Kan schade in een gezin of familie doorbroken worden?

Er ontstaat vaak schade in een gezin. Denk aan David. Hij pleegt overspel en moord en later vindt incest plaats in zijn gezin met uiteindelijk als gevolg het drama rond zijn zoon Absalom. David krijgt wel vergeving van God nadat hij berouw heeft getoond voor zijn daad, maar de gevolgen van zijn daad blijven zichtbaar. Kan de schade in een gezin of familie doorbroken worden? Als je kijkt naar het plotseling vóórkomen van goede koningen in een rij van slechte koningen over Juda, dan moet het antwoord “ja” zijn. Maar toch vervalt Juda uiteindelijk aan het heidendom. Hoe kan schade doorbroken worden en wat betekent dat nu voor ons, als we in een gebroken gezins- of familiesituatie zijn opgegroeid of leven.

Allereerst: de zoon van David was Salomo. Hij was de vredeskoning en mocht zelfs de tempel van God bouwen. Dus een gezin hoeft inderdaad niet perfect te functioneren als voorwaarde voor een gelovig en goed handelend nageslacht.

Als we kijken naar de goede koningen in de rij van koningen van Juda, dan zien we dat hun eigen instelling en eigen keuzes bepalend zijn.

Van Asa wordt gezegd dat zijn hart helemaal toegewijd is aan de Heer. Asa is de vierde generatie vanaf David, ofwel de achterkleinzoon van Salomo. Er staat wel dat omwille van David, God deze koning doet opstaan, omdat David juist had geleefd in de ogen van de Heer, behalve in de zaak van Uria.

Van zijn zoon, koning Josafat, staat dat hij op zoek gaat naar het Woord van de Heer in zijn leven. Hij bestudeert de Bijbel en laat ook het hele volk onderrichten in de Bijbel (catechisatieles voor het hele volk. Stel je voor!) .

Joas, een achter-achter-kleinzoon van Josafat, wordt als kleine baby gered van een coupe gepleegd door zijn oma! Hij groeit daarna 6 jaar lang in het verborgene op in de tempel bij priester Jojada. Deze coacht hem later ook als hij koning wordt (al op zeven jarige leeftijd). Josafat luistert naar de juiste persoon. Dat is een keuze, zeker als je volwassen wordt.

Zijn zoon Amasja doet ook wat juist is in Gods ogen, maar niet met een volkomen toegewijd hart en vervalt later dan ook tot afgoderij. Zo zie je dat je eigen keuze echt belangrijk is, ook als je een “goed” voorbeeld van huis uit hebt meegekregen.

De zoon van Amasja, Uzzia, leert niet van zijn vader maar van een profeet om God te zoeken. Het hoeven dus niet persé je ouders te zijn die je onderwijzen. God zegent Uzzia om zijn keuze, maar dan wordt Uzzia hoogmoedig in al zijn rijkdom en voorspoed. Hij vindt zichzelf zo goed, dat hij zelf zijn offers gaat brengen in de tempel en de priester als geheiligde tussenpersoon niet meer nodig heeft. God moet hem krachtig waarschuwen, zodat hij zich weer realiseert wie hij is en waar hij staat en nederig van hart blijft. Hij wordt melaats en blijft dat tot zijn dood toe. Is dat nu hard van God, of heeft God hem juist zo lief, dat Hij hem behoedt voor afdwalen?

De zoon van Uzzia, Jotan, heeft geleerd van zijn vader en doet net als zijn vader wat goed is én gaat de tempel niet zelf in om te offeren. Gods waarschuwing werkt zelfs door in de volgende generatie!

Ook Hizkia, een kleinzoon van Jotan, vertrouwt op God, zonder dat zijn vader daarin een goed voorbeeld is geweest. Hij volgt God in alles. Hij neemt al Gods geboden in acht. Daardoor is God met hem en overal waar Hizkia heen trekt, handelt hij verstandig.

De laatste “goede” koning was Josia, een achterkleinzoon van Hizkia. In zijn tijd was de hele wet van God vergeten en kwijtgeraakt. Een priester vindt de “Joodse Bijbel” letterlijk ergens terug in de tempel en Josia schrikt zich kapot als hij leest wat erin staat. Hij besluit om God te raadplegen over wat hij nu moet doen.

Opnieuw een eigen wilsbesluit, ditmaal tegen alle omstandigheden in.
En dat geldt niet alleen voor koningen.

Neem Rachab, de hoer uit Jericho.
Het volk Israël dat 40 jaar door de woestijn heeft gezworven, mag van God het beloofde land binnen gaan. Ze sturen verspieders naar de sterke stad Jericho om te kijken of de stad in te nemen is. Rachab herkent de spionnen en verbergt ze in haar huis als soldaten van de koning hen op het spoor zijn. Waarom doet ze dat? Ze zegt ”Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Wij zijn vol angst en zonder moed, want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde.”
Zij belijdt haar geloof in God en zij helpt Zijn volk, terwijl ze opgegroeid is met afgoden en geen Israëliet is! Zij en haar hele familie worden gespaard als Jericho valt en ze wordt opgenomen in het volk van Israël. Wat een verandering in haar leven door een keuze van Rachab.

Hetzelfde geldt voor Ruth. Zij is een Moabitische, maar zegt tegen haar Israëlitische schoonmoeder: Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.
Ook zij kiest voor God en wordt opgenomen in Israël.
En meer dan dat… beide vrouwen, Rachab en Ruth zijn opgenomen in het voorgeslacht van Jezus, de beloofde Verlosser!

Maar ook later zien we dat het op een eigen keuze aankomt, zoals bij Augustinus (354-430). Hij is een zoon van een heel gelovige moeder maar besluit als puber tot het leiden van een losbandig leven. Op zijn achttiende is hij al vader. Maar op zijn 32-ste kiest hij resoluut anders en gaat God volgen. Hoe verandert daarmee alles. Hij wordt later één van onze kerkvaders.
Alhoewel Augustinus zelf moest kiezen, zal zijn moeder veel gebeden hebben voor hem.
De Bijbel zegt dat een krachtig gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt! (Jacobus 5: 16)

In Ezechiël 18 legt God uit dat ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes; een kind wordt niet gestraft voor wat zijn vader fout heeft gedaan en omgekeerd. Maar er staat ook, dat God de afgedwaalde mens blijft zoeken en roepen om hem het leven te kunnen geven.
In Ezechiël 18 vers 23 zegt Hij: “Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van een goddeloze? Is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leven zal?” En in vers 31: “Werp al uw overtredingen van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een mens, spreekt de Heere, dus bekeer u!”

In al deze levens zien we dat mensen een eigen keuze mogen en moeten maken, ongeacht of ze een goede of slechte start hebben gehad.
Hoe doorbreek je schade of een slechte start? Laat God het doorbreken door voor Hem te kiezen. Dan opent zich het nieuwe leven.
En als het om geliefden van je gaat, die zelf moeten kiezen? Pleit voor hen bij God, Hij heeft immers ook het hele huis van Rachab gered!
Want een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dat leert Hij ons Zelf in Zijn Bijbel, en……………bij God geldt: Wat Ik zeg zal Ik doen, beloofd is beloofd!


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten