Avondmaalsdienst (Goede Vrijdag) – vrijdag 14 april 2017 om 19.30 uur

Avondmaalsdienst (Goede Vrijdag) – vrijdag 14 april 2017 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Níet zelfredzaam?!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 63: 1, 3
 • Bemoediging en groet
 • Pie Jesu (Andrew Lloyd Webber), door Benno Kok (orgel), Christine Molenveld (klarinet) en Anita van der Molen-Holl (sopraan)
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezingen
  • Marcus 15: 24-39 (NBV)
  • Romeinen 6: 5-11 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 189: 3, 4
 • Prediking n.a.v. Marcus 15: 31b (NBV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 114: 1, 5, 8
 • Woorden der inzetting
 • (staande) Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Nodiging
 • Gezongen dankzegging: Choral uit de Johannes Passion (J.S. Bach), door Benno Kok (orgel), Christine Molenveld (klarinet) en Anita van der Molen-Holl (sopraan)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 576A: 4, 7
 • (staande) Wegzending en zegen
 • We verlaten in stilte de kerk

 

Samenvatting preek

Tekst: Marcus 15: 31b (NBV)
Anderen heeft Hij gered, maar Zichzelf redden kan Hij niet.

Wat een verschil bestaat er tussen de nacht, waarin hemel openbrak tijdens de geboorte van de Here Jezus. En die ‘nacht’ op de middag van Goede Vrijdag, toen de hemel potdicht zat voor Hem. Bij Zijn Doop klonk nog: Deze is Mijn Geliefde Zoon. Maar bij Zijn dood lijkt God Zijn Kind níet meer te zien…

Maar wáárom hing Jezus daar op Golgotha? Van God en mens verlaten? Wilt u ‘t werkelijk weten? Omdat eerste mensen God verlaten hebben. Paulus zegt: Wij zijn géén toeschouwer van wat er in Eden en Golgotha gebeurd is. In zijn brief aan gemeente te Rome schrijft de apostel: Wíj hangen er óók!

Néé, niet voor straf. Immers die droeg Hij. Maar wèl om met Hem méé te sterven. Wij: zoals we van nature zijn. Met een grote mond. Soldaten, voorbijgangers, leidslieden en het gilde der misdadigers náást Hem. Bij Marcus lastert elk Hem. Zonder uitzondering. Anderen heeft Hij gered, maar Zichzelf?

Boze geesten dreef Hij uit. Zieken heeft Hij genezen. Mensen geroepen als Zijn volgeling. Maar het ongeloof is massief. Die helse pijn draagt Jezus. In stilte. Tot dan toe heeft Zijn stem nauwelijks meer geklonken ‘En Jezus zweeg.’ Tótdat de Zoon van de Vader Zich in de taal van Zijn moeder meldt.

In de Aramese taal roept Hij met ‘gróte’ stem. Níet om Elia – zoals Zijn vijanden denken – maar God Zélf. De haat van de familie Mens tegen Hem gaat zover, dat de spot omslaat in sarcasme. Ben ík ‘t, Heer? Zodra Jezus de Geest geeft, scheurt het voorhangsel inde tempel door een rukwind in twee delen.

Volgens overlevering is ditzelfde voorhangsel met scheur erin als trofee gedragen tijdens de triomftocht onder keizer Vespasianus (69-79). Lezers van de brief van Paulus aan gemeente te Rome zijn hiervan mogelijk ooggetuigen geweest. Zoals de centurio van de dood van Jezus: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’

Gemeente, kan Jezus ook bij ons doen wat géén ander kan? Anderen, ja dus ook óns, redden? Een voorbeeld. In Zuid-Amerika kunnen grote prairiebranden woeden. Weet u hoe men zich daartegen beveiligt? Door preventief stukken gras plat te branden. Dan had het vuur tenminste geen voedsel meer.

Zo is ’t ergens ook met Golgotha. Daar liet de Zoon des Mensen Zich ten prooi vallen aan de vlammen van Gods toorn over de zonden. Niet de Zijne, maar de ónze. Door te zeggen ‘neem Mij maar’ blies Hij met Zijn láátste adem de Geest van níeuw leven in jou en mij. Maar wat ziet Hij daarvan terug?

Zo is van bisschop Polycarpus (69-156) van Smyrna bekend, dat hij ten tijde van vervolging vluchtte. Toen hij zag dat zijn gemeente versaagde, keerde hij terug. Daarmee een voorbeeld nemend aan Redder, die níet zelfredzaam was. Christus Jezus: Redder van mensen, die in dat redden Zélf reddeloos was.

Bevrijder van mensen die in het bevrijden ‘gevangene’ was. Weldoener van mensen, die Zelf níet welgedaan leeft. In de Zoon maakt de Vader ‘t voor eeuwig wèl met ons. Op weg naar het eeuwige avondmaal zijn brood en wijn de blijvende tekenen van het feit, dat het licht het van het duister wint.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten