Avondmaalsdienst – zondag 29 januari 2017 om 10.00

Avondmaalsdienst – zondag 29 januari 2017 om 10.00

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Genezing op afstand!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 121
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 232
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Johannes 4: 46-54 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 170: 1, 2
 • Zingen: nevendienstlied 6, terwijl groepen 1 t/m 8 naar nevenruimte gaan (melodie: Liedboek 2013 nr. 801)
 • Prediking n.a.v. Johannes 4: 50 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 713: 1, 2
 • Woorden der inzetting
 • (staande) Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Nodiging
 • (staande) Gezongen dankzegging: Liedboek 2013 nr. 655: 3, 4, 5
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 291
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Johannes 4: 50 (NBV)
’Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg.

De Chinese evangelist Watchman Nee (1903-1972) vertelt in één van zijn boeken het volgende: ‘Er lopen drie vrienden achter elkaar over een smalle muur. De eerste heet Feit. De tweede Geloof. En de derde Ervaring. Ze vinden het moeilijk om hun evenwicht te bewaren. Het gaat goed zolang…

Geloof niet omkijkt. Zich concentreert op de voorste vriend Feit. Maar zodra Geloof controleert of Ervaring nog wel in zijn kielzog meekomt, valt hij van de muur…’ Nu het punt. Menig mens ervaart niet, dat God op de weg van het geloof méé komt. Zeker als ‘harde feiten’ gebeuren. Kind dat ziek wordt!

Dan wordt meest riante leven aan ‘het hof van de welvaart’ onmiddellijk betrekkelijk. Ouders zijn het kwetsbaarst in hun kinderen. Zoals nu bij zoontje van 3 met leverkanker van zanger Michael Bublé. En toen bij zoon van lakei van koning Herodes Antipas (20 vóór-39 nà C) uit Kfar Nahum. Troost-dorp.

Stad ten westen van meer van Tiberias en 200 meter onder zeespiegel. Kind van deze Joodse man had hoge koorts (vs.52). Mogelijk verband houdend met malaria, die daar bij het meer vaker heerste (Lc4:38). De vader maakte reis van 26 kilometer naar Kana waar Jezus jaar eerder water in wijn verandert.

Over het hoofd van de overbezorgde vader heen richt Jezus Zich tot ‘Jan Publiek van alle plaatsen en alle tijden’, die Hem ziet als wonderdokter. Gratis aan huis te ontbieden. En wat doet de Heiland dan? Bewust gaat Hij níet mee in de verwachting van man en de anderen. Uitermate spannend moment. Pa houdt áán!

Calvijn zegt: ‘Ofschoon de Here onze hulp is, leren we hier Hem niets voor te schrijven.’ Jezus prevelt géén gebed. Geeft géén recept. Vraagt ook niet naar geloof van de zieke. Bindt de vader enkel aan dit beloftevolle Woord: ’Ga maar naar huis, uw zoon leeft.’ Dezelfde woorden sprak Elia in Sarfath…

In het huis van een vrouw die nà haar man ook haar zoon verloor (1Kn.17:23) Toen zelfs Johannes de Doper eraan begon te twijfelen of Jezus wel écht de Messias is, zegt de Heiland: ‘Blinden kunnen weer zien, doven horen, verlamden lopen, mensen met huidvraat worden rein, doden opgewekt en armen horen goed nieuws (Lc.7:23).’

En dan voltrekt zich een dubbelwonder. De vader leert geloven zónder te zien. En tegelijkertijd wordt zijn kind beter, terwijl hij níet thuis is. Daarmee staat hij in de lijn van Noach die ark bouwde alsof zijn leven en dat van anderen ervan afhing. De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg…

Nog bewogener dan de heenreis is de terugreis, als tegemoet komend personeel hem vertelt hoe het met zijn kind is. Daarna komt hij zelf en zijn hele huis tot geloof (vs.53). Dit is ‘genezing op afstand’! Bij viering van het Heilig Avondmaal gebeurt eigenlijk iets soortgelijks.

Dan lopen ook drie vrienden achter elkaar over een smalle muur. Vriend Feit: het kruis en de opstanding als heilsfeiten. Vriend Geloof richt zich op de betekenis hiervan. Bestaande uit: ‘Genezing op afstand’. In de vorm van vergeving van zonden, ook voor ons die nu leven. Vriend Ervaring maakt geloof in dit heilsfeit 2000 jaar later tastbaar.

Zoals Augustinus zegt: Verbum visibile (Het zichtbare Woord). Onder de tekenen van brood en wijn. Om ook ons en allen dit bij monde van de Here Jezus te horen zeggen: ‘Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, en beleef hier en nu deze blijdschap: ‘de Zoon, het Kind ook ons gegeven, lééft!’

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten