Avondmaalsdienst – zondag 22 november 2015 om 10.00

Avondmaalsdienst – zondag 22 november 2015 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Thema: De eindtijd!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek (2013) nr. 107: 1, 3, 19
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Reinier Kleijer: Lied n.a.v. de gebeurtenissen in Parijs – vrijdag 13 november 2015 (melodie: Liedboek 2013 nr. 118)
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Daniël 12
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 314
 • Kinderen van groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 gaan naar de nevenruimte
 • Prediking n.a.v. Daniël 12: 10a (NBV)
 • W.A. Mozart (1756-1791): Ave Verum Corpus
 • (zang: Miek Zevenbergen-van Saarloos; klarinet: Christine Molenveld)
 • (staande) Zingen: Gezongen geloofsbelijdenis
 • Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal
 • Gebed
 • Nodiging
 • Gemeenschap van brood en wijn
 • (staande) Gezongen dankzegging na elke tafelviering: Liedboek (2013) nr. 747: 5, 6, 7
 • (staande) Wij gedenken: Luite Lambertus Schoonderbeek (1920-2015)
 • (staande) Zingen: Liedboek (1938) nr. 111: 1
 • (staande) Wij vieren: Willem Tim Vrielink, geboren zondag 08-11-2015
 • (staande) Zingen: Liedboek (2013) nr. 105: 3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek (1973) voor de Kerken nr. 296
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Zelfstudievragen

Bijbelgedeelte voor zelfstudie
Daniël 11: 40-45

Vragen voor zelfstudie

 1. Wanneer vragen mensen naar het ‘hoe lang’ en wanneer naar het ‘wanneer’?
 2. Hoe kunnen we voorkomen, dat jonge mensen in de toekomst het perspectief op de samenleving verliezen?
 3. Hoe krijgen wij moed en kracht om ook voor vijanden te bidden? En wat is de grootste vijand: IS òf onze zelfzucht die nog steeds leidt tot grote armoede in vele delen van de wereld?

 

Samenvatting preek

Tekst: Tekst: Daniël 12: 10a (NBV)

Laatste bladeren vallen. Overgang naar de winter tekent zich gaandeweg af. Op laatste zondag vóór advent gedenken gemeenten hun overledenen. ‘t Is goed om op gezette tijden over eigen vergankelijkheid na te denken. Soms roept dit bij mensen gevoelens van onbehagen of angst op. Is de druk ook dáárom zo groot om hier en nu uit dit leven te halen wat erin zit?

Gelovigen leven onder de belofte, dat het beste nog komt. Is dit een wilde gok? Of een door God in het verleden gedane dúrf-investering in Christus Jezus, die grote gevolgen heeft voor de toekomst? Vandaag neemt het rooster van zondagsschool ons mee naar de eindtijd. Zoals de profeet Daniël er over spreekt in laatste hoofdstuk. Over hoe we dan zíjn.

De grote verdrukking, de antichrist, de slag bij Armageddon, het nieuwe Jeruzalem en tijden-wáárop laat ik in deze Avondmaals-toeleidende preek bewust allemaal rusten. Wij hebben het nu enkel over de kwaliteit van zijn en wat ervoor nodig is. Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen.

Een parallelle tekst in bijbelboek Openbaring (BGT22:11) beschrijft onze algemeen menselijke toestand aan het eind der tijden als volgt: ‘Iedereen die verkeerde dingen doet, zal nog meer verkeerde dingen doen. Iedereen die slecht is, wordt nog slechter. Maar elk die goede dingen doet, zal nog meer góede dingen doen. En iedereen die heilig is, zal nog heiliger worden.’

Laatstgenoemden zijn ‘de verlichten, die zullen stralen als sterren’ (vs.3). Wíe dat zijn? Een moeder in haar gezin, een man op zijn werk, een jongen in de vriendenkring, een meisje voor haar vriend, een onderwijzer in de klas. Al zulke mensen zijn door de Vader aan de Zoon gegeven. Mensen van wie de namen geschreven staan in boek des levens van het Lam. Mensen, die géén rust hebben tótdat ze die vinden in God!

Daniël zag de toekomst vanaf eeen heuvel. Wíj vandaag vanaf Golgotha. Zijn dood gedenkend tot Hij terugkomt. Tot het Lam en Zijn bloed mogen we onze toevlucht leren nemen. Tot de Here, die boven de stroom van de woelige tijd staat. Met handen ten hemel om te onderstrepen, dat Hij daar staat voor het aangezicht Gods ten gunste van Zijn volk.

Israël. Hier Sieraad-land genoemd (11:41a). Oftewel de kleine wijzer van Gods Woord. Hoe treden we Hem tegemoet, als doden om ons heen gaan opstaan (vs.2)? Als vriend of vijand? Als kaf of als koren? Zoals Heiland zei: ‘Satan wil jullie graag als graan zeven. Maar Ik heb gebeden én Ik bid, dat je geloof sterk genoeg zal zijn (BGT,Luc.22:31,32)…’

Anders doorstaat geen enkel graan de orkaan (citaat Seth Gaaikema). We worden wit gemaakt. Níet kosmetisch. Van buitenaf zoals een Farizeeër. Van buiten fraai wit, maar van binnen vol onreinheid (Mt.23:27). Maar van binnenuit zoals Daniël. Door te leven bij Woord en gebed als door Zijn bloed totaal gereinigde mensen. Zonder vlek of rimpel (Ef.5:27).

Wees wèl voorbereid en kom naar de viering van dít Heilig Avondmaal. In het besef dat we onderweg zijn naar die tijdens de bruiloft van het Lam aan het eind der tijd.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten