Levend Woord – mei 2017

Levend Woord – mei 2017

Categorie:Levende Woorden

Bid en u zal gegeven worden
(Mattheüs 7: 7)

De telefoon gaat. Een afmelding voor de groep die het levende woord gaat bespreken: “Het spijt me, ik kan niet komen deze keer, want God heeft mijn gebed verhoord. Ik had gebeden om te mogen werken in Zijn koninkrijk en nu kan ik er niet bij zijn want ik moet werken!!! God heeft mijn jarenlange gebed verhoord!”

Wat een blijdschap als God onze gebeden zo duidelijk verhoort!

Bid en God zal geven

Hoeveel gebeden worden niet elke dag tot Hem opgezonden! We hebben zoveel noden in deze gebroken wereld. God weet dat en zegt: Bid en u zal gegeven worden! (Mattheüs 7: 7) Ik zál u het goede geven. (Mattheüs 7: 11)

Maar dat bidden is in de praktijk wel vaak hard werken. Het is meestal niet zo simpel als een bestellijst insturen naar de boodschappenservice van de supermarkt en dan maar wachten tot de bestelling wordt thuisbezorgd.

Bidden is volharden en ook onderwezen worden door God. Het is zoeken en kloppen, maar dan belooft God ook dat je zúlt vinden en dat de deur open zál gaan.

Lastig te geloven

Verhoort God dan echt al onze gebeden? Dat valt voor ons rationele westerlingen soms maar moeilijk te geloven. Het is goed te beseffen dat we daarin uitzonderlijk rationeel en sceptisch zijn ten opzichte van onze medebroeders in Azië en Afrika. Dat gegeven zou ons te denken kunnen geven over ons eigen (on)geloof… (Mattheüs 13: 58)

Toch zal je ontvangen

Maar de vraag blijft staan: Krijgen we dan alles waar we God om vragen? Mattheus vertelt ons dat God ons goede gaven zal geven als we tot Hem bidden. (Mattheüs 5: 11) In Lucas 11: 9-13 staat dat we, als we erom bidden, zeker Gods Heilige Geest zullen krijgen. Dat laatste is misschien niet het eerste waar we aan denken als we bidden omwille van een alledaagse zorg. Wat heb je dan aan de Heilige Geest?

De Heilige Geest

De Heilige Geest is een Geest van wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis en vreze des Heeren. (Jesaja 11: 2) Die dingen heb je hard nodig als je in de problemen zit. En… de Heilige Geest deelt ook gaven uit onder de gemeenteleden en laat vruchten groeien in ons leven waarmee we elkaar kunnen bemoedigen en bijstaan in onze zorgen.

Voorbeelden van vruchten van de Geest staan in Galaten 5:22-26. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
En voorbeelden van gaven van de Geest staan in 1 Korintiërs 12: 4-11. Het spreken van wijze woorden of woorden van kennis, geloof, de gave van genezing, wonderen of profetie, onderscheiding van geesten, tongentaal, uitleg van tongentaal.

De Heilige Geest leert ons dat we kinderen van God zijn en dat er een prachtige toekomst voor ons openligt en dat Jezus de Weg is naar dat eeuwige leven.

Met al deze gaven kunnen wij met elkaar een gemeente zijn en elkaar dienen te midden van de ellende van deze gebroken wereld. Sterker nog, door onze onderlinge liefde en hulp aan elkaar tonen we ook nog eens onze eenheid door de Heilige Geest aan de wereld. Dat zal een getuigenis zijn van Jezus en God voor alle mensen die het zien.

De Heilige Geest is daarmee in wezen de grootste gave die God ons kan geven en een grote troost in onze zorgen en nood. Toch vragen we daarnaast aan God vaak om het wegnemen van onze problemen. Daar bad Jezus eveneens om in de hof van Getsemane. Maar in het hogepriesterlijk gebed bad Jezus ook anders (Johannes 17: 15, 20-23): “Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. En Ik bid niet alleen voor dezen (de discipelen rondom Jezus), maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zullen zijn, zoals Wij Eén zijn. Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.”

En je ontvangt nog veel meer

Gods plan is blijkbaar meeromvattend. Het is nog niet de tijd van het wegnemen van al onze problemen. Deze, onder de zondeval zuchtende, wereld bestaat nog en wij leven daarin. Toch hielp Jezus tijdens zijn leven op deze aarde vele mensen en genas Jezus, door de werking van de Heilige Geest in Hem, velen als teken van Zijn (vol)macht en als teken van het komende Koninkrijk. En, zo Vader zo Zoon, Jezus liet zien hoe de Vader is. (Johannes 14: 9b) Dus we mogen ook nu uitredding vragen uit onze problemen en wonderen verwachten van onze Vader. God geeft graag en overvloedig op onze gebeden (Psalm 81) en belooft daarbij ook dat Zijn wondertekenen ons zullen volgen als we geloven in Jezus. (Marcus 16: 17)

God geeft overigens aan álle mensen goede gaven, of ze er nu om vragen of niet. Als schepper geeft God aan alle mensen bijvoorbeeld eten, gezondheid en kinderen. In Mattheüs 5: 45 staat immers dat God de zon op laat gaan over bozen en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Voor Gods kinderen echter geldt daar bovenop een heel mooie belofte (1 Johannes 3: 22-24): “Wat we ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.”

Dus God zál onze gebeden zeker verhoren, als we in Jezus blijven en Zijn gebod van liefde volgen.

Waarom merk je dan soms niks?

Toch… als God dan zeker zal verhoren, wat kan het dan soms toch lang duren voordat God verhoort!

Jezus wist daarvan en moedigt ons aan in Lucas 18: 1-8 om vol te houden met vragen aan God en te blijven aandringen in ons gebed. Jezus eindigt daar met de opmerking: “Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen.”

De Bijbel laat wel een reden zien waarom verhoring op zich kan laten wachten. Ooit bad Daniël intens tot God. Hij vroeg oprecht om inzicht in Gods Woord en wilde zich voor God verootmoedigen. Hij vastte door zichzelf te ontzien van alle luxe en geneugten en wijdde zich volledig aan zijn smeekbede. Hij moest dit drie volle weken volhouden alvorens hij antwoord kreeg. In een visioen zag hij een boodschapper van God die hem vertelde dat de gebeden van Daniël al op de eerste dag door God gehoord waren en dat hij daarom was gekomen. Hij was echter onderweg tegengehouden door de vorst (engel) van Perzië. De vorst (engel) Michael was hem na drie weken te hulp gekomen, zodat hij verder kon.

Hoewel wij er vaak niet bij stilstaan, is er om ons heen een felle geestelijke strijd gaande. God verhoort onze gebeden vaak ook in het geestelijke gebied en soms is dat niet (meteen) zichtbaar in onze fysieke wereld. Door geloof kunnen we weet hebben van deze strijd en soms ervaren we die zelfs voelbaar in onze gebeden en in ons leven. Als we niet direct antwoord zien met onze fysieke ogen, dan komt het aan op geloof. Zoals Hebreeën 11: 1 zegt: “het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet.”

Die geestelijke strijd is ook in Enschede heel reëel. Zo worden de kerken in Enschede steeds leger, maar ontstaat tegelijkertijd een netwerk van broeders en zusters vanuit heel verschillende kerken die elkaar vinden in hun Heer Jezus en samen gaan bidden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de nacht van het gebed van Open Doors. Dit netwerk van broeders en zusters uit alle hoeken lijkt de kracht te hebben van een vangnet: we vangen de klappen met elkaar op en zijn samen sterk in Hem.

Het is goed om te weten dat de gebeden van ons, als kinderen van God, in deze geestelijk wereld behoorlijk wat te weeg brengen. Het is niet voor niets dat Jacobus schrijft: “een gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.”

Dus houdt vol in je gebed, en zoek daarbij eventueel bemoediging en steun bij broeders en zusters. God zal verhoren. Dat belooft Hijzelf. Zal God ons dan, op ons gebed, uiteindelijk echt van alle narigheid verlossen?

Uiteindelijk zeker wel, er zal volkomen afgerekend worden met alle kwaad. Maar dat zal niet altijd het geval zijn in ons leven in deze wereld. Daar weet Paulus alles van en toch moedigt hij ons aan om al onze zorgen bij God te blijven brengen: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.” (Filippenzen 4: 6) Want God zál uitkomst bieden.

God gaat daarbij vaak wel een heel andere weg dan wij zouden wensen en waar wij om gebeden hebben. Achteraf blijkt het dan vaak toch beter dan wat wij zelf voor ogen hadden. Maar soms zal dat pas duidelijk worden als we eens Gods totale plan kunnen aanschouwen. Dat vergt veel geloof van ons hier op aarde en vertrouwen in de goedheid en wijsheid van onze Vader. Daar is de hulp en troost van de Heilige Geest zeker bij nodig. En Die krijgen we zeker al hier en nu!

We staan niet alleen in ons gebed

Het is goed om te weten dat de Heilige Geest Zelf met ons mee bidt (Romeinen 8: 26,27) en dat Jezus voor ons pleit in de hemel (Hebreeën 4: 14-16): “Wij hebben immers een Hogepriester, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij dan aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”.

Jezus begrijpt onze nood en God zál ons helpen!!

Johannes leert ons dan ook: “Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.” (1 Johannes 5: 14, 15)

Laten we dan God, onze Vader, danken in ons gebed!!!


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten