hierin volgen we zoveel mogelijk het levensritme van de bewoner. Er zijn geen vaste bezoektijden, huisdieren zijn welkom en familie en vrienden kunnen meehelpen met de verzorging.
We bieden elke bewoner en de naasten begeleiding bij de vragen en ongemakken die het sterven met zich meebrengt. Vanuit onze betrokkenheid en warmte en met oog en oor voor geborgenheid als uitgangspunt, zorgen we samen voor een waardige laatste levens-fase. Juist in deze fase is het heel belangrijk dat de bewoners zoveel en zo lang mogelijk zichzelf kunnen zijn te midden van dierbaren. Er is veel aandacht voor de eigen regie van onze bewoners.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten