Eredienst – zondag 7 mei 2017 om 10.00 uur

Eredienst – zondag 7 mei 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Onder de radar blijven!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 66: 1,3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 66: 6,7
 • Woord van verootmoediging: Handelingen 5: 29-32 (NBV)
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 502
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Exodus 1: 8-22 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 77: 2,3
 • Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de nevenruimte, terwijl wij Kinderlied 3 zingen
 • Prediking n.a.v. Exodus 1: 17 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 538: 3,4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 146C: 3,4,7
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Exodus 1: 17 (NBV)
Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven.

Egypte, graanschuur van het Midden-Oosten, puilde ten tijde van Jozef uit van de vreemdelingen. Buitenlanders, die graantjes meepikken van de welvaart, werden toen en nu gezien als bedreiging. Farao Ramses II (1290-1224) kon de roep om maatregelen hiertegen te nemen niet goed weerstaan. Wat deed hij?

Hij vroeg eerst advies bij de Sociale Verzekeringsbank. Ja, de gezinnen van buitenlanders zijn te groot. En er gaat te veel kinderbijslag de grens over. Ondanks het harde werken hebben ze toch nog te veel ‘vrije tijd’. Oftewel ‘tijd om te vrijen’ (vs.12). Spoedoverleg volgt met het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

Prognoses over bevolkingsgroei zijn alarmerend. En daarna komt het Nationaal Consultatie Bureau met een plan van aanpak. Onder leiding van de vroedvrouwen Sifra (=schoonheid) en Pua (=schittering). Tekst: Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte opdroeg.

Ze lieten de jongetjes in leven. Níet doen wat je van hogerhand gezegd wordt, heet in onze cultuur: burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar kan een mens dit maken? Petrus zou zeggen: ‘Ja zeker, want men moet God meer gehoorzamen dan de mensen (Hd.5:29).’ Maar wat is dan in deze wijsheid, ‘vroede vrouwen’?

Overigens: ‘vroed’ betekent ‘wijs’. En deze twee lieten zich niet ‘van de wijs’ brengen. Het geloof speelde daarin onmiskenbaar een rol. Echter de wijze waarop ze ermee werkten, roept tot op deze dag bij menigeen vragen op. Toen ze moesten uitleggen waarom de kinderzegen bij Israël níet ophield, kozen ze een list.

Joodse vrouwen bevallen zo snel, dat je als ‘t ware zou kunnen zeggen: ‘Floep, daar is Joep (vs.19)!’ En zo spelen deze vrouwen het klaar om ‘onder de radar te blijven’. De grote hoogte waarop farao regeert, is kennelijk een andere dan de laagvlakte waarop ‘het gewone leven’ geleefd wordt. God zégent hun aanpak.

Immers als beloning kregen beide vroedvrouwen ook zelf nog een gezin (vs.21). Maar is zulk ‘slim handelen’ dan toegestaan? Je zou geneigd zijn om dit te gaan denken. Neem de manier waarop Jacob bezig is aan het bed van zijn vader Izaäk. En niet te vergeten: Rachab, die vijanden van verspieders om de tuin leidt.

Heiligt dan het goede van het doel het oneigenlijke middel? Dit blijft in elke tijd een spannende vraag. Deze week was het weer bevrijdingsdag. Ds. Buskes (1899-1980) zei: ‘Tegenover de bezetter loog men tegen de klippen op!’ Maar wáár ligt de grens? Deze vrouwen zijn voor dit ene bang: ingaan tegen wil van God.

Gemeente, wie ‘onder de radar blijft’, laat zich niet per definitie leiden door een geest van lafhartigheid (2Tm.1:7a)? De vraag aan ons is: Door Wie laten wíj ons leiden? Hoe dragen wij geloof aan onze kinderen in de praktijk over? Als je kind vraagt om een verzuim-briefje voor school te schrijven, terwijl het níet ziek is?

Of als je teveel geld terug krijgt bij de kassa? Maakt geloof dan écht het verschil? Als het ons verlangen is om de wil des Heren te doen, zal het belang van de ander ‘t steeds vaker gaan winnen van het eigen belang (Fp.2:4). Bij niemand is dit zozeer gebleken te zijn als bij de Opgestane. Hij gaf in ons belang het Zijne op!’

Zijn leven en lijden zijn níet ‘onder de radar gebleven’, maar staan op het netvlies van de hele wereld gebrand. En Zijn groot ontzag voor God.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten