Eredienst – zondag 15 november 2015 om 10.00

Eredienst – zondag 15 november 2015 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Thema: Het DNA van het geloof!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen en stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek nr. 78: 20, 22, 24
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek voor de Kerken nr. 37: 1, 2, 3
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Liedboek voor de Kerken nr. 37: 4, 5
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Daniël 6: 1-12 (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer, DV nr. 24: 1 (melodie: Liedboek nr. 68)
 • Schriftlezing: 2 Timtheüs 4: 16-18
 • Zingen: Reinier Kleijer: Op het leven nr. 33: 1, 2 (melodie: Liedboek nr. 247)
 • Kinderen groep 6 t/m 8 gaan naar nevendienst
 • Prediking n.a.v. Daniël 6: 10b, 11 en 12 (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer Op het leven nr. 29 (melodie: Liedboek nr. 713)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, terwijl Robin de Vries op piano speelt
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 246
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
Daniël 6: 13-29

Vragen voor zelfstudie

 1. Zijn onze (gebeds)vensters wel eens beslagen? Waardoor komt dat en hoe krijgt u die weer open?
 2. Zou vandaag ook in ons leven kunnen blijken, dat Gods Geest in ons woont? Zo ja, wanneer en hoe?
 3. Wat betekent het voor uw geloof, dat God toelaat dat sommige van Zijn kinderen wèl worden verscheurd door leeuwen van allerhande soort?

 

Samenvatting preek

Tekst: Daniël 6: 10b, 11 en 12 (NBV)

Niemand is zo loyaal aan de overheid als een ambtenaar, die het beleid ervan uitvoert. Maar tot hoever kun je als beambte méé? Uitkeringsgerechtigden, die een fout maken, worden aangepakt. ‘Handhaving’ heet dat. Maar wie handhaaft in de stad de sociale gerechtigheid waar ‘t gaat om thuishulp? ‘Nationale ombudsman’ stelt op dit ogenblik een onderzoek in.

Zo’n morele autoriteit was ook Daniël onder nota bene drie koningen. Bij Nebukadnezar, Belsazar en de 62-jarige Darius van Medië. Samen met Cyrus van Perzië hadden ze het machtige Babel op de knieën gekregen. Een 80+ Jood, die de laatste koning van Babel op z’n nummer had gezet, was nu ‘hun’ man. Zijn collegae meden hem daarom.

De top 120 van het ambtelijk apparaat vormde de ‘commissie stiekem’. Die riep de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) te hulp. En die wéét: elk heeft ergens wel een zwakke plek. Of ze nu Daniël of Darius heten. Menig koning heb je tuk, als je hem voorstelt onderdanen te laten testen op ‘koningsgezindheid’. Ráák!

Een proefversie van een ‘wet gelijke behandeling’ wordt uitgerold over het hele rijk van hoog tot laag. Niemand uitgezonderd. Op straffe van de leeuwenkuil bij overtreding. Niet dood door verbranding zoals in Babel. Perzen als vuuraanbidders vonden dat helemaal niets. Spelen met vuur: ja, dat deed enkel en alleen Daniël.

In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn God bad en Hem prees. Hier heb je het DNA van Daniëls geloof!

De-Niet-Aflatende (DNA) verdient geloof en gebed zegt Salomo. Bidden in de richting van Jeruzalem is wat God vraagt. Dan zal Hij Zijn volk in den vreemde blijven gedenken zodra het zich weer wendt tot het hart van God: de tempel (1Kon.8:46-50). Het gebed is en blijft het geheime wapen. Van Simson tot Daniël tot Paulus.

Het is de band, die trekt als je niemand meer over houdt die voor jou door het vuur gaat. Wanneer je je als het ware voor de leeuwen gegooid voelt door nota bene mede-gelovigen! Want waar was dokter Lucas voor Paulus?Gemeente, hoe ziet uw en mijn ‘gebedsvenster’ er momenteel uit? Soms zitten er tralies voor. Wordt je gebed tegengehouden door ruzie met iemand…
Of ben je verstrikt in dingen, die gewoon haaks staan op ’t-gelóóf- waardig-leven. Of je venster naar God toe is beslagen door zorgen of verdriet. Dan kan ‘t zijn, dat je hand zich eerder balt tot een vuist dan dat die zich laat vouwen. Soms blijft er op den duur geen (gebeds)grond meer over om voor Hem op de knieën te gaan.

Roepen we onderweg op de vraag van anderen of we nog geloven, dat God in ons hart zit. Daar waar een ander toch lekker niet kan kijken. Een enkele keer doet de nood ons bidden. Maar waarom zouden we ‘t nog doen, als ‘t ons goed gaat? Dan kan God zich tenminste richten op minder bedeelden. Leven Hij én wij op onszelf!

Driemaal daags bidden bij zoveel welvaart vinden we ergens flauw. Niet zelden worden we daarna lauw. En de prijs die we betalen als we God ook niet meer (leren) loven en prijzen, is altijd deze: ‘Dan gaan we dus echt alléén door het leven. En vroeg of laat wordt die last ons een keer te zwaar.’ Gemeente, het DNA van het geloof is God Zélf.

Als ‘De-Niet-Aflatende (DNA)’. Dat zien we terug bij Meerdere Daniël Jezus. Het Lam dat sterker is dan de leeuw (=satan), die rondgaat om te zien wiens (gebeds)leven hij kan verslinden (1Petr.5:8). Alleen dankzij Hem kunnen ook wij lammeren onder wolven zijn (Luc.10:3). Wie in Hem gelooft, krijgt ook dit Zíjn DNA: Doe-Niets-Alleen (DNA)…

Op een dag allemaal onderweg naar een kuil waaruit géén mens zichzelf kan optrekken, trekt enkel ‘De-Niet-Aflatende (DNA)’ ook dááruit de Zijnen op (=opstanding der doden!).

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten