Maandelijkse Archieven: december 2015

Eredienst – zondag 3 januari 2016 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Leg mij aan uw hart!

 • Orgelspel
 • Welkom, mededelingen en stil gebed (door ambtsdrager)
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 100
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 327 (melodie: Liedboek 2013 nr. 247)
 • Geloofsaansporing: 2 Timotheüs 3: 14-17 (BGT)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 459
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Psalm 131 (HSV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 131
 • Kinderen groep 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Prediking n.a.v. Psalm 131: 2 (HSV)
  Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is mij als een kind dat de borst ontwend is.
 • Anita van der Molen-Holl en Ina Klement-Meyer zingen met op piano Alice Meyer en op orgel Benno Kok: Er is een God, die hoort (componist: G.C. Stebbink)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, terwijl Benno Kok en Anita van der Molen-Holl uitvoeren: Henk Ruiter: ‘Met het oog op U gericht’
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 270
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
Mattheüs 18: 1-5

Vragen voor zelfstudie

 1. Kinderen staan volgens de Here Jezus menigmaal dichter bij het geheim van het ware leven dan volwassenen. Geef aan waardoor dit komt. Hoe zie jij dit?
 2. Charles Spurgeon (1834-1892) zei ooit over Psalm 131: ‘Dit is één van de kortste psalmen om te lezen, maar één van de langste om te leren.’ Leg in jouw woorden uit wat hij bedoelt.
 3. Een kind zit vaak op twee manieren aan zijn moeder vast. Via navelstreng en borstvoeding. Hoe legt de Here God ‘het-kind-in-ons’ als volwassenen aan Zijn hart?

 

Samenvatting preek

Tekst: Psalm 131: 2 (HSV)
Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is mij als een kind dat de borst ontwend is.

Iemand maakte eens de rake opmerking: ‘Niemand heeft zulke lastige kinderen als God! Want als ze groot zijn, gebeuren twee dingen. Òf ze nemen het heft in eigen handen en zeggen: God, aju! Òf ze gaan vóór Hem liggen als een krijsende baby, die brult: U hebt me gemaakt. Los ’t dan allemaal maar voor me op!’

Op zich heeft elk mens van God uit gezien ontwikkelingsmogelijkheden en soms ook groeiproblemen. Op zich is dit ook niet zo verwonderlijk. Immers ter wereld komen is een ingrijpend proces. Denk aan de hechte lichamelijke band met moeder die verbroken wordt zodra navelstreng is doorgesneden. Eérste grote verandering.

Maar ook daarnà blijft de zuigeling met al zijn zintuigen op de moeder gericht. Alles wat in vers 1 genoemd wordt zoals hart, oogjes en mond zijn aangelegd op stilling van verlangen naar voedsel. Arme vader of moeder, die in supermarkt met spruit rondloopt als ware het een niet te temmen tijger die jengelt en jankt.

Er wordt gesnikt, er wordt gedáán, vertwijfeld naar een speen gezocht. Het tegendeel van het soezerige kind dat zichzelf vergeet. Letterlijk en figuurlijk gelaafd en afgevoerd, achterover liggend. Zoals in Indonesië onopvallend tijdens kerkdiensten gebeurde. Toonbeeld van overgave: moeders, die kind de borst geven.

In het vroegere Israël en nu nog steeds in ontwikkelingslanden gebeurt dit tot aan de kleutertijd toe. Zo is van Samuël bekend dat zijn moeder Hanna hem meenam naar het huis Gods in Silo, toen hij twééde grote verandering achter de rug had. Leven-aan-moederborst-ontwend-zijn. En hem bewust aan Váder geven! Ook als dankzegging voor het feit, dat het kind het leven mocht houden.

Eeuwen later spreekt ook Jesaja (11:8b) over een aan de moederborst ontwende kleuter, die onbekommerd zijn knuistjes uitstrekt naar het nest van een giftige slang. In zekere zin houdt ook ‘het-kind-in-David’ verlangen om argeloos met mensen te kunnen blijven omgaan. Koning zijn tussen duiven en slangen in…

Maar werkelijkheid van een waarschijnlijk inmiddels al oudere David is deze: Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is mij als een kind dat de borst ontwend is. Mens, die rust/stilte zoekt voor ziel, is vaak iemand die last heeft van het tegendeel: van onrust en pijn.

Laten we de vraag aan het begin van dit nog zo prille kalenderjaar nog eens hardop stellen: ‘Hoeveel mensen zitten er innerlijk niet op slot?’ Boos, verdrietig of verkrampt geraakt door wat in een (ver) verleden gebeurd is. Soms met doorwerking naar God toe. Vaak zijn we een gevoelig mens geworden, dat zich soms al gauw aan anderen bezeert!

Wat is dán remedie? Tot nog toe heb ik tekst altijd als volgt gelezen: ‘Zoals een kind dat aan de borst van zijn moeder verzadigd is, is hij/zij die het leven van de ziel met kracht van en door God laat bemoedigen (Ps.138:3).’ Dan klopt míjn beeld van de tekst. Maar dat stáát er níet. God legt ons als kind zo ánders aan Zijn hart.

Zolang een kind borstvoeding krijgt, kruipt het tegen moeder aan om wille van de melk. Maar als het dat níet meer krijgt en tóch nog tegen moeder aan kruipt, gaat het bij het kind inmiddels om de moeder zelf. Zo is David tot rust gekomen bij God. Niet enkel om wat Hij geeft aan zegeningen, maar eerst om wie Hij ís.

En tóch: onderweg wemelt ’t vraagtekens in zijn leven. Beschuldigen zijn broers hem bij Goliath van hoogmoed. Laat vervulling van Gods belofte van het koningschap lang op zich wachten. En is ondanks zijn persoonlijk geloof zijn privé-leven thuis zo vaak ‘pension hommeles’. En nu, wat verwacht ik, Heer, in 2016?

Dat is de vraag aan Israël als volk van God. En in het spoor van de grote Zoon van David, Jezus Christus, óók aan ons. Waarvoor kies ik? Kruip ik als ‘groot kind’ tegen God aan als Eén, die hoort? Of als Eén, die ‘níet thuis’ geeft? In elk geval is Davids gebed: ‘Leg mij aan Uw hart, met het oog op U gericht.’ Amen.


Oudejaarsdienst – donderdag 31 december 2015 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Tussen hoop en vrees!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen en stil gebed
 • (staande) Zingen: Reinier Kleijer: DV nr. 317 (melodie: Liedboek nr. 245)
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Benno Kok en Anita van der Molen-Holl: Uit: Die Deutsche Messe van Friedrich Schubert (1797-1828): ‘Wohin soll ich mich wenden’
 • Gezamenlijk gelezen geloofsbelijdenis van Nicea (staande)
 • Zingen (staande): Liedboek 2013 nr. 314: 3
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Psalm 39 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 39: 1, 2, 3
 • Prediking n.a.v. Psalm 39: 8 (NBV)
  Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd.
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 39: 4, 5, 6
 • Gemeentekroniek 2015
 • Benno Kok en Anita van der Molen-Holl: J.S. Bach (1685-1750): ‘Jesus, unser Trost und Leben’
 • Gezamenlijk gebeden avondgebed van Luther
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Reinier Kleijer: DV nr. 248 (melodie: Liedboek 2013 nr. 248)
 • Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
1 Kronieken 29: 10-17

Vragen voor zelfstudie

 1. ‘Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen, die als gasten bij U verblijven…’ (1Kron.29:15a;Ps.39:13b). Hoe kan het, dat David bij alles wat aan verandering onderhevig is toch een constante kan vinden bij God?
 2. ‘Zwijg niet bij mijn tranen (HSV)’, ‘Wees niet doof voor mijn verdriet (NBV)’, zegt David (vs.13). Wat is (jo)uw ervaring met God hierin aan het einde van dit kalenderjaar 2015?
 3. Welke dingen voorziet David in de omgang met God, als we met de last(en) des levens níet (meer) bij Hem komen?

 

Samenvatting preek

Tekst: Psalm 39: 8 (NBV
Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd.)

Is er hoop onder álle omstandigheden? Op Luther afgaande wèl, als hij zegt: ‘De God die ons soms met de linkerhand tegen de grond drukt, is Dezelfde die ons met de rechterhand opricht!’ Een stevige stelling, die ik tegen het licht wil houden. Want wat was ónze hoop op de laatste avond van oudjaar 2014?

Als het nèt Kerst geweest is en ieder is gezond, lukt ’t wel om hoopvol te geloven. Maar zodra er één erg ziek op bed ligt, is ’t meteen anders. Ik ontken niks. En dan wordt het Palmzondag 29 maart. Eén van vijf belijdenis-kandidaten vecht voor gezondheid om erbij te mogen zijn. Hoop die háár doet leven.

En dan wordt ‘t Pasen. Geloof in de opstanding der doden. Maar toch moet je op jaarbasis negen gemeenteleden opgeven die we níet gezond gebeden kregen. En dan wordt ‘t Pinksteren. Geest van hierboven, die leert geloven om hoop op God níet te verliezen. Maar hoe velen zijn gang naar Bethel al kwijt?

Hebben zij geen hoop meer nódig of zijn zij die al kwijt? Eisten ziekte of werkloosheid hun tol? Waardoor kent onze hoop tegenwoordig nog maar zo weinig verwachting? Of is ’t zoals Paul de Leeuw ooit al een keer zei in tv-programma: ‘Toen welvaart toenam, verdween God naar het schuurtje!’ Einde citaat.

Zodra David de hoop kwijt is – al dan niet door eigen toedoen -, wil hij ermee naar God. En vraagt zich daarbij af wat de beste manier is. In stilte of recht voor de raap? Immers als je gewoon te lang niet krijgt wat je vraagt wordt ons bloed soms als karnemelk. Hoe kom je dan als mens met God in het reine?

Want Davids zoon Salomo stelt terecht, dat een langgerekt hopen het hart van een mens ziek maakt (Sp.13:12). Dan komt een mens op punt dat hij opeens samen met David zegt: ‘Hoelang móet ik nog (vs.5-7)?’ De vraag doet denken aan roman ‘Niemand is onsterfelijk’ van Simone de Beauvoir (1908-1986).

Edelman Fosca, die in 1279 in het Italiaanse stadje Carmona geboren werd, drinkt daar ‘het elixer der onsterfelijkheid’. Maar op gegeven moment kon hij niet meer liefhebben. Niet omdat hij te oud was, maar omdat hij géén enkele geliefde eeuwig trouw kon beloven omdat elk slechts ‘tijdelijk houdbaar’ was!

Staande op de drempel van oud naar nieuw is ‘t goed om nog eens van elkaar te horen wat bron van je kracht is. David maakt er géén geheim van: Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd. Móói gesproken maar wát als de ‘emmer van het geloof’ eind 2016 straks wéér leeg is?

Op deze laatste dag van dit veelomvattende jaar hebben we allemaal iets van de houthakker die voor de klus staat om een enorme boom om te hakken. Die van ‘t oude jaar. Wat deden we? En wat lieten we juist achterwege? Wèl hoop gehad, maar duidelijk te weinig verwachting. Waardoor kómt dit toch?

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen (Hebr.11:1). Maar waarom blijft ons geloof vaak zo lam en tam? We bidden wel, maar hóe? Vaak is ons gebed als de botte bijl terwijl sommige mensen bewust zeggen: ‘Ga naar smid om je bijl te laten slijpen.’ Wat zeggen wíj dan: ‘Géén tijd voor!’

Volgend jaar meer bidden? Gaat Hemelse Smid ons vaker ontmoeten bij het aambeeld van Zijn liefde? Bij de andere Zoon van David: Jezus Christus? Deze met Kerst geboren Zoon is de Geliefde, die gegronde hoop geeft. Waarom? Hij is Gods Rechterhand, die ook in het nieuwe jaar voor ons bidt. Wát?

Dat ons geloof níet zal ophouden (Luc.22:32). Jezus is de hoop onder álle omstandigheden, dat ‘als God ons soms met linkerhand tegen de grond drukt, Hij Dezelfde is die ons met de rechterhand opricht’! In Christus blijft God Dezelfde. Gisteren, vandaag en voor altijd (Hebr.13:8). Amen.


Open ochtend Werkgroep Esther

Categorie:Nieuws

Op woensdagochtend 17 februari 2016 organiseert de Christelijke Werkgroep Esther haar jaarlijkse en gratis Open Ochtend voor alle vrouwen in Twente. Voor deze ochtend hebben we Willem de Vink uitgenodigd. Hij zal een lezing houden over het thema:

Verlangen naar Volmaaktheid

“Wij geloven dat de invloed van Jezus individuen, huwelijken en complete gemeenschappen gezond kan maken.” Willem de Vink, een bijzondere spreker. Hij spreekt over de grenzen, tot in China toe. Zijn leven en werk wordt geïnspireerd door Jezus. Zijn genade draagt hij overtuigend uit.
Het resultaat: mensen leren ontspannen en zonder angst voor afwijzing of mislukking te leven. (www.willemdevink.nl)
Iedereen is van harte welkom; vrouwen uit elke regio, van alle leeftijden, gelovig of niet.
Het belooft een mooie en inspirerende ochtend te worden. Er is koffie en thee en er zijn diverse stands.
De zaal is open om 08:45 uur. Het programma begint om 09:15 uur. De toegang is gratis, wel zal er een collecte zijn voor de onkosten.
De ochtend zal gehouden worden in de Oude Usselerschool, Usselerschoolweg 44 in Enschede en is voor rolstoelen toegankelijk.

De ochtend wordt georganiseerd door de Christelijke Werkgroep Esther. De werkgroep organiseert al vele jaren bijeenkomsten voor vrouwen uit de regio, met als doel hen te bemoedigen in hun geloof.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.esther-enschede.nl. Ook kunt u daar de vorige bijeenkomsten terug luisteren. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer
053-430.26.27 of het e-mailadres info@esther-enschede.nl


Bijbellezen? Waarom zou je … ?!

Categorie:Mini Bethelclub

November 2015

God vertelt in Zijn Bijbel wie Hij is. Daarom is het belangrijk dat je in de Bijbel leest, anders ga je domme dingen doen en verlies je God uit het oog. God verliest jou trouwens nooit uit het oog!

Naar aanleiding van Hosea 7:11-16 vertel ik jullie daarover een spiegelverhaal.

Een groepje kinderen speelt in de tuin terwijl mama in huis bezig is. De tuin ligt aan een drukke straat met aan de overkant een grote snoep-en-speelgoedwinkel. Mama heeft hen gewaarschuwd voor de drukke weg: “Blijf in de tuin, achter het tuinhekje, want de straat is levensgevaarlijk voor jullie.”

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Maar op een dag zijn de kinderen uitgekeken op het speelgoed in de tuin en zien ze de prachtige etalage van de speelgoedwinkel aan de overkant van de weg. Half over het tuinhekje hangend, proberen ze te zien wat er allemaal staat. Moeder komt snel naar buiten en waarschuwt: “Stop! Niet buiten het hekje gaan, dat is levensgevaarlijk met die drukke weg! Bovendien is het speelgoed dat jullie daar zien van de winkel, je mag er toch niet mee spelen. Als je iets nodig hebt, vraag het dan aan mij.”

Als mama weer binnen is, duurt het niet lang of de kinderen staan weer bij het hekje. Eentje doet het zachtjes open. Mama komt deze keer niet meteen naar buiten, dus ze sluipen voorzichtig de tuin uit. Eenmaal buiten het hek, weten ze niet hoe vlug ze de straat over moeten rennen om bij de winkel te komen.

Plots voelen ze een flinke ruk in hun nek. Ze tuimelen achterover en vallen hard op de stoep. “Au!” Door de schrik en pijn horen ze niet eens de gierende remmen van een auto. Huilend van de pijn kijken ze om zich heen. Wie liet hen zo gemeen vallen?! Dan zien ze een lijkbleke mama achter hen staan. Mama?! Heeft mama hen zo’n pijn gedaan? En dan begint mama ook nog eens boos tegen hen te praten. Wat is dit voor een gemene mama?! Ze gooit je op de grond en praat boos tegen je … ?! En ja hoor, ze moeten ook weer die stomme tuin in van haar!

Mokkend gaan de kinderen terug, maar niet voor lang. Want naar zo’n stomme en gemene mama hoef je toch niet te luisteren?! Na deze conclusie stormen ze, met twee vingers in hun oren om mama niet te horen, boos de tuin uit, de straat op en … ai!

Was dit nou echt een slechte gemene moeder of juist een goede, denk je? Hadden die kinderen niet veel beter het huis in kunnen gaan om te ontdekken hoe goed hun moeder voor hen was. Ze mochten immers alles aan haar vragen, had ze toch gezegd?

Veel mensen hebben moeite met God als Hij ingrijpt. Ze vinden dat gemeen en willen zelf beslissen wat ze doen. Dan lopen ze bij Hem weg en dan gaat het zo makkelijk fout. Je kan veel beter kennis met Hem gaan maken. Je mag immers alles aan Hem vragen en vertellen. Daarom: Lees Zijn Bijbel en leer Hem kennen.


Eredienst – zondag 27 december 2015 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Welkom, Mededelingen, Stil gebed
 • Lied 429: 1,3 (staande)
 • Moment van stilte en inkeer
 • Votum en groet
 • Psalm 139: 1,2
 • Verootmoediging & schuldbelijdenis
 • Genadeverkondiging
 • Lezing van de wet
 • Psalm 139: 14
 • Gebed om opening van het woord
 • Schriftlezing: Psalm 68 : 8-21
 • Gezang: 397 : 1 ,2, 3, 5, 6
 • Verkondiging n.a.v. Psalm 68 : 20, 21
 • Psalm: 100 : 2, 4
 • Dienst der gebeden
 • Dienst der offerande
 • Lied: 293 : 1, 2, 3
 • Zegen (3x Amen)
 • Orgelspel

Kerstgezinsdienst – vrijdag 25 december 2015 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Met muzikale medewerking van dhr. B. Kok (orgel), dhr. H. Vledder (piano) en dhr. J. Schreurs (trompet)
Met vocale medewerking van Voices of Bethel o.l.v. dhr. B. Eenkhoorn
Met medewerking van Zondagsschool Jesaja 40: 8b

 • Orgelspel
 • Liederen vóór aanvang van de dienst
  • Liedboek 2013 nr. 487
  • Liedboek 2013 nr. 478
  • Evangelische Liedbundel nr. 454
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 113: 1, 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Voices of Bethel
  • Come, Thou Long Expected Jesus
  • God Rest Ye Merry, Gentlemen
 • Gebed
 • Zingen: Liedboek 2013: nr. 482: 1, 3
 • Uitgespeelde bijbellezing door kinderen van zondagsschool op basis van Lucas 2: 1-21, met als liederen
  • Stille nacht (Liedboek nr. 483)
  • Hoor, de engelen zingen de eer (Liedboek nr. 481)
  • Wij aanbidden
 • Kinderen groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 464: 9, 10
 • Kerstverkondiging n.a.v. Lucas 2: 1a (HSV)
 • Kinderen komen terug uit nevendienst
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 476: 1, 2, 3
 • Gedicht: Antwoord, van Gabriël Smit (1910-1981), door Eric Kobes
 • Voices of Bethel
  • Ik kniel aan Uwe kribbe neer
  • Joy to the world
 • “Liefdevol aangeraakt” – Kerstproject Zondagsschool
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (m.m.v. kinderen Zondagsschool)
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 484
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 101 (staande)
 • Orgelspel

Wij wensen u gezegende feestdagen toe!

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
Micha 5: 1-4a

Vragen voor zelfstudie

 1. Micha en Lucas baseren zich beiden op feiten. Wat is het verschil tussen geschiedenis en heilsgeschiedenis zoals bij de profeet en evangelist?
 2. Waarom opent dokter Lucas zijn evangelie niet met deze zin: ‘In het zoveelste jaar van keizer Augustus gebeurde het volgende’?
 3. In het Kerstevangelie wordt driemaal gesproken over ‘En het geschiedde’. Bij de derde keer worden de herders deelgenoot van de geboorte van de Heiland der wereld. Is er verband tussen de herders als getuigen van het evangelie en de gemeente?

 

Samenvatting preek

Tekst: Lucas 2: 1a
En het geschiedde in die dagen…

Menigeen ziet het leven als volgt: ‘De geschiedenis is als een rit op de rug van een tijger. De tijger kiest zijn eigen weg en kan ons naar een bestemming brengen die niet echt goed is. Maar eraf springen zou nog gevaarlijker zijn. Het enige, wat wij nog kunnen doen, is hooguit een beetje temmen en bijsturen…’

Maar te midden van ‘gewone geschiedenis’ vindt ‘heilsgeschiedenis’ plaats: geboorte van een Kind. Wij nemen er vaak half gedachtenloos kennis van. We zingen opgegeven lied in de kerk: ‘Jezus, gekomen naar wereld verloren in schuld.’ Maar hoe beleefden mensen dat ‘in die dagen, toen ‘t geschiedde’?

En in ónze dagen? Op deze aarde waar we wonen, opstaan en naar bed gaan. Bestaat onze schuld niet vooral uit verlies van ónschuld? In de omgang met God. Zoals destijds bij Adam en Eva het geval was. Ja, hoe is het vandaag de dag bij ons gesteld met God? In de omgang met Hem in goede én mindere dagen?

In deze tijd van het jaar zeggen velen: ‘Er is méér tussen hemel en aarde.’ Na aanslag bij Charlie Hebdo en Bataclan: ‘Dr is niks.’ Terwijl boodschap van Kerst is: ‘Welkom bij God!’ En het geschiedde in die dagen…Driemaal klinken woorden in Kerstevangelie bij Lucas (2:1,6, 15). In Latijn: ‘Factum est, feit is!’

Maar wat voor ‘feit’ is geboorte van Jezus? Hoe zagen mensen in die tijd God? In O.T. wordt Hij slechts 15 keer ‘Vader’ genoemd. In N.T. maar liefst 250 keer. Eigenaardige van de kerstgeschiedenis is, dat het woord ‘geloven’ helemaal niet gebruikt wordt. Lucas zegt enkel, dat herders het Kind ‘vónden’ (vs.16).

Ja, wat is gelóven? Dat is op weg gaan. Waarhéén? Naar Bethlehem. Om Hem te vinden in wie God een welbehagen heeft. Met een hand, die áltijd goed doet. En een hart, dat níet bedriegelijk is. Maar waarom Bethlehem? En níet Rome of Jeruzalem? Omdat enkel in stad Davids lammetjes werden gehouden.

Voor offerdienst in de tempel te Jeruzalem. Als teken van verzoening tussen Joden en God. Enkel dáárom is Kerstlam in Bethlehem geboren om in Jeruzalem uit te groeien tot Paaslam. Dit Lam legt God vandaag in ons aller armen, want kribbe van Bethlehem en kruis van Golgotha zijn uit zelfde hout gesneden.

Immers de geboorte van Christus bracht God bij de mens en het kruis van Christus brengt mens bij God. Wie heeft plaats voor Kerstpakket? ‘t Is voor elk persoonlijk. Mag niet onuitgepakt blijven. Hij is dé Weg naar God. Hóe kom ik er, als ik nù geen plaats voor Hem heb? Dichter Martinus Nijhoff (1894-1953).

In zijn Tweespraak: ‘Waarom waren ‘t herders die hun kudde en veld, verlieten toen de boodschap in Bethlehem werd verteld? Omdat er een Lam én een Herder kwam.’ Nee, Kerst is géén geschiedenis van níet te temmen tijger (van de zonde), maar die van Leeuw van Juda die voor onze redding gevochten heeft.

En hoe hij heet(te), mogen we nooit vergeten. Jezus, want Hij is ‘t die als Enige Zijn volk kan bevrijden van al hun zonden (Mt.1:21). Amen.


Eredienst – zondag 20 december 2015 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Thema: Twee voor Een!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen en stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 130
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 439: 1, 2
 • Adventswoord ter bemoediging: Maleachi 4: 2 (HSV)
  Maar voor u die mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.
 • Zingen: (Reinier Kleijer) Als de sterren niet meer schijnen (melodie: Liedboek 2013 nr. 913)
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Anne-Mirl, Miek en Tanja (zang) en Christine (klarinet): The Coventry Carol
 • Schriftlezing: Lucas 1: 57-66 (NBV)
 • Anne-Mirl, Miek en Tanja (zang) en Christine (klarinet): The Coventry Carol
 • Schriftlezing: Lucas 1: 67-80 (NBV)
 • Anne-Mirl, Miek en Tanja (zang) en Christine (klarinet): The Coventry Carol
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 464: 7, 8
 • Prediking n.a.v. Lucas 1: 76 t/m 78 (NBV)
  En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan.
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 158a
 • Presentatie project: ‘Liefdevol aangeraakt’
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 439: 3, 4
 • staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
Jesaja 9: 1-6

Vragen voor zelfstudie

 1. Hoe kan een mens eigenlijk te weten komen of hij in het donker zit (Jes.9:1;Luc.1:79)? 2. Of God Zich om ons bekommert, proberen wij vaak af te leiden uit omstandigheden (Luc.1:68). Als die ons inziens te lang niet goed zijn, zeggen we dat God het ‘verkeerd’ doet in ons leven. Is een mens wel in staat om dit te beoordelen? Geef je mening.
 2. Vijanden belemmeren de dienst aan God. Bij voortduring had en heeft Israël die aan zijn grenzen. Aan welke andere vijanden in ons eigen leven kan hierbij ook gedacht worden?

 

Samenvatting preek

Tekst: Lucas 1: 76 t/m 78 (NBV)
En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan

Deze week kwam de landelijke organisatie van Amerikaanse atheïsten in het nieuws. Door een reclamecampagne met volgende tekst: ‘All I want for Christmas is to skip church.’ Ofwel: ‘Sla de kerkdienst over, wees gewoon een goed mens en geniet van je welverdiende vakantie!’ Gelovigen zagen dit als een aanval…

Maar hoeveel gelovigen hebben in de praktijk geen enkele aansporing van atheïsten nodig om in de praktijk op deze wijze door het leven te gaan?! Zo kun je ook van alles meemaken tijdens het folderen voor de kerstdienst. Iemand zei: ‘Sinds het uur van mijn geboorte ben ik atheïst en ik vind ‘t heerlijk om dit nu ook eens tegen kerkmensen te kunnen zeggen!’

Twee-aan-twee voor Eén met uitnodiging de paden op, de lanen ingaand stonden we paf. Zoals mensen in omgeving van Zacharias, toen de oude priester van óngeloof geen woord meer kon zeggen bij het geven van de zegen (Lc.1:22). Tót de vraag hoe zijn kind moet heten zijn tong losmaakt. Nee, niet Zacharias, maar juist Johannes: God is genadig.

Eerst te ‘ontstemd’ om het volk te kunnen zegenen, zegent hij nu God Zelf. Benedictus: ‘Gezegend/geprezen zij God van Israël (vs.68a).’ Ja maar, vroeg iemand ooit aan een rabbijn: ‘Wat is zegenen?’ Rabbijn: ‘Als mijn zoon iets gestolen heeft, kan ik twee dingen doen. Ik kan dan zeggen: ‘Je bent een dief, deugniet!

Ik kan óók hand op z’n hoofd leggen, zeggend: ‘Je hebt gestolen, maar je bént geen dief als je het níet meer doet! Op zo’n moment zegen ik hem en voel ik hem onder mijn handen groeien. Net zoals aan het eind van de dienst, waardoor gewone mensen ‘omhoog getrokken’ worden. Terug het leven in, dat soms zo óngenadig is.

Om daar te gáán voor zaak van de Heer. Een drive, die we bij niemand zo sterk tegenkomen als bij Johannes de Doper. De priester-vader ziet zijn zoon nota bene op één lijn staan met de profeten: En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken…

Zeker geen gemakkelijke weg. Immers we treffen de priesterzoon níet in de tempel aan. In het huis van zijn vader. Bijna als teken van verzet tegen de priesterbovenlaag van Jeruzalem keert hij terug. Naar plaats waar het allemaal met Israël is begonnen. In de woestijn waar het volk geleerd heeft afhankelijk te zijn van God…
Zélf kan Johannes geen redding schenken. Wèl de weg erheen wijzen: om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Het hier gebruikte Griekse woord afesis betekent letterlijk ‘het ontvangen van vrijlating’. In boek ‘De zonnebloem’ vertelt Simon Wiesenthal (1908-2005) hoe dit (niet) werkt.

Een stervende Duits officier biecht aan hem zijn zonden. Hij vraagt hem als vertegenwoordiger van het Joodse volk om vergeving. Wiesenthal kon ‘t niet. Dit kan de ene mens niet namens een ander doen. Daarom is God in Christus gekomen om hierin te voorzien. Daarom (ver)wijst Johannes altijd bewust naar zijn jongere neef.

Zie, het Lam Gods dat de zonden der wereld opheft (Jh.1:29). Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. Wie voor zonden uitkwam, werd eerst door Johannes gedoopt. Maar toen Jezus kwam, zat diens taak erop. Deze twee hadden één gedeelde passie: leven voor de Ene.

Johannes was als licht vóór het opkomen van de zon. En zoals niemand de zon kan tegenhouden, is dat ook met de onstuitbare warmtewerking van Christus’ liefde. Dan zitten mensen niet langer in schuld en angst gevangen. Zijn ze niet langer de weg kwijt en worden koersvast. Vinden mensen onder Zijn hoede genezing. Zowel uiterlijk alsook innerlijk.
De campagne, die wij kunnen voeren, zou als volgt mogen zijn: ‘All I don’t want to skip for Christmas is Christ.’

Amen.


Hoe kan dat goed gaan?! Maar, beloofd is beloofd!

Categorie:Mini Bethelclub

Oktober 2015

Ik liet jullie bij aankomst lekkere zelfgebakken brownies zien en ik beloofde jullie die mee te geven als jullie naar huis zouden gaan. Even leek het erop dat daar niets van terecht kwam toen onze hond de koekjes schijnbaar plotseling te pakken had gekregen en op had gegeten!
Maar gelukkig, er bleek aan het eind van de avond toch een grote bak met brownies te zijn! Genoeg voor iedereen, want beloofd is beloofd.

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
En zo ging het ook in het leven van Jozef en zo gaat het ook in jouw leven. Soms lijkt er niets van Gods beloftes terecht te komen, maar voor God geldt: beloofd is beloofd.

Jozef werd door zijn tien grote broers erg gepest. Zijn moeder was gestorven en zijn vader had niet veel tijd voor hem. Soms kreeg hij wel mooie kadootjes van hem, dan was hij even blij, maar dan deden zijn broers meteen weer zo lelijk tegen hem. Dat vertelde hij dan wel aan zijn vader, maar ze bleven ermee doorgaan. Jozef hield van God en vertelde Hem soms hoe verdrietig en eenzaam hij was.

Op een nacht gaf God Jozef een fijne droom waarin Hij vertelde dat alles anders zou worden. Dat maakte Jozef zo blij dat hij het de volgende dag meteen aan zijn broers ging vertellen: “Luister! God heeft mij beloofd dat alles anders wordt. Ik zal niet meer gepest worden en verdrietig zijn. Julie zullen voor mij neerbuigen!” Zijn broers werden nog jaloerser en begonnen hem te haten.

Wordt jij wel eens gepest of uitgescholden? En heeft God jou ook iets beloofd in de Bijbel wat jou troost? Jullie antwoord was dat Jezus beloofd heeft dat Hij terug zal komen en dat dan alles mooi zal zijn, zonder pesten en zonder verdriet.

Op een dag waren zijn broers zo kwaad dat ze Jozef verkochten als slaaf. Jozef moest hard gaan werken in het huis van vreemde mensen in het buitenland, in Egypte.

Wie houdt er nu nog van hem? God!
God zorgde ervoor dat het werk dat Jozef moest doen heel goed ging. Dat merkte zijn baas en al snel werd hij heel blij met Jozef. Jozef begon zich net weer een beetje gelukkig te voelen toen iemand lelijke leugens over Jozef ging vertellen. Daardoor moest hij weg bij zijn baas en kwam hij in een donkere gevangenis.

Wie houdt er nu nog van Jozef? God!
God zegende ook in de gevangenis het werk van Jozef. Maar van die droom dat zijn broers voor Jozef zouden buigen leek niets meer terecht te komen. Wat was er toch van het gepeste eenzame jongetje terecht gekomen? Niets.

Totdat de farao van Egypte een gekke droom kreeg. De farao was radeloos want niemand kon de droom uitleggen. Totdat iemand aan Jozef dacht in de gevangenis. Jozef kende immers God en hield van Hem. Jozef zou de uitleg aan God kunnen vragen! En zo leerde de farao Jozef kennen als een wijs man omdat Gods Geest in hem werkte en hij maakte Jozef per onmiddellijk onderkoning van Egypte om hem te helpen het rijk te besturen.

Later brak hongersnood uit, maar Jozef had op aanwijzingen van God gezorgd voor grote voorraden voedsel. Iedereen kwam eten kopen bij de onderkoning van Egypte, ook Jozefs broers. Ze herkenden Jozef niet in zijn prachtige koningskleren en bogen diep voor hem. Toen Jozef vertelde dat hij het was, waren zijn oude vader en ook zijn broers heel blij.

Zo hield God zich aan Zijn belofte, hoewel Jozef dat in zijn leven echt niet altijd kon merken.

En zo houdt God zich ook aan Zijn beloftes aan jou, want Hij geeft om jou. Welke beloftes heeft God ook al weer aan jou gedaan? Want beloofd is beloofd.


Eredienst – zondag 13 december 2015 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Thema: Echo van de Geest!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen en stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 80: 1, 6, 7
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 438: 1, 3, 4
 • Adventswoord ter bemoediging: Lucas 11: 27 en 28 (BGT)
 • Zingen: R. Kleijer, Adventslied (melodie: Liedboek 2013 nr. 913)
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Lucas 1: 39-56 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 464: 5, 6
 • Prediking n.a.v. Lucas 1: 44(NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 157a: 1, 2, 4
 • Presentatie kerstproject Zondagsschool: “Liefdevol aangeraakt”
 • (staande) Wij gedenken: Janna Kassenberg-van Dijk
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 191: 1
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, terwijl Bram Westenberg op piano speelt: I wonder as I wander
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 442
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
Lucas 11: 27 en 28

Vragen voor zelfstudie

 1. Reeds tijdens haar leven waren er eerste aanzetten tot verering van Maria. De Here Jezus gaat níet daarin mee. Waarom zou dat zijn?
 2. Benedictus van Nursia (480-547), stichter van de Benedictijner orde, liet de lofzang van Zacharia dagelijks zingen in de lauden bij het krieken van de dag, de lofzang van Maria in de vespers en de lofzang van Simeon in de completen voor het slapen gaan. Waarom zoekt hij de kracht van de herhaling juist hierin?
 3. Huub Oosterhuis (geb.1933) schreef ooit dit lied (Gezongen Liedboek, Kampen 1993, pag. 248):
  “Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
  Wie mij ontmaskert, zal mij vinden.
  Ik heb gezichten, meer dan twee,
  ogen die tasten in den blinde,
  harten aan angst voor angst ten prooi.
  Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
  Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
  Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
  en zal zichzelf opnieuw verstaan
  en leven bloot en onomwonden,
  aan niets en niemand meer ten prooi.
  Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.”

  Door God gezien worden is de meest fundamentele ervaring van en voor een mens. Doordat Maria op deze wijze gezien is, ziet zij vanaf dat ogenblik ook zichzelf anders. Ervaart u zelf, dat die doorverbinding belangrijk kan zijn?

 

Samenvatting preek

Tekst: Lucas 1: 44

Priester Henry Nouwen (1932-1996) vertelde over een tweeling in een baarmoeder. Ze waren zich nauwelijks van hun omgeving bewust tot ze elkaars bestaan ontdekten. Er ontspon zich een gesprek. De één zei: “We zijn aan ‘t veranderen.” De ander zei: “Dan gaan we deze wereld verlaten en dus gebóren worden…” Waarop de ene vroeg: “Geloof jij in leven nà de geboorte?” De ander zei: “Bestáát niet, want niemand weet hoe dat eruit ziet.” De ene zei: “Daar zal het lichter zijn dan hier en je zult er met de mond eten.” De ander zei: “Raar idee, want hier is ‘t toch de navelstreng die ons voedt. En wie kwam er ooit terug nà de geboorte? Als het bestaan werkelijk eindigt met een geboorte, is ‘t ergens absurd.” De ene zei: “Daar zullen we dan in elk geval ‘ons mam’ zien en zal ze voor ons zorgen.” De ander zei: “Dus jij gelooft in een moeder? Waar ís ze dan?” De ene zei: “Overal om ons heen. Wij zijn en bestaan in en door haar.” De ander zei: “Nonsens! Nóóit iets van gezien of gemerkt, dus bestaat ze ook niet.” Toen zei de ene: “Maar als je stil bent, kun je haar voor ons horen zingen.”

Weet u van wie dit ook gezegd kon worden? Van Elisabeth, die helemaal uit haar dak gaat tijdens de ontmoeting met Maria. Samen in blijde verwachting. Bij de één laat, bij de ander erg jong.

Ze leggen zowel een weg af naar elkaars huis als hart. Op katholieke kalender is er altijd aandacht voor dit bezoek van die twee aanstaande moeders aan elkaar op 2 juli. Rembrandt schildert ‘t in de vorm van de omhelzing van de lieve oude tante, die een dierbaar familielid begroet. Het lijkt alsof ze bij elkaar schuilen.

De oude priestervrouw en het ongehuwde meisje: wie hebben zij én jij om dóór te praten over wat de Here in je leven doet? Mogelijk spraken (Joodse) vrouwen er onderling makkelijker over dan mannen. Temeer daar er naar moederschap verlangd werd met ‘t oog op het komen van de Messias. En advent is herbeleving!

Maria zal nooit gedacht hebben, dat ze zwanger was van Iemand die eens op water zou lopen en blinden weer het gezicht zou geven. Laat staan, dat ze God kuste toen ze Jezus als zuigeling vasthield. Dezelfde God komt in Christus ook persoonlijk naar óns toe. En Elizabeth is de éérste mens, die dat in de gaten kreeg.

Bij de begroeting is ze er zelfs zo bewogen onder, dat haar eigen kind méé beweegt. Vraag niet hoe ze het allemaal wist: ze wíst ‘t! De echo op afdeling ‘moeder en kind’ had niet beter in beeld kunnen brengen, waaraan de Heilige Geest getuigenis gaf: Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.

Hier wordt een woord voor opspringen (skirtaein) gebruikt dat we ook tegenkomen bij tweeling Jacob en Ezau in moederschoot bij Rebekka (Gen.25:25). Terwijl Zacharias géén woord kan uitbrengen, zingt het van binnen bij Elisabeth. Maria doet mee in koor: “Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares (vs.48).”

Zo zijn deze twee nichten, dochter van Aäron en die van David, én de ongeboren neefjes bij elkaar. Elkaar nabij. Johannes, de oudste van de twee, kan zich niet inhouden. Echt een jongen trappelt/huppelt hij van zielenvreugd in de moederschoot. Ziehier de eerste ontmoeting tussen Johannes en Jezus in ongeboren staat…

De Koning en Zijn heraut. De Bruidegom en vriend van de Bruidegom (Joh.3:29). Zelfs óngezien, in de embryonale fase, weet Jezus alles en elkeen aan Zich te binden. Nu de vergelijking. Ook wij zien Jezus nu niet. Zoals de ongeboren tweeling vlak vóór geboorte in het voorbeeld van Nouwen hun moeder niet. Hoe treden we nieuw leven met/bij Hem tegemoet?

Elisabeth kan ’t niet kwijt aan haar man zoals je soms ziet bij partners. Tót de Heiland écht bij iemand binnen komt. Dan is er plots de echo van de Geest, die zorgt voor het ontstaan van wat prof. van Ruler (1908-1970) ‘het binnenpretje’ noemt. Blijdschap over Hem, die grote dingen doet. Enkel in en door Hem bestáán wij. Amen.


Avondmaalscollecte – 31 januari 2016 – Leprazending

Categorie:Collectes diaconie

Op zondag 31 januari is de Avondmaalscollecte bestemd voor de Leprazending. Leprazending is een internationale christelijke organisatie tegen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. We willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Wij streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Leprazending gaat verder dan medische zorg. Wij willen leprapatiënten een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Dat doen we door bijvoorbeeld opleidingen te verzorgen, en microkredieten te verstrekken. Onze hulp richt zich zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele patiënten.

Van harte aanbevolen!


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten