Categorie Archieven: Collectes diaconie

 • -

Uitgangscollecte zondag 12 november 2017

Categorie:Collectes diaconie

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.

Doelstelling van Open doors: Het Lichaam van Jezus Christus, onder (bedreiging van) beperking en/of vervolging vanwege zijn geloof in Jezus Christus, versterken, toerusten en aanmoedigen tot de wereldevangelisatie, door voorbede en:

 • door waar nodig te voorzien in bijbels, bijbelstudiemiddelen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening;
 • door het Lichaam van Christus in bedreigde en onstabiele gebieden voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden;
 • door het Lichaam van Christus in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren zich te vereenzelvigen met bedreigde en vervolgde christenen en hen actief te helpen.

Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

Open Doors is een interkerkelijke stichting die christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis.


 • -

Diaconiecollecte dankdag 1 november 2017

Categorie:Collectes diaconie

Voedselbank

Sinds de oprichting van de Voedselbank Enschede in 2006 is de behoefte aan voedsel-ondersteuning flink toegenomen. Van 16 pakketten per week in 2006 zijn we gegroeid naar ongeveer 550 voedselpakketten per week in 2015, waarvan 30 via het Haaksbergse uitgiftepunt. Daarmee ondersteunen wij circa 1.450 personen. De Voedselbank Enschede-Haaksbergen ontvangt via het regionale distributiecentrum in Deventer voedselproducten die landelijk zijn aangeleverd. Verder zamelen wij restpartijen levensmiddelen in bij producenten, supermarkten, bakkers, slagers en andere winkeliers in Enschede, Haaks-bergen en de directe omgeving. Wij profiteren daarnaast van acties van kerken, scholen en maatschappelijke organisaties die van tijd tot tijd producten inzamelen. Ook particu-lieren dragen bij door bijvoorbeeld hun kerstpakket af te staan. Dankzij de samenwerking met biologische boerderij De Viermarken en diverse andere moestuinen in Enschede zijn wij momenteel ook in staat onze cliënten verse groenten aan te bieden.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


 • -

Diaconiecollecte zondag 29 oktober 2017

Categorie:Collectes diaconie

Terwille

Ieder mens is bestemd om vrij te zijn! Terwille is een door de overheid erkende GGZ-instelling voor verslavingszorg. Ze bieden hulp aan mensen, met een verslaving, zelf en aan hun omgeving. Ook voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en slachtoffers van mensenhandel of loverboys is er een gespecialiseerd programma. Het hulpaanbod van Terwille heeft een bijbelse basis, met als doel: een verslavingsvrij leven. Iedereen die te maken heeft met een verslaving kan bij Terwille terecht.


 • -

Uitgangscollecte zondag 15 oktober 2017

Categorie:Collectes diaconie

Wereldvoedseldag Kerk in Actie – Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid – Sudanese vrouwen

In Zuid Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld en onder discri-minatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Ze doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Kerk in actie ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil men ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. Men wil de armoede van deze 100 vrouwen met 80%
terug dringen.

Van harte aanbevolen.


 • -

Avondsmaal collecte zondag 10 september – Leprazending

Categorie:Collectes diaconie

De plotselinge overstromingen en aardverschuivingen in Nepal zijn veroorzaakt door de zware regenval van de afgelopen dagen hebben meer dan 70 mensen gedood en vele anderen in gewond. Het Nepalese leger, de politie en lokale vrijwilligers zijn al begonnen met reddingacties, maar de voortdurende regenval bemoeilijkt het reddingswerk. De overstromingen en aardverschuivingen hebben ook werkgebieden van Leprazending Nepal getroffen. Volgens de meest recente informatie van lokale partners van Lepra-zending zijn honderden gezinnen ontheemd. Tenminste 700 leprapatiënten, die lid zijn van patiëntencoöperaties, hebben nu hun bron van levensonderhoud verloren. Als eerste actie zal Leprazending Nepal 700 noodpakketten uitdelen aan getroffen leprapatiënten en andere allerarmsten. Een noodpakket bevat dekzeilen, kookartikelen, voedsel en medicijnen. 1 pakket kost ca. € 50,00.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


 • -

Diaconale collecte zondag 3 september 2017

Categorie:Collectes diaconie

De Hezenberg

Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed ‘De Hezenberg’. Hier ontvangen wij mensen die zijn vastgelopen in hun leven en willen werken aan zichzelf. We bieden hulp aan mensen met bijvoorbeeld depressies, angsten, trauma’s, psychosomatische klachten, relatieproblemen, problemen op het werk, oververmoeidheid (burn-out), langdurige rouwproblematiek, identiteitsvragen of een negatief zelfbeeld. Ook biedt De Hezenberg ruimte aan mensen die zoeken naar rust, bezinning en verdieping. We zetten ons in om mensen die in hun leven zijn vastgelopen rust, ruimte en hulp te bieden om te groeien naar herstel en zelfrespect. Dagelijkse gebedsmomenten en wekelijkse vieringen geven vorm aan het christelijk geloof. Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden, uiteraard nemen wij ook mensen in behandeling die niet-christelijk of niet-gelovig zijn. Wij bieden een traject van maximaal zeven weken. Gedurende deze weken zijn mensen doordeweeks te gast op ons landgoed en krijgen ze alle aandacht van een team van ervaren en geschoolde therapeuten en pastores. We werken met een stevig therapeutisch programma van zowel individuele begeleiding als ook gezamenlijke activiteiten, gesprekken, training en ontspanning. We bieden ook behandeling aan zonder verblijf, in de vorm van ambulante gesprekken met een geregistreerde psychotherapeut.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


 • -

Diaconale collecte zondag 2 juli 2017

Categorie:Collectes diaconie

Stichting Chris

Chris biedt een luisterend oor aan kinderen en tieners door middel van chat en Chrisconnect (mail). Op deze wijze stelt men kinderen/jongeren in staat hun problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van de vele vrijwilligers, om hen zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij dat nodig hebben. Naast een luisterend oor geeft Chris ook verschillende voorlichtingen en trainingen op scholen, kerken en andere organisaties. Samen sta je sterk (pestaanpak) en LEV! (het weerbaarheidsprogramma).

Chris is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel. De stichting inspireert en stimuleert kinderen, jongeren, ouders en opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.


 • -

Diaconale collecte zondag 18 juni 2017

Categorie:Collectes diaconie

Help asielzoekers die terugmoeten

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het transithuis, partner van Kerk in actie. Hier kunnen uitgeprocedeerd asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op de terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk en zo nodig adviseert deze stichting voor gezondheidszorg of scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet de stichting INLIA zich er voor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. Daarnaast adviseert deze stichting hoe ze deze mensen het beste kunnen helpen, en biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning.

Geef aan de collecte om dit mogelijk te maken.


 • -

Uitgangscollecte zondag 11 juni 2017 – Kerk in actie

Categorie:Collectes diaconie

Hulp voor straatkinderen in Colombia

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslaving of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden.

Dankzij de stichting Straatkinderen Medellín vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen er meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen kunnen hierbij begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen, wanneer ze op school lessen volgen en zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen zij meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij.

Collecte van harte aanbevolen door de diaconie.


 • -

Uitgangscollecte zondag 14 mei 2017 – Dorcas

Categorie:Collectes diaconie

Dorcas legt zich niet neer bij de nood en armoede in Oost – Europa , het Midden –Oosten en Afrika. Ze werkt samen met lokale kerken en partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de allerarmsten en de weerbaarheid van mensen in nood. Ze geven drie vormen van hulp en ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling : Dorcas helpt mensen hun levensomstandigheden duurzaam te verbeteren met langlopende projecten op het gebied van werk en inkomen, landbouw, kinderontwikkeling , water, hygiëne en gezondheid. Sociale zorg: Dorcas zorgt voor mensen die kwetsbaar zijn en er vaak alleen voor staan. Ouderen, kinderen, chronisch zieken, gevangenen, mensen met een beperking. Dorcas bezoek ze, begeleidt ze en geeft wat nodig is aan eten, warmte, kleding en medische voorzieningen. Rampenmanagement: Wereldwijd staat Dorcas mensen bij die in risicogebieden leven of getroffen zijn door een ramp. Bij een dreigende noodsituatie helpt Dorcas met preventieve maatregelen en voorbereiding. Als een ramp plaatsvindt, biedt Dorcas noodhulp en ondersteunt de wederopbouw.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.