Maandelijkse Archieven: juli 2016

Eredienst zondag 31 juli 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Elsinga (Almelo)
Thema: Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u

 • Orgelspel
 • Lied voor de dienst: Lied 352:1,4,5,7
 • Welkom, Afkondigingen, Stil gebed
 • INTOCHT
  • Intochtslied: Psalm 47:1,3
  • Stil gebed
  • Onze hulp en groet
 • VEROOTMOEDIGING
  • Inleiding op het thema
  • Johannes 20:19-23
  • Gebed
  • Zingen: Lied 836:1,4,5
  • Leefregel
  • Zingen: Psalm 93:4
 • DIENST DES WOORDS
  • Gebed
  • Schriftlezing: Jona 1:1-17
  • Zingen: Psalm 87:1,2,3
  • Preek
  • Zingen: Lied 908:4,6,7
 • DIENST DER OFFERANDEN
  • Dankzegging en voorbede
  • Collecte tijdens orgelspel
  • Slotlied: Lied 723:1,2
 • ZEGEN (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst zondag 24 juli 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (Voorthuizen)
Thema: Je moest eens weten!

 • Welkom, mededelingen, stil gebed
 • Lied 118: 1,2
 • Votum en groet
 • Handelingen 2: 42
 • Lied 364: 1,2,3,4,5,6
 • Hooggebed
 • De geboden van God
 • Opwekking 354: 1,2
 • Schriftlezingen (Lucas 12: 27-34 en Hebreeën 4: 14-16)
 • Lied 678: 4,5,6,7,8,9
 • Prediking
 • Gezang 437: 1,2,3 (Liedboek voor de Kerken)
 • Dankgebed, Voorbeden, Onze Vader
 • Collecten
 • Gezang 429: 1,2,3 (Liedboek voor de Kerken)
 • Zending en slotzegen

God, hoe heet U eigenlijk?

Categorie:Mini Bethelclub

Juni 2016

Een naam kan iets over iemand zeggen.
Denk bijvoorbeeld maar aan de naam Jezus (God redt of God de Redder) of Alexander de Grote (Alexander was een groot veldheer) of Sneeuwwitje (ze had een blanke huid als sneeuw) of ‘van Zutphen’ (een voorouder woonde ooit in Zutphen).

Zou God ook een Naam hebben?
Jullie hebben vast wel ideeën voor een goede Naam die bij Hem zou passen.
En zo was het ook! Wat een prachtige lijst!

 • De Mooie
 • De Goddelijke
 • De Hoge Man
 • De Eeuwig Levende
 • De Schepper
 • De Vader
 • De Wijze
 • De Slimste
 • De Beste
 • De Machtige
 • De Rechtvaardige
 • De Dapperste
 • De Heerser
 • De Vriendelijke Vader
 • De Geweldige
 • De Liefste
 • De Sterkste
 • De Onsterfelijke
 • De Gekruisigde
 • De Feestvierder
 • De Oude
 • The Notch

Weet je, Mozes heeft het een keer aan God gevraagd welke Naam Hij heeft! (Ex 3: 13-15) En God zei toen: ”Ik ben, Ik ben die Ik ben, is Mijn Naam.”

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Dus al die namen die jullie genoemd hebben zijn goed! Want al die namen…zo ís God en dus heet Hij zo. En zoals die namen vertellen, zo wás God , zo ís God en zo zal Hij ook altijd zijn.

Wat zijn jullie gelukkig met zo’n God en Vader, die er altijd is en zal zijn voor jullie. Want zijn Naam betekent niet alleen wíe Hij is, maar ook dát Hij er is: Ik ben, Ik ben er altijd!

Ga dan jullie vakantie en jullie leven in met Hem! En Hij gaat met jullie mee, waar je ook gaat!
Want zo héét Hij en zo ís Hij!

God zegene jullie!


Eredienst zondag 17 juli 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Bierma (Nijverdal)

 • Afkondigingen door de ouderling van dienst
 • Voorbereidingslied: Gezang 320 : 1, 3
 • Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 118 : 1, 10
 • Verootmoediging en schuldbelijdenis
 • Als voortzetting van ons bidden ZINGEN we Gezang 463 : 1, 2
 • Genadeverkondiging
 • De tien woorden
 • Zingen: Psalm 86 : 4, 5
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezingen: Lucas 5 : 1 – 11 (NBG)
 • Zingen: Gezang 474 : 1, 2
 • Verkondiging
 • Zingen: Gezang 476 : 4, 5
 • Dienst der gebeden
 • Dienst der offerande (onder orgelspel)
 • Slotlied: Door de wereld gaat een woord (Evangelische Liedbundel Lied 263 : 1, 4, 5)
 • Wegzending & Zegen

Gezinsdienst zondag 10 juli 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Wie leidt jouw leven?

 • Orgelspel
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 78: 1, 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 868: 1, 2, 5
 • Lezing: Tien Geboden voor kinderen
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 868: 5
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
  Schriftlezing: Numeri 27: 12-23 (BGT)
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 19 (melodie: Liedboek 2013 nr. 72)
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl groep 1 t/m 5 naar de nevenruimte gaan (melodie: ‘Altijd is Kortjakje ziek’)
 • Prediking n.a.v. Numeri 27: 22 en 23 (BGT)
  Mozes deed wat de Here gezegd had. Hij liet Jozua komen, legde zijn handen op zijn hoofd en gaf hem zo de leiding over het volk. Eleazar en het hele volk waren erbij.
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 753: 1, 2, 3, 6
 • Zingen: R. Kleijer nevendienstlied na terugkeer groep 1 t/m 5
 • Afscheid vanuit de zondagsschool van: Caitlin Burger, Vera Deuzeman, Amber Klasens, Eline Kobes en Lotte Koster (door Anita van der Molen-Holl)
 • Namen van de vijf kinderen en die van Daan, Sander, Max Kuiper en van de pasgeboren Benjamin Meere (15-06-2016) worden opgehangen in de vogeltjesboom
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 979: 1, 2, 7
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 270
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Numeri 27: 22 en 23 (BGT)
Mozes deed wat de Here gezegd had. Hij liet Jozua komen, legde zijn handen op zijn hoofd en gaf hem zo de leiding over het volk. Eleazar en het hele volk waren erbij.

Men vroeg eens aan een rabbijn: ‘Waar woont God?’ Hij speelde de vraag door naar een kind. Het antwoordde verbaasd: ‘Overal!’ Daarop vroeg de rabbijn ‘t na bij de kring van zijn eigen ietwat oudere leerlingen: ‘Waar woont God?’ Zij zeiden: ‘Is de wereld niet vol van Zijn heerlijkheid?’ De rabbi schudde het hoofd en zei: ‘God woont enkel daar waar men Hem binnenlaat…’

Israël was een volk-zonder-land, dat God binnen liet. Op weg naar een Thuis, dat Hij geven zou. Gevolg: volkeren rondom keken met een scheef oog. Denken jullie wat bijzonders te zijn? Leiding aan dat proces geeft Mozes. Bij een volk, dat voortdurend moppert. En hem meteen de schuld in de schoenen schuift zodra het leven weer eens een keertje tegen zit.

En zodra het volk zich eindelijk eens een keertje rustig hield, kreeg hij weer de familie over zich heen. Leven met God is nimmer saai. Hoe hoger de positie, des te eenzamer. Menselijkerwijs ligt Mozes al vroeg moederziel alléén in biezen kistje. Alléén is hij opgevoed aan het hof bij de farao in Egypte. Alléén hoedt hij in Midian de kudde van schoonvader Jethro.

Alléén staat hij bij het brandende braambos. Terwijl hij op dat moment nauwelijks in zichzelf gelooft, zegt een Stem: ‘Ik ben bij je!’ Alléén gaat hij het volk voor door zee en woestijn. Alléén spreekt hij op een berg met God. Zoals twee vrienden. Hetgeen hem bij het volk ergens tot een ‘vreemde vogel’ maakt. Alléén staat hij voor God op de berg aan gene zijde van de Jordaan.

Een man van 120 jaar. Op de Nebo van 750 meter hoog. Hij mag zien, maar níet bereiken. Eigen domme fout bij Meriba (Dt.32:51)?! Néé, dat is níet het hele verhaal. Door jullie ongehoorzaamheid is God ook boos op mij, zegt Mozes herhaaldelijk (Dt.1:37,3:26,4:21). Hij schiet niet weg in een teleurstelling over zichzelf. De vraag is echter: Hoe dóe je dat…?

