Categorie Archieven: Collectes diaconie

 • -

Diaconiecollecte zondag 14 januari 2018

Categorie:Collectes diaconie

Eleos

Eleos betekent ‘barmhartigheid’ of ‘ontferming’. Vanuit de christelijke identiteit en in navolging van de Bijbelse oproep tot barmhartigheid bieden ze op deskundige en respectvolle wijze behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Eleos richt zich op hulpvragers die willen dat de geboden hulp aansluit bij hun christelijke levensovertuiging.

De hulp van Eleos heeft als doel psychisch lijden te voorkomen, te verminderen, dragelijker te maken of op te heffen. De hulp die wordt geboden komt tot stand in samenspraak met de hulpvragers. Daarbij wordt aangesloten bij hun eigen mogelijkheden en veerkracht en wordt verbinding gezocht met de eigen omgeving. Medewerkers van Eleos geven hun werk vorm vanuit vijf kernwaarden: barmhartigheid, deskundigheid, respect, verbondenheid en vitaliteit.


 • -

Diaconiecollecte zondag 7 januari 2018

Categorie:Collectes diaconie

Hospice Enschede

Sterven doe je alleen, maar je hoeft niet alleen te sterven. Daarom is er Hospice Enschede. In het bijna-thuis-huis ben je nooit alleen maar 24 uur per dag omringd met zorg, liefde en aandacht. Een plek waar u, als ongeneeslijk zieke, waardig afscheid kunt nemen van uw leven.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


 • -

Uitgangscollecte 1e kerstdag 2017

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in actie

Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist nu met Kerst. Geen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa en oma op bezoek: voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.

Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Sommige kinderen hebben zelfs nooit vrede gekend.

Collecte wordt van harte aanbevolen door de diaconie.


 • -

Diaconiecollecte 1e kerstdag 2017

Categorie:Collectes diaconie

Kinderhuis “Vatër e Ngrohtë” (“De Schuilplaats“) in Albanië

Het kinderhuis te Gjirokastër, een stad in het zuiden van Albanië, waar we nu voor het derde jaar voor collecteren, is opgericht in 1996 in Nederland (Brummen) en twee jaar later geregistreerd in Albanië, met als doel “om kinderen waarvoor hun eigen familie niet kan zorgen, een thuis te geven”. (Psalm 91:1).

Marijan Nijhof uit Brummen is 20 jaar geleden naar Tirana, de hoofdstad van Albanië, ge-gaan met als doel om daar meisjes, die anders een abortus zouden ondergaan, op te van-gen, te begeleiden en te vertellen dat het evangelie een andere, hoopvolle boodschap voor hen (een verstoten groep) heeft. Toen ze de taal beheerste, is ze in Gjirokastër een kinderhuis begonnen.

Voor sommige kinderen, zoals Xhoi, geldt dat ze vanaf hun prilste jeugd al in het kinderhuis wonen. Het is in Albanië sinds een aantal jaren wettelijk geregeld dat kinderen, die in een kinderhuis wonen en waar de ouders niet voor kunnen zorgen, geadopteerd moeten worden. Dat betekent voor de meeste kinderen dat ze naar het buitenland gaan omdat adopteren in Albanië nog niet gebruikelijk is. Door deze maatregel is het wel mogelijk in het kinderhuis telkens weer nieuwe kinderen op te nemen. Hier mogen de kin-deren blijven totdat ze volwassen zijn, in tegenstelling tot de weeshuizen van de overheid waar de kinderen tot hun veertiende jaar kunnen blijven, met alle gevolgen van dien.

Een update van oktober 2017
Hierbij weer een update over wat is er zoal, sinds de laatste nieuwsbrief, in het kinderhuis gebeurd: In april/mei en juli/augustus had ik het voorrecht om weer in het kinderhuis te zijn en met eigen ogen te zien hoe goed alles gaat met de kinderen, Jorida (de nieuwe directeur) en onze trouwe medewerkers. Natuurlijk gaan sommige dingen nu anders, maar de blijde, liefdevolle atmosfeer is nog steeds hetzelfde! Een moeder kwam haar baby Xhediola, brengen, zodat het “gezin” nu erg vol is. Er zijn wel gezinnen met meer kinderen, maar nooit, dat de jongste een paar maanden is en de oudste 8 jaar.

Kaartje sturen? (Een email is lastig): Postadres Albanië:
“De Schuilplaats”
P.O.Box 71
GR- 45002 Ioannina, Griekenland


 • -

Avondmaalscollecte zondag 19 november 2017

Categorie:Collectes diaconie

Dorcas

Zoals elk jaar, wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op Dankdag zelf is de collecte voor de voedselbank in onze eigen stad. De hele maand november zamelen wij voedsel in voor de voedselbank. De collecte is om geld in te zamelen voor voedselpakketten. Hiermee helpt Dorcas hen aan voedsel voor nu, en aan voedselzekerheid voor later. Het voedselpakket deelt Dorcas uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen door bijvoorbeeld armoede, leeftijd, ziekte of een beperking.

Ook gaan er pakketten naar ouderen uit de Adopt a granny programma`s en gezinnen die zijn opgenomen in de Family Care of sociale projecten. Daarin werken we samen met onze lokale partners; zij weten precies wie de hulp het meest nodig hebben. Zo zijn wij, en bent u, ervan verzekerd dat de pakketten goed terecht komen. Het geld wordt mede gebruikt voor voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. Het helpen van kleine boeren om hun oogst te vergroten, het opleiden van jonge mensen in een vakgebied of het verlenen van microkredieten voor het opstarten van kleine maar eerlijke en waardevolle bedrijfjes. Al deze projecten zijn erop gericht om mensen weer zelfstandig deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.

De diaconie beveelt deze collecte en actie van harte bij u aan.


 • -

Uitgangscollecte zondag 12 november 2017

Categorie:Collectes diaconie

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen.

Doelstelling van Open doors: Het Lichaam van Jezus Christus, onder (bedreiging van) beperking en/of vervolging vanwege zijn geloof in Jezus Christus, versterken, toerusten en aanmoedigen tot de wereldevangelisatie, door voorbede en:

 • door waar nodig te voorzien in bijbels, bijbelstudiemiddelen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening;
 • door het Lichaam van Christus in bedreigde en onstabiele gebieden voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden;
 • door het Lichaam van Christus in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren zich te vereenzelvigen met bedreigde en vervolgde christenen en hen actief te helpen.

Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

Open Doors is een interkerkelijke stichting die christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis.


 • -

Diaconiecollecte dankdag 1 november 2017

Categorie:Collectes diaconie

Voedselbank

Sinds de oprichting van de Voedselbank Enschede in 2006 is de behoefte aan voedsel-ondersteuning flink toegenomen. Van 16 pakketten per week in 2006 zijn we gegroeid naar ongeveer 550 voedselpakketten per week in 2015, waarvan 30 via het Haaksbergse uitgiftepunt. Daarmee ondersteunen wij circa 1.450 personen. De Voedselbank Enschede-Haaksbergen ontvangt via het regionale distributiecentrum in Deventer voedselproducten die landelijk zijn aangeleverd. Verder zamelen wij restpartijen levensmiddelen in bij producenten, supermarkten, bakkers, slagers en andere winkeliers in Enschede, Haaks-bergen en de directe omgeving. Wij profiteren daarnaast van acties van kerken, scholen en maatschappelijke organisaties die van tijd tot tijd producten inzamelen. Ook particu-lieren dragen bij door bijvoorbeeld hun kerstpakket af te staan. Dankzij de samenwerking met biologische boerderij De Viermarken en diverse andere moestuinen in Enschede zijn wij momenteel ook in staat onze cliënten verse groenten aan te bieden.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


 • -

Diaconiecollecte zondag 29 oktober 2017

Categorie:Collectes diaconie

Terwille

Ieder mens is bestemd om vrij te zijn! Terwille is een door de overheid erkende GGZ-instelling voor verslavingszorg. Ze bieden hulp aan mensen, met een verslaving, zelf en aan hun omgeving. Ook voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en slachtoffers van mensenhandel of loverboys is er een gespecialiseerd programma. Het hulpaanbod van Terwille heeft een bijbelse basis, met als doel: een verslavingsvrij leven. Iedereen die te maken heeft met een verslaving kan bij Terwille terecht.


 • -

Uitgangscollecte zondag 15 oktober 2017

Categorie:Collectes diaconie

Wereldvoedseldag Kerk in Actie – Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid – Sudanese vrouwen

In Zuid Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld en onder discri-minatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Ze doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Kerk in actie ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil men ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. Men wil de armoede van deze 100 vrouwen met 80%
terug dringen.

Van harte aanbevolen.


 • -

Avondsmaal collecte zondag 10 september – Leprazending

Categorie:Collectes diaconie

De plotselinge overstromingen en aardverschuivingen in Nepal zijn veroorzaakt door de zware regenval van de afgelopen dagen hebben meer dan 70 mensen gedood en vele anderen in gewond. Het Nepalese leger, de politie en lokale vrijwilligers zijn al begonnen met reddingacties, maar de voortdurende regenval bemoeilijkt het reddingswerk. De overstromingen en aardverschuivingen hebben ook werkgebieden van Leprazending Nepal getroffen. Volgens de meest recente informatie van lokale partners van Lepra-zending zijn honderden gezinnen ontheemd. Tenminste 700 leprapatiënten, die lid zijn van patiëntencoöperaties, hebben nu hun bron van levensonderhoud verloren. Als eerste actie zal Leprazending Nepal 700 noodpakketten uitdelen aan getroffen leprapatiënten en andere allerarmsten. Een noodpakket bevat dekzeilen, kookartikelen, voedsel en medicijnen. 1 pakket kost ca. € 50,00.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.