Dat moet je al beginnen te leren, als je jong bent. Zoals kinderen, die nu zondagsschool en nevendienst verlaten. En kún je ’t dan? Beter incasseren, als je oud(er) bent? Latere collega-profeet Jesaja (40:31) verraadt Mozes’ geheim. Hij zegt: Wie ’t van de Here verwachten, hebben de eeuwige jeugd. En als je gemoedstoestand daarin níet meekomt? Hoe moet ’t dan?

Geduldig blijven vasthouden aan de (stille) kracht van het geloof, dat zich er niet voor schaamt vast te houden de beloften van God. Ook al merk je er zelf soms te lang niets van. Mozes trok zich op aan deze belofte van God: Uit het midden van uw broeders zal Ik een profeet verwekken (Dt.18:18). Vooralsnog komt Mozes niet verder dan het aanwijzen van de kleinere Jozua.

Mozes deed wat de Here gezegd had. Hij liet Jozua komen, legde zijn handen op zijn hoofd en gaf hem zo de leiding over het volk. Jozua was één van de twee verspieders met een ándere geest. Hij wordt níet gepresenteerd als nieuwe man, die Mozes’ karwei gaat afmaken. Let daarvoor maar eens op de naam. Eerst heet hij: Hosea. Hetgeen betekent: ‘Here God, geef heil!’

Van Mozes krijgt hij de nieuwe naam Jozua: ‘De Here God gééft heil!’ Van de naam die een gebed was, maakt hij nieuwe naam van dankzegging. Daarna horen we: Eleazar en het hele volk waren erbij. Het staat er haast ietwat achteloos. Maar het raakt aan een wezenlijke vraag. Eigenlijk een hoofdvraag in het samen kerk-zijn: Hoe ervaar je de leiding van God in je leven?

In tegenstelling tot zijn voorganger Mozes is Jozua daarbij aangewezen op tussenkomst van een priester: Eleazar. Zoon van Aäron. Jozua heeft ergens een soort indirect contact met God (Dt.5:27). Op wie ben je daarvoor aangewezen? Je ouders, de dominee? Maar bovenal op: de Zoon van God én de Zoon des Mensen. De méérdere Jozua: Jezus Christus.

Welk heil gééft God in Hem? Immers zowel de Here Jezus als Mozes zien wij hier nu niet. Hoe hélpt God jou en mij dan nú? Door de Geest, die jong én oud weg wijst. Via catechese en (bijbel)club. Onder zegenende handen van Hem wiens eeuwige armen onder ons zijn. En gezegd heeft: ‘En zie, Ik met u al de dagen (Mt.28:20).’

Of je nu naar andere school gaat of wáár ook heen: Ik ben bij je! Als je Mij écht binnen laat, ga je merken dat je níet alleen bent. Dan wordt God als een Vader, die ‘t bij Zijn kinderen steeds méér voor het zeggen krijgt. Amen.


Workshops Crea-groep

Categorie:Nieuws

13 mei jongstleden zijn wij van de Crea-groep bij elkaar gekomen, om in een vergadering te bespreken hoe we met de Crea-groep binnen Bethel verder gaan. We gaan dit in de vorm van workshops doen; ieder groepslid gaat een workshop voorbereiden en vervolgens geven.

Mensen uit de gemeente kunnen zich dan voor de workshop waaraan zij willen deelnemen aanmelden, ook mogen familie of vrienden van hun zich opgeven. We vragen een vergoeding voor aanvullende kosten. In principe zijn de door de groep gemaakte creaties in de workshop voor eigen gebruik.

Wij zijn voornemens elke 2 weken vanaf 14.00 uur en tot maximaal 16.30 uur op vrijdag bij elkaar te komen in de grote zaal van de kerk. We hopen op deze manier meer mensen te ontmoeten uit de gemeente en samen gezelligheid en saamhorigheid te creëren…

In onze agenda treft u alvast een schema met de eerste workshops; in september en oktober. Altijd al willen kantklossen, schilderen, mozaïeken of bijvoorbeeld figuurzagen, kom dan gezellig knutselen onder kundige en gezellige begeleiding!

Voor deelname en/of vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Vermeld welke workshop je wilt volgen en met hoeveel personen je komt, bij verhindering annuleer graag maximaal 1 week van tevoren, in verband met inkoop van spullen. Heel graag tot ziens!

Met vriendelijke groet van de Crea-groep!


Nabeschouwing en vooruitblik jeugdwerk Bethel 2016

Categorie:Nieuws

Het jeugdwerkseizoen 2015-2016 zit er weer op en het is tijd voor de grote vakantie. Tijd voor een terugblik en een vooruitblik. Allereerst kijken we terug op een geslaagd seizoen met veel verschillende hoogtepunten.

Het begon allemaal op een regenachtige avond begin september, waar we genoten van een barbecue. Ondanks de regen was het erg gezellig! Een ander
hoogtepunt was de Sintersoos op 27 november, waarbij we via een spel uitmaakten wie welk cadeau mocht uitpakken en mee naar huis mocht nemen. Andere hoogtepunten waren Bethel Bakt, dat ruim 200 euro heeft opgebracht ten behoeve van het Jeugdkamp en natuurlijk het Jeugdkamp in april zelf. Begin juni is het seizoen op een waardige manier afgesloten met een intense avond lasergamen.

Tussendoor hebben we weer vele vrijdagen de altijd gezellige clubavonden gehad met deels bekende en deels nieuwe gezichten. Vanaf deze plaats een woord van dank aan al onze jongeren voor hun inbreng tijdens de avonden en aan de jeugdleiding voor hun inzet. Tijdens het afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van twee belangrijke kartrekkers van het jeugdwerk die we vanaf deze plaats hartelijk willen bedanken. Het grootste woord van dank gaat echter richting onze God, die ons weer een jaar bewaard heeft en bij ons is geweest tijdens al onze activiteiten.

Komend jaar beginnen we met het Jeugdwerkbreedberaad op maandag 29 augustus om 20:00 uur. De startavond is op 2 september. De invulling daarvan is nog geheim! De clubavonden beginnen dan vanaf 16 september. Het komend seizoen zal in het teken staan van een jaarthema. Jullie zullen daar tijdens de startavond meer over horen.

Iedereen een heel fijne zomervakantie gewenst!


Uitgangscollecte 28 augustus voor Open Doors

Categorie:Collectes diaconie

‘Open Doors’ steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. ‘Open Doors’ brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft ‘Open Doors’ training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

‘Open Doors’ werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil ‘Open Doors’ westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt ‘Open Doors’ speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft zij presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.

Doelstelling: Het Lichaam van Jezus Christus, onder (bedreiging van) beperking en/of vervolging vanwege zijn geloof in Jezus Christus, versterken, toerusten en aanmoedigen tot de wereldevangelisatie, door voorbede en door waar nodig te voorzien in bijbels, bijbelstudiemiddelen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening;

 • door het Lichaam van Christus in bedreigde en onstabiele gebieden voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden;
 • door het Lichaam van Christus in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren zich te vereenzelvigen met bedreigde en vervolgde christenen en hen actief te helpen.

‘Open Doors’ doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie. ‘Open Doors’ is een interkerkelijke stichting die christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. ‘Open Doors’ onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Ambtsdragersbevestigingsdienst zondag 3 juli 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: wisseling van de wacht!!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 43: 3, 4
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 73: 9, 10
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Numeri 20: 22-29 (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer: DV nr. 22: 1, 2 (melodie: Altijd is Kortjakje ziek…)
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl groep 1 t/m 5 naar de nevenruimte gaat (melodie: Liedboek 2013 nr. 134)
 • Prediking n.a.v. Numeri 20: 27 en 28 (NBV)
  Ze gingen voor de ogen van het hele volk de berg op, zoals de Here Mozes had opgedragen. Mozes liet Aäron zijn priesterkleding uittrekken en droeg Aärons zoon Eleazar op die aan te trekken. Daar, op de top van de berg, stierf Aäron. Daarna ging Mozes met Eleazar weer naar beneden.
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 189a
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl groep 1 t/m 5 naar de nevenruimte gaat (melodie: Liedboek 2013 nr. 134)
 • Afscheid van aftredende ambtsdragers
  (staande) Zingen: Reinier Kleijer: DV nr. 267 (melodie: Liedboek 2013 nr. 913)
 • Bevestiging ambtsdragers
  (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 134: 1, 3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 396
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel
Samenvatting preek

Tekst:Numeri 20: 27 en 28 (NBV)
Ze gingen voor de ogen van het hele volk de berg op, zoals de Here Mozes had opgedragen. Mozes liet Aäron zijn priesterkleding uittrekken en droeg Aärons zoon Eleazar op die aan te trekken. Daar, op de top van de berg, stierf Aäron. Daarna ging Mozes met Eleazar weer naar beneden.

Ze gingen voor de ogen van het hele volk de berg op, zoals de Here Mozes had opgedragen. Mozes liet Aäron zijn priesterkleding uittrekken en droeg Aärons zoon Eleazar op die aan te trekken. Daar, op de top van de berg, stierf Aäron. Daarna ging Mozes met Eleazar weer naar beneden.

Vandaag is ‘t verdere ‘wisseling van de wacht’. Nieuwe ambtsdragers treden aan of worden herbevestigd. Vandaag nader over een andere ambtsdrager. Hogepriester Aäron. Op het moment dat hij nog gezond is, krijgt hij boodschap dat zijn tijd op aarde er bijna op zit. Hoe kán dit nu Beloofde Land nog níet betreden is?

Israël was hier 38 jaar geleden óók. Bij de oase Kades-Barnea. In die tijd is de woestijn voor het volk een massagraf geworden. Broedervolk Edom en Moab weigerden doortocht. Mozes’ oudere zus Mirjam was al gestorven. Waarom nu ook Aäron weg? Ambtsdragers mét ervaring kunnen we dikwijls helemaal niet missen…

Aäron: hij wás er. Wèl ter tale. ‘Voice over’ voor Mozes bij farao. Uit de stam Levi. Gehuwd met Elisaba uit de stam Juda. Steunde moede handen van Mozes in de strijd tegen Amalek. Maakte mee hoe hij op één dag zelf tot hogepriester gewijd werd en vier zonen tot priester. Terwijl twee hunner omkomen bij het reukaltaar.

Zwakke momenten kende hij ook. Bij het gouden kalf. Hij volgde zijn zus in de onvrede over Mozes. En hij hield zijn broer niet tegen bij het slaan op de rots van Meriba. Nu gaat ‘t eerst bergop- en daarnà bergafwaarts. Ze gingen voor de ogen van het hele volk de berg op, zoals de Here Mozes had opgedragen. O, Vaste Rots!

De dichter van dit lied heette ds. Augustus Topladye (1740-1778). Hij werd slechts 38 jaar en stierf aan tuberculose. Tijdens noodweer wist hij zich gered door te schuilen in een kloof van een gespleten rots. Zo is het lied ontstaan. Velen tot troost. Terug naar Aäron op de berg Hor. In gezelschap van zoon Eleazar en Mozes.

Mozes liet Aäron zijn priesterkleding uittrekken en droeg Aärons zoon Eleazar op die aan te trekken. Ziet u ‘t vóór zich? Mozes met zijn wit linnen kleding, Eleazar met priestergewaad en de 123-jarige Aäron? Met gouden plaat op het voorhoofd, hemelsblauwe efod om de schouders en de gouden borstplaat met de twaalf edelstenen?

Aäron sterft. Ik stel me voor zoals ds. Topladye. Toen hij op sterfbed lag, zei de arts: ‘Uw pols wordt steeds zwakker!’ Hij antwoordde: ‘Ja, maar mijn hart klopt steeds luider voor Hem die mij, zondaar, leven doet.’ Daar, op de top van de berg, stierf Aäron. Ook wij worden eens op een dag ‘ontkleed’, zegt Paulus (2Cor.5:4).

Moeten alles achterlaten. Geld, goed, liefsten. Sterft de dienaar, maar de dienst gaat dóór. Aäron hield de ogen gericht op ‘zijn hogepriester’ Eleazar. De betekenis: God hélpt! In de persoon van een ándere Hogepriester. Niet uit de stam van Levi, maar naar de ordening van Melchizedek. Uit de stam van Juda. Zijn berg heette: Golgotha.

Daar waren ze ook met z’n drieën. Twee moordenaars omgaven Hem. De Middelaar. Zijn kleren werden ook uitgetrokken. En daarover werd het lot geworpen. Alléén. Van God én mensen verlaten. Daarna ging Mozes met Eleazar weer naar beneden. Het gewone leven in. Daar waar Hij de Zijnen Zijn wonden getoond heeft.

Hij is er ook vandaag voor Zijn volk door de Geest. En voor Zijn gemeente. Het werk van deze hemelse Ambtsdrager is niet tijdgebonden (Hebr.7:24). Bij ons is er altijd ‘wisseling van de wacht’. Maar bij al wat verandert, moet één ding níet veranderen. De dagelijkse nadering tot troon der genade om barmhartigheid en hulp (Hebr.4:14-16). Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